simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] ܡܪܝܐ : ܘܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܩܕܡ ܥܡܐ
BarṢal:LuqArabs ⁶ܘܡܢܘ ܗܘܐ ܒܥܠ ܡܠܟܐ ܠܐܠܗܐ . ܐܘ̇
ActsMarBenh&Sar ܕܝܢ ܕܒܬܪܗ ܝܬܒ ܡܠܟܐ ܥܠ ܒܐܝܡ ܕܝܠܗ
Chron1234 ܘܐܙܠ ܐܬܚ̇ܝܕ ܠܬܐܘܦܝܠܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܬܝܗܒ ܠܗ
P:Luke [AB] ܆ ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܐܬܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ
CaveTreas ܡܨܪܝܐ̈ Xܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܓܘܦܛܝܐẌ ܡܠܟܐ Xܘܫܡܗ ܦܦܝܢܘܣX .
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܣܠ̣ܩ ܐܠܡܢܨܘܪ ܡܠܟܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܐ ܡܕܝܢܬܐ
ActsMarBenh&Sar . ܕܬܣܒܝܢ ܠܒܥܠܟܝ ܡܠܟܐ . ܘܠܘܬ ܕܘܟܬܐ
Tim1:Epist ܕܡܠܟܘܬܐ ²⁹⁵ܕܩܢܘܡܗ : ܡܠܟܐ ܘܫܠܝܛܐ |M716b|ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ
P:Kings [AB] ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܡܐ ܠܟܝ :
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܓܘܫܬܐܙܕ . ܘܐܡܪ
SermHolyWeek ܠܦܝܠܛܘܣ ܕܠܝܬ ܠܢ ܡܠܟܐ ܘܫܠܝܛܐ ܐܠܐ ܐܢ
Ps-Dion:ChronZuq 1ܠ]ܗܘܢ 2ܩܪܒܐ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܟܕ
P:Kings [AB] . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ : ܘܐܝܬܝܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܗܝܕܝܢ ܫܠ̣ܚ ܡܠܟܐ ܕܟܘܫܝܐ̈ ܝ ܠܡ̇ܠܟܐ
P:Josh [AB] ܘܟܕ ܚܙܐ ܡܠܟܐ ܕܥܝ ܐܣܬܪܗܒ .
P:Sam [AB] ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܙܠ ܡܠܟܐ : ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܚܐܪܘܬܐ . ܒܥܠܬ ܡܠܟܐ ܫܡܥ ܥܠ ܡܠܟܐ
Eph:memHom ܩܐܡ ܗܘܐ ܢܦܩ ܡܠܟܐ ܘܚܘܝ ܢܦܫܗ ܙܥ
JacSer:memElishAppSaints 348 330 ܘܠܗܘ ܡܠܟܐ ܕܫܕܪ ܐܢܘܢ ܣܡܘ