simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܡܗ ܡܢܐ ܂ ܘܕܪܫܐ̈ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܡܠܟܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܪܗܘܡܐ ܇ ܕܡܠܦ ܬܘܠܡܕܐ ܘܟܡܕܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܘܠܡܕܗ ܗܝ̇ ܕܒܝܕ ܣܝܠܒܣܛܪܣ ܆ ܡܠܟܐ ܝ ܘܣܘܩܪܛܣ ܫܪܪܗܝܢ ܂ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܐܟܬܒܘ ܐܚܪ·ܬ ܥܡ̣ܕ
Ps-Zach:EccHist ܘܢܒܝܐ ܚܟܝܡܐ ܕܘܝܕ ܆ ܫܠܝܡܘܢ̣ ܂ ܠܐ ܫܠܡ ܠܒܗ ܒܣܝܒܘXܗ ܥܡ ܡܠܟܐ ܆ ܕܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܩܘܪܝܝܟ̈ ܗܘܘ ܐܠܗ̈ ܟ ܝܗܘܕܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܨܪܝܢ ܆ ܒܫܢܬܐ ܚܡܝܫܝܬ ܐ ܕܪܚܒܥܡ ܇ ܣܠܩ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܝܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܪܚܒܥܡ ܒܪܗ ܆ ܕܒܝܫ ܥܒ̣ܕ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܂ ܘܫܝܫܩ ܠܘܩܕܡ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܟܠܗ ܢ ܣܟܪܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܕܥܒ̣ܕ ܫܠܝܡܘܢ ܂ ܘܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ ܡܠܟܐ ܝܝ ܘܟܒܫܗ̇ ܇ ܘܢܣܒ ܓܙܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܆ ܘܓܙܐ ܕܒܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܚܛ̣ܐ ܘܐܚܛܝ ܠܥܡܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܥܓܠܐ ܕܕܗܒܐ ܡܠܟܐ ܢ ܣܟܪܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܕܥܒ̣ܕ ܫܠܝܡܘܢ ܂ ܘܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ ܬܘܒ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܫܘܚܕܐ̣ ܘܗܦܟ ܂ ܘܬܘܒ ܘܬܓܠܬ ܂ ܙ ܝ ܃ ܦܠܣܪ ܆ ܣܠܩ ܡܠܟܐ ܘܥܠ ܝܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܆ ܣܥܐ ܦܘܠ ܐܬܘܪܝܐ ܆ ܘܫܩܠ ܡܢ ܡܢܚܝܡ
Ps-Zach:EccHist ܕ ܠܗ̇ ܕ ܇ ܗܘܕܐ ܘܫܒܐ ܫܒܝܬܐ ܡܢ ܗܘܕܐ̣ ܡܐܬ̈ ܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܝܠ ܘܫܒܐ ܫܒܝܬܐ̣ ܘܢ̣ܚܬ ܂ ܘܦܩܚ ܬܘܒ ܐܬܟܬܫ ܥܡ
Ps-Zach:EccHist ܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ ܆ ܕܐܬܟܬܫ ܥܡ ܦܪܥܘܢ ܚܓܝܪܐ̣ ܐܬܩ̣ܛܠ ܂ ܝ ܡܠܟܐ ܝܕ·ܥܬܐ̈ ܐܚܪܒ ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܕܐܫܬܘܙܒܬ ܂ ܘܝܘܫܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ ܆ 7 ܠܙܟܪܝܐ ܒܪ ܝܘ ܕܥ ܟܗܢܐ ܘܣܦܪܐ ܝ ܆ ܡܠܟܐ ܘܬܪܬ̈ ܢ ܂ ܘܒܛ ܂ ܠ̣ ܐܦ ܡܠܟܘܬ ܐ ܕ ܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܐܫ ܕܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܇ ܐܝܢܐ ܕܐܫܬܕܪ ܠܥܡܐ ܕܫܡܪܝܐ̈ ܂ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܡܢ ܒܒܠ ܘܡܢ ܡܠܟܐ ܕܩܘܦܪܘܣ ܕܒܪܝܬܐ ܂ ܡܢ ܚܕ ܡܢ ܟܗܢܐ̈ ܕܓܠܝ ܫܠܡܢܥܣܪ
Ps-Zach:EccHist ܫܢܝܢ̈ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܬ ܂ ܘܡܢ ܪܫ ܡܠܟܘܬܗ ܡܠܟܐ ܝ X ܕ̤ܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ ܕܫܡܘܐܝܠ ܘܫܐܘܠ
Ps-Zach:EccHist ܐܩܝܡܗ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܩܐ ܇ ܘܝܗ̇ܒ ܡܠܟܐ ܝܘܣܦ ܂ ܘܗܘܝܘ ܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܢ ܂ ܡܛܘܠ ܕܦܪܥܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ ܐܒܝ ܝ ܗܘ ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܡܢܝ ܫܠܝܛܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܂ ܡܠܟܐ ܐܢܬܬܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܝܘܣܦ ܂ ܐܢܐ ܡܚܪ ܗܦ̇ܟ ܐܢܐ̣ ܠܘܬ ܦܪܥܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܩܕܡܝܐ ܡܗ ܡܢܐ ܘܚܘܠܡܢܐ ܬܘܒ ܕܫܘܚܢܐ ܝX ܕܐ ܬ ܗܘܐ ܒܦܓܪܗ ܡܠܟܐ ܦܛܪ·ܪܟܐ ܕܪܗܘܡܐ ܕܡܠܦ ܬܘܠܡܕܐ ܘܥܡܕܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣ
Ps-Zach:EccHist ܆ Xܢܬܪܕܦܘܢ ܒܟܠ ܕܘܟ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܢܣܓܕܘܢ ܠܦܬܟܪܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܘܥܡܕܘ ܒܡܫܝܚܐ ܂ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܢܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܡܬܕܟܐ ܐܢܬ ܘܡܬܚܠܡ ܂ ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܫܒܪܐ̈ ܕܐܬܛܝܒܘ ܂ ܡܠܟܐ ܕܕܒܚܝܢ ܠܗܘܢ ܇ ܘܟܕ ܂ X ܙ X ܡܢ ܟܕܘ ܪܬܚ ܕܡܗܘܢ ܆ ܚܘܬ ܣܚܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܢܐܙܠ ܠܗ ܟܠܐ ܠܗ ܠܩܦܛܘܠܝܘܢ ܂ ܐܪܥܝܗܝ ܐܡܘܬܗܘܢܝ ܂ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܘܡܬܚܠܡ ܂ ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܫܒܪܐ̈ ܕܐܬܛܝܒܘ ܂ ܘܢܦܩ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܝ ܕܡܘܢܐ ܩܥܝܢ ܗܠܝܢ ܕܟܢܝܫܢ ܚܕܬܐܝܬ ܂ ܘܒܟܝܢ ܚܢܓܐܝܬ ܂ ܡܠܟܐ ܘܡܙܝܥܢ ܐܪܥܐ ܂ ܘܥܦܪܢ ܠܐܐܪ ܒܩܛܡܐ ܕܫܕܝܢ ܂ ܘܟܕ ܡܥܩܒ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܙܕܟܝ ܘܕܡܥ ܂ ܘܐܙܥܩ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܘܚܕܢܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܡܠܟܐ ܕܢܬܩܛܠܘܢ ܂ ܕܒܟܝܢ ܡܛܘܠ ܒܢܝܗܝܢ̈ ܂ ܘܐܬܚܢܓ ܐܦ ܗ̣ܘ