simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܝܢ ܠܥ̇ܒܕܐ ܘܥ̇ܒܕܐ ܠܐܓܝܪܐ ܃ ܒܐܘܣܝܐ ܓܝܪ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܡܠܟܐ ܘܠܐܓܝܪܐ ܐܘܠܕܬ ܃ ܒܡܠܬܐ ܓܝܪ ܕܐܘܣܝܐ ܦܪܝܫܐ ܘܠܐ ܡܕܡ
Tim1:Epist ܐܝܬܝܢ ܥܒܕܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܕܠܩܪܒܐ 1ܡܛܝܒܝܢ ܂ ܡܠܟܐ ܬܟܦܪܘܢ ܂ ܐܚܝܢܐܝܬ ܢܕܫܝܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܕܚܕ ܂ XXܝ ܂ ܝ
Tim1:Epist ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܪܘܛܐ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܫ ܘܠܐ ܚܟܝܡܐ ܃ ܐܢܬܘ ܡܠܟܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܟ ܂ ܐܢ ܐܪܐ ܘܬܛܦܝܣ ܂ ܝX ܂ ܝ ܘܡܢܝ ܬܩܒܠ
Tim1:Epist ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܕܝܠܝ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܕܦܪܘܩܐ ܕܓܘܐ ܂ ܚܛܘܦ ܠܢܦܫܟ ܡܠܟܐ ܬܚܠܦ ܝܘܬܪܢܐ ܕܢܦܫܟ ܒܥܠܡܐ ܟܠܗ ܂ ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܡܢܝ ܐܬܐܡܪ
Tim1:Epist ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܀ X0 ܡܠܟܐ ܐܬܪܐ ܘܕܘܟܬܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܬܚܬܪ ܂ ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ
Tim1:Epist ܂ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܫܠܝܛܢܐ̈ ܝ ܕܥ̇ܐܠ ܥܠܝ ܒܢܡܘܣܐ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܕܐ ܬܘܗܝ ܣܟܪܐ ܠܓܘܐ ܐܟܚܕ ܘܠܢ ܂ ܐܦX ܠܢ ܓܝܪ ܣܓܠܐ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܫܡܝܢܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܂ ܘܣܟ ܠܐ ܩܒܠ ܃ ܕܥܒܕܐ ܢܗܘܐ ܐܘ ܢܬܩܪܐ ܂ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܘܬܪܬܝܗܝܢ ܚܘܝ ܗ̣ܘ ܠܗ ܕܐ·ܬܘܗܝ ܂ ܒܪ
Tim1:Epist ܃ ܫܒܘܥܐ̈ ܫܒܥܐ ܂ 0ܘܫܒܘܥܐ̈ ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܒܪܐ ܂ ܘܢܬܩܛܠ ܡܫܝܚܐ ܘܠܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܂ ܘܠܡܐܬܐ ܡܫܝܚܐ
Tim1:Epist ܘܠܦܠܚܐ̈ ܘܠܣܘܓܐܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܃ ܘܒܬܪ ܟܢ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܠܒܪܐ ܡܠܟܐ ܦܠܚܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܘܬܚܘܬ ܐܘܚܕܢܗ ܢܐܚܘܕ ܘܚܒܘܫ ܘܠܒܢܝ̈
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܠܒܪܐ ܕܝܠܗ ܢܫܕܪ ܠܦܘܪܩܢܐ ܐܟܚܕ ܘܠܫܘܘܙܒܐ ܕܫܒܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܠܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܠܦܠܚܐ̈ ܘܠܣܘܓܐܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܃ ܘܒܬܪ ܟܢ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܟܕ ܠܐܘܚܕܢܗ ܕܛܪܘܢܐ ܐܬ̇ܐ ܃ ܠܘ ܒܐܣܛܠܐ ܡ̇ܢ ܡܠܟܝܬܐ ܡܠܟܐ ܢܫܕܪ ܠܦܘܪܩܢܐ ܐܟܚܕ ܘܠܫܘܘܙܒܐ ܕܫܒܝܐ̈ ܃ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܒܪ ܝ
Tim1:Epist ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܒܐܣܟܡܐ ܕܝܢ ܫܐܝܠܐܝܬ ܘܒܕܘܡܝܐ ܝX ܡܠܟܐ ܘܒܕܘܡܝܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܡܬܚܙܐ ܃ ܘܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܒܪ
Tim1:Epist ܃ ܘܡܦܠܓܢܐ ܕܫܘܟܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܐܡܪ ܬܘ ܡܠܟܐ ܟܝ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܘ ܡ̣ܢ ܓܘܕܦܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܂ ܘܐ ܟܢܐ ܟܝ ܥܒܕܐ ܢܗܘܐ
Tim1:Epist ܃ ܒܪ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܓܝ̇ܪ ܦܐܪܐ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܂ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܨܒܝܢܗ ܐܝܬ ܂ ܗܘܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܒܪ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܓܝ̇ܪ ܦܐܪܐ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܂ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܐܪܐ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܂ ܗܘܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܃ ܒܪ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܦܐܪܐ ܕܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܃ ܗܟܢܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܃ ܒܪ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܓܝ̇ܪ ܦܐܪܐ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܂ ܡܕܝܢܬ
Tim1:Epist ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܪܝܬܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܃ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܡܕܡ ܡܘܬܪܐ ܘܡܚܣܪܐ ܠܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬ ·X ܝ ·ܝ
Tim1:Epist ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܢܬܝܠܕ ܝ ܘܬܪܢܐ ܗ̣ܘ ܪܒܐ ܠܡܠܟܐ ܘܠܥܠܡܐ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܘܬܪܐ ܘܡܚܣܪܐ ܠܟܝܢܗ ܕܐܝܬܝܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܪ
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ ܘܡܪܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܐܨܠܚ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܗܘ̣ܐ ܒܕܡܘܬܐ ܘܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܬܬܩܝܡ
Tim1:Epist ܕܠܐ ܥܒܪܐ ܡܠܟܘܬܗ ܃ ܘܗ̇ܘ ܝX ܕܐ ܬܘܗܝ ܡܢܚܡܢܐ ܘܡܚܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܪܐ ܒܫܪܪܐ ܒܚܕܝܘܬܗ ܕܥܡ ܡܠܬܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ