simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܐܚܪܢܝ ܓܢܣܐ . ܪܝܫܢܐ ܕܨܢܝܥܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܠܐ ܣ̇ܟܐ ܩ̇ܛܠ ܡܠܟܐ . ܘܥܪܘܩܝܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܕܡܐ . X0ܢܩܘܡ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܡܥܪܒܐ
SynWestSyr ܕܫܘܒܚܐ̈ ܘܕܡܪܘܬܐ̈ : ܐܠܗܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ : ܐܒܘܗܝ ܕܡܪ̣ܢ ܡܠܟܐ : ܐܠܗܐ ܕܪܝܫܝ̈ ⁷ ܡܠܐܟܐ̈ : ܗܢܘܢ ܕܬܚܝܬ ܐܘܚܕܢܟ :
SynWestSyr : ܕܕܠܐ ܫܘܠܛܢܐ ܘܒܠܥܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܣܡ̣ܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܘܬ ܡܠܟܐ ܡܪܓܙܝܢ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ : ܐܟܙܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܩܘܪܚ ܘܥܘܙܝܐ
SynWestSyr ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ : ܡܛܠ ܥܐܕܐ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ : ܠܐ ܡܠܟܐ ܕܗܘ̣ܬ ܒܢܝܩܝܐ : ܘܐܬܟܢܫܬ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ
SynWestSyr : ܗܢܐ ܢܬܟܪܙ ܘܡܣܠܝܐ ܢܗܘܐ . ܘܢܫܬܕܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ : ⁵ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ : ܢܐܙܠ ܠܘܬ
SynWestSyr ܆ ܗܕܐ ܢܣܥܘܪ ܥܡ ܚܘܫܒܐ ܘܨܒܝܢܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܡܠܟܐ ܢܡܘܣܐ ܕܥܕܬܐ . X0 ܐܢܕܝܢ ܥܠܬܐ ܕܐܠܨܐ ܬܩܪܐ ܕܢܐܙܠ ܠܘܬ
SynWestSyr ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܢ ܫ̣ܐܠ ܗܘܐ X ܕܢ̇ܣܒ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܠܐ ܟܫܪܐ ܡܠܟܐ : ܡܢܐ ܟܬ̣ܒ ܝܘܒܝܐܢܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ XXX XXXܕܥܡܢ : ܟܕ
SynWestSyr ܕܝܗܘܕܐ . ܘܒܪܚܝܐ ܢܬܟܕܢܘܢ ܬܡܢ ܠܡܛܚܢ . X XXXX 1ܝܘܚܢܢ ܡܠܟܐ ܠܒܒܝܠ ܢܐܙܠܘܢ ܟܕ ܡܥܘܪܢ̈ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܨܕܩܝܐ
SynWestSyr ܡܛܥܝܢܐ ܕܚܘܝܐ ܗ̇ܘ ܡܪܘܕܐ . ܐܘܒܕܬ XXX XX·¹ܠܛܝܒܘܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܠܪܘܚܩܐ ܬܩܘܡ . ܗܝܕܝܢ ܡܛܠ ܕܢܡܘܣܐ ܫܒܩܬ ܒܝܕ
SynWestSyr . ܘܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܘܠܐܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܪܘܡܝܐ̈ . X0ܢܡܘܣܐ̈ ܡܠܟܐ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܡܠ̇̇ܟܐ ܙܟܝܐ̈ ܘܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ . ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
SynWestSyr ܫܒܝܚܐ ܘܛܘܒܬܢܐ X0 ܩܘܢܣܛܢܛܝܢܘܣ ܓܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܀ ܐ ܕܪܓܐ ܡܠܟܐ ܚܕ ܢܡܘܣܐ ܕܡܫܝܚܐ : ܒܝܕ ܡܠܟܐ̈ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ : ܕܫܪܝ ܡܢ
SynWestSyr ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ . ܡܛܠ ܦܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܫܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܢ ܡܠܟܐ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܦܩܝܕܝܢ ܠܡܠܟܐ̈ ܙܟܝܐ̈ ܠܐܘܢ ܕܣܡ
SynWestSyr ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܓܕܫܘ ܡܠܟܐ ܡܢ 10 ܛܝܡܐ̈ ܕܩܒܘܪܗ̇ ܀ ܡܙ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܘܫܒܝܚܐ
SynWestSyr ܕܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ ܢܗܘܐ . ܕܓܒܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܥܡܗ ܆ ܡܪܢ ܡܠܟܐ ܦܩ̇ܕܝܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܀ ܡܚ . ܛܘܒܢܐ ܘܫܒܝܚܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
SynWestSyr ܒܦܘܪܫܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܥܕܬܗ X0ܩܬܘܠܝܩܝ . ܘܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ . ܕܓܒܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܥܡܗ ܆ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܝܩܪ ܗ̣ܘ
SynWestSyr ܡܢ ܛܝܡܝܘܢ ²0ܦܪܣܐ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܕܪܓܗ . ܦܪܣܗ ܐܦ ܐܟܣܝܘܡܐ ܡܠܟܐ ܠܟܠ ܩܠܝܪܘܣ ܕܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ XX ܟܠܗܝܢ . ܝܗ̣ܒ ܗ̣ܘ
SynWestSyr ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܆ ܘܝܗ̣ܒ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܠܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܒܟܠ ܡܠܟܐ ܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܐ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܘܣܦ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ
SynWestSyr ܡܗܝܡܢܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܒܙܒܢܗ ܝܩܪ ܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܐܦ ܣܚܦ ܡܠܟܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܆ ܘܡܘܕܝܢ ܒܐܪܬܐܕܘܟܣܝܐ ܀ ܡܛ . ܠܐܘܢ
SynWestSyr ܠܐܘܢ ܛܘܒܢܐ ܕܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ : ܘܣܡ ܢܡܘܣܐ̈ ܡܠܟܐ ܝܬܝܪ ܡܕܡ ܆ ܢܬܬܒܥܘܢ ܥܦܐ ܟܠ ܡܐ ܕܫܩܠܘ ܀ ܢܢ . ܦܩ̣ܕ ܬܘܒ
SynWestSyr ܆ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܣܡ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ . ܕܐܢ ܢܫܪܐ ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܗ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܦܠܓܐ ܡܩܪܒ . ܕܥܒ̇ܕܝܢ X0ܚܡܫܝܢ . ܩܨܘܨܐ̈ ܕܝܢ ܕܦܩ̇ܕ