simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ : ܗܘ̇ ܕܓܕܦ 15ܡܬܘܡ ܓܘܕܦܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ ܒܪܐ ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ ܦܢ̇ܝܬ ܠܡܠܟܘܬܗ̣ : 14ܘܡܢܘ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ 19ܕܐܬܓܠܝ ܒܒܣܪܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܀ 2 , 4 ܡܠܟܐ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܡܠܟܘܬܗ . 18ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܐ 18ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܡܗܘܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܦ̇ܢܝܢܢ ܠܘܬܗ . ܕܐܢ ܗܘ̣ ܡ̇ܢ 17ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܢܚܘܪ ܐܢܫ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܢܬܝܠܕ ܐܢܫ ܆ 27ܐܝܬ ܠܢ ܬܚܘܝܬܐ ܡ̣ܢ ܐܕܡ . |M ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܡܨܐ ܐܠܗܐ . 2 , 10ܐܠܐ ܕܗ̇ܝ 26ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܐ ܟܦܪܝܢܢ . ܘܐܦ 26ܠܐ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ . ܡܠܟܐ 3 , 5ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܘܬܗ . 25ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܘܠܘ ܬܪܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ : 37ܘܝܕܝܥ ܛܒ ܣܓܝ ܫܘܚܠܦܗ ܕܡܠܟܢ ܡܠܟܐ : 3 , 8ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܠܟܢ ܥܡ ܠܒܘܫܐ̈ 36ܕܡܠܟܘܬܗ : ܚܕ
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܓܝܪ 35ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ |M 95b|ܐܒܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܘܬܗ . ܐܝܬ ܗܪܟܐ ܘܠܐ ܚܕܐ 34ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ . ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ : ܟܕ ܠܝܬ 10ܠܗ ܗܕܡܐ̈ ܕܥܒܘܕܘܬܐ . |L ܡܠܟܐ ܦܢܝܢܢ ܠܘܬܗ . ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܥܒܕ 9ܘܢܒܪܐ ܪܘܚܐ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܘܠܐ ܚܕ ܐܝܬ 23ܠܩܢܘܡܐ̈ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ : ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̇ ܡܠܟܐ . XXܥܩ . ܩXܥ̇ܩ . 1ܠܡܟܢ : XXܩ 22ܦܘܪܫܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܢܘ ܠܡ 35ܪܫܟ ܘܡܗܕܝܢܟ ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ |ܩ |L 34ܦܢܝ̣ܬ . ܝܫܘܥ ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܐܬܦܫܩܘ ܘܐܫܬܪܝܝܢ ܀ 5 , 1 34ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܝ
Tim1:DisputCalMahdi . ܘܐܬܓܙܪ 3ܐܟܚܕܐ ܘܐܬܥܡܕ . ܘܐܬܓܙܪ ܡ̇ܢ ܒܪ ܬܡܢܝܐ ܡܠܟܐ ܠܡܓܙܪ ܀ 5 , 4ܚܢܢ ܕܝܢ 2ܡܠܠܢܢ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ |M 102b|ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܒܡܠܟܘܬܐ 11ܕܫܡܝܐ ܥܬܝܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܡܣܓܕ ܠܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܘܡܨ ܠܐ ܀ 6 , 4 10ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ . ܣܓܕܬܐ ܡ̇ܢ ܕܫܪܪܐ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܐܠܗܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܙܕܩ̇ 16ܗܘ̣ܐ : ܕܗܘ̇ ܕܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܕ ܡܠܟܐ . 7 , 5ܘܡܠܦܝܢ ܠܢ ܆ ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܡܬܒܛܢ 15ܘܡܬܝܠܕ ܐܝܟ
Tim1:DisputCalMahdi ܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܥܝܠܡ ܠܡܠܟܘܬܐ 32ܕܡܕܝ̇ܐ . ܘܡ̣ܢ ܡܕܝ̇ܐ ܡܠܟܐ ܆ 30ܟܘܪܫ ܦܪܣܝܐ ܕܡ̣ܢ ܥܝܠܡ ܐܝܬܘܗܝ . 8 , 27 31ܫܪܐ ܓܝܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܥܠܬܐ ܗܘ̣ ܕܡܘܬܐ̣ 11ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܘܢ . 9 , 5ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀ 9 , 4ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܗ . 10ܨܠܝܒܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi 3ܕܡܠܟܐ̈ . ܐܢܗܘ ܕܐܝܬ ܠܡܠܟܘܬܟܘܢ |L 47b| 4ܒܝܬܐ ܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܨܒܝܢܗܘܢ 2ܡܪܝܪܐ . 9 , 114ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܢܨܝܚܐ ܆ ܘܬܓܐ ܘܟܘܪܣܝܐ ܘܬܩܕܐ 37ܡܠܟܝܐ . ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܘܐܦ ܡܠܟܐ |ܩ |L 54ܠܡܫܝܢܘܬܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ . ܕܠܟܘܢ ܡ̇ܢ 36ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi 10ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ . ܘܡܪܐ ܕܟܠ ܡܪܘܢ̈ . ܗܘ̇ 11ܕܝܗ̇ܒ ܚܟܡܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܠܐ̈ ܀ 13 , 79ܚܢܢ ܕܝܢ 9ܫܒܚܢܢ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ : ܗܘ̇ ܕܗܘܝܘ
Tim1:DisputCalMahdi . 15 , 3ܒܐܘܪܚܐ 29ܓܝܪ ܕܢܒܝܐ̈ ܗܠܟ . ܘܒܫܒܝܠܐ ܕܪܚܡܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܫܘ̇ܐ ܠܟܠ ܩܘܠܣܝܢ̈ ܡ̣ܢ 28ܟܠ ܡܠܝܠܐ̈ | 361|ܡܚܡܪ . ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ 10ܡܛܠ ܕܚܕ ܡ̇ܢ̣ ܥܠܬܐ ܗܘ̣ |L 59b|ܕܬܪܝܢ . ܬܪܝܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ , 17ܐܢܐ ܕܝܢ ܦܢܝܬ 9ܠܘܬ ܫܘܐܠܗ . ܕܚܕ ܡ̇ܢ ܬܠܬܐ ܡܩܝܡ ܐܘ