simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܘܦܫܪܗ ܐܡܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܐܢܬ
P:Isa [AB] ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟ ܡܠܟܐ . ܒܡܢܘ
P:Kings [AB] ܩܛܠܘ ܒܚܪܒܐ ܒܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܒܪܫܒܥ
P:Dan [AB] ܠܫܢܬ ܚܕܐ ܕܟܘܪܫ ܡܠܟܐ . ܒܫܢܬ
P:Esd [AB] ܠܗܘܢ ܡܢ ܟܘܪܫ ܡܠܟܐ . ܒܫܢܬܐ
P:ProvQohSong [AB] ܘܒܣܘܦܗ ܕܥܡܐ ܡܬܬܒܪ ܡܠܟܐ . ܕܢܓܝܪܐ
P:Ps [AB] : ܘܙܕܝܩܘܬܟ ܠܒܪ ܡܠܟܐ . ܕܢܕܘܢ
P:3Macc [AB] ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ ܡܠܟܐ . ܗܘܐ
P:Dan [AB] ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܠܟܐ . ܗܘܝܢ
P:Dan [AB] ܚܕܬܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܗܝܕܝܢ
P:Sam [AB] : ܕܫܐܠܬܘܢ ܠܟܘܢ ܡܠܟܐ . ܗܝܕܝܢ
P:Jer [AB] ܗܟܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ . ܗܟܢܐ
P:Dan [AB] . ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܡܬ ܡܠܟܐ . ܘܐܚܕ
P:2Chr [AB] ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ : ܡܠܟܐ . ܘܐܝܙܓܕܐ
P:2Chr [AB] : ܐܩܝܡܟ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Dan [AB] : ܘܢܦܣܘܩ ܪܝܫܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Dan [AB] ܘܐܬܘ ܘܩܡܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] . ܘܐܬܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] ܘܢܨܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] ܘܐܝܬܝܘ ܣܝܦܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ