simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] : ܘܠܘܬ ܒܪܐܢ ܡܠܟܐ ܕܝܪܡܘܬ : ܘܠܘܬ
Chron1234 ܠܗܠܢܝ ܐܢܬXܐ ܕܡܢܐܠܐܘܣ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܘܐܝܬܝܗ̇
P:Gen [AB] ܕܓܠܝܐ̈ : ܘܐܡܪܦܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ
JacSer:memLord'sPrayer 490 ܡܫܘܝܢ ܫܩܠܝܢ ܡܠܟܐ ܘܦܥܠܐ ܘܫܘܝܢ ܐܢܘܢ
P:Kings [AB] ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܠܐ
P:Sam [AB] ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܐܝܟܘ ܒܪ
IsaacAnt:memHom ‏ܕܩܕܡ ܥܠ ܠܩܝܛܘܢ ܡܠܟܐ : ܚܙܐ ܗܘ
ChronMin ܝ ܘܐܥܠܗ̇ ܠܦܘܢܝܩܘܣ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܂ ܘܟܕ
ActsMari ܗܘܝܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ
ChronMin ܕXܙ ܂ ܕܠܘܩܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܐܡܬܝ
ChronEdes ܡܪܕ ܥܠ ܡܘܪܝܩܐ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܓܒܪܐ ܚܕ
Eph:memHom XܢܝX¹ XX 8ܪܗܛ ܡܠܟܐ ܘܠܒܫ ܣܩܐ ܘܐܘܟܡܘ
P:Esd [AB] ܕܐܬܟܬܒ ܡܢ ܐܪܛܚܫܫܬ ܡܠܟܐ . ܠܘܬ ܥܙܪܐ
Eph:madLuqHeres ܣܢܗܕܘܣ ܝ ܕܟܝܪ ܡܠܟܐ ܕܟܢܫ ܐܢܘܢ ܪ
ActsMarMaʿIn ܘܢܚܬ ܥܡܗܘܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܒܘܪ . ܘܚܪ
Elia:epLeonḤar ܢܐܬܐ . ܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈
Shub:BookGifts ܒܝܣܪܝܠ ܫܠܝܛܐ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܇ ܘܠܐ ܕܠܒܫ
BarṢal:ComLiturg ܘܢܩ̣ܦܘ ܠܬܪܥܝܬܐ ܕܡܐܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܝܝ ܘܟܠܩܝܕܘܢܝܐ̈
P:Sam [AB] ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܝܘܐܒ : ܗܐ
P:Jer [AB] ܒܫܢܬܐ ܕܬܫܥ ܕܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܪܚܐ ܕܥܣܪܐ