simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] ܘܕܓܠܓܠܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܪܨܐ .
P:Josh [AB] ܘܕܟܪܡܠܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܘܪ ܘܕܢܦܬܕܘܪ
P:2Macc [AB] ܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ : ܡܫܐܠ
P:3Macc [AB] ܠܗ . ܡܠܟܐ ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
P:Tob [AB] ܠܚܛܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܠ ܥܪܝܡܐ
P:3Macc [AB] ܠܟܠܗܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܗܘܐ
P:Jer [AB] ܡܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܐܝܟ ܢܗܪܐ
P:2Macc [AB] ܡܘܬܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
P:Ezek [AB] ܣܒܐ̈ . ܡܠܟܐ ܢܬܒ ܒܐܒܠܐ :
P:2Macc [AB] ܥܠܝܗܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܛܥܡ
P:Ecclus [AB] ܥܡܘܪܝܗ̇̈ . ܡܠܟܐ ܥܘܠܐ ܢܘܒܕ ܥܡܗ
P:3Macc [AB] ܦܘܪܩܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ
P:ProvQohSong [AB] ܩܢܝܢܗ . ܡܠܟܐ ܒܕܝܢܐ ܡܩܝܡ ܐܪܥܐ
ActsMarBenh&Sar ‏ 43 ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ
P:Esd [AB] ܕܣܝܡ ܀ ܡܠܟܐ ܐܪܛܚܫܫܬ ܠܥܙܪܐ ܗܘ
P:PsSol [AB] . ܒ ܡܠܟܐ ܒܥܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ .
BarBahl:SyrLex ܡܠܟܐ ܕܝܪܒ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ملك مصر
sugOurLord&Synag ܡܪܢ ܘܟܢܘܫܬܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܐ ܠܐܪܥܐ ܢܚܬ
BarBahl:SyrLex ܙܪܕܘܫܬ ܡܠܟܐ ܕܕܗܒܐ . ܙܪ
BarBahl:SyrLex ܀ ܥܘܨ ܡܠܟܐ ܒܐܘܪܝܬܐ . ܘܬܘܒ