simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:epPatricius . ̇ XXX X ܒ̇ܥܐ . ܐܪܐ ܟܝ ܫܦܝܪ ܥ̇ܒܕܝܢܢ ܐ ܐܡܪܝܢܢ ܠܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܐ ܣܝ ܟܐܒܘܗܝ̈ ܘܠܐ ܩܡ ܡܢ ܥܪܣܐ⁸⁵ ⁸⁴ܕܪܡ̣ܐ ܒܗ̇X ⁸ܕܢܗܘܐ
CaveTreas ¹⁰ܟܕ ܡܬܟܪܟ ܒܦܘܪܦܘܪܘܢ X . ¹¹ܘܚܝܠܘܬܐ̈ X¹ ܘܣܕܪܐẌ ܡܠܟܐ ⁵ܕܕܗܒܐ . ܟܕ ܡܫܘܝܢ̈ ⁶ܒܡܝܠܬܐ̈ ⁷ܘܐܡܠܐ̈ . ⁸ܘܒܪ⁹
JacSer:turgFestHom ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ⁹ܗܢܘܢ ܒܒܙܚܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ⁰ܕܝܠܗ ܡܠܟܐ Xܥܠ ܒܘܪܟܝܗܘܢ̈ ܩܕܡܘܗܝ ⁶ܘܝܗܒܝܢ ܠܗ ܫܠܡܐ ⁷ܘܩܪܝܢ ⁸ܠܗ
ComGenExod ܕܡܦܣ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇ ܕܪܥ܏ܘܣܐ ܒܥ̣ܐ ܟܢܦܪܐ ܠܡܩܛܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܐܒܘܗ⁸ ܐܦܠܡܢܘܬܘܣ . ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܪܥܘܣܐ ⁹ܠܟܢܦܪܐ