simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:Canons X ܕܢܣܩX ܠܘܬ ܡܠܟܐ ⁵ܥܬܕ ܢܦܫܗ ܘܒܪ
CaveTreas ܠܐX ܟܬ̣ܒX ܦܝܠܛܘܣ ܡܠܟܐ ⁶ܕܣܘܪܝܝܐẌ . ¹
CaveTreas ܠܐ ܓܘܣܛܘܣ X ܡܠܟܐ ⁶ܠܪܗܘܡܐ . ܠܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܡܛܠ ܕܣܩܝܠܐ⁹⁸ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ⁹⁹ܒܪ ܣܡܠܝ ⁰⁰ܠܟܪܡܐ