simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܝܘܢ ܘܕܣܘܪܝܐ ܘܫܡܥܘܢ ܐܬܢܨܚ ܒܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܐܥܒܪ ܡܠܟܐ ܒܐܝܠ ‏‎ ‎‏ܐܠܗܐ ܕܪܘܚܬܐ̈ ܘܐܥܕܝ ܡܕܐܬܐ ܕܥܡܗ ܡܢ ܐܝܕܝ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܘ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܟܘܢ ܥܠ ܟܬܦܢ ܠܐ ܣܝܡܝܢ ܚܢܢ . ܡܠܟܐ ܠܢ ܡܘܠܟܢܐ ܒܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܪܘܬܗ ܠܥܠܡ ܡܩܘܝܐ . ܝܫܘܥ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܚܟܝܡܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܟ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܩܛܠܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܕܡܚܨܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܢܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܡܘܗܦܛܐ ܪܒܐ ܕܗܐ ܐܬܐ ܗܘ ܪܝܫܐ ܕܚܪܫܐ̈ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܥܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܟܪܟܐ ܕܠܐܕܢ ܗܝܕܝܢ ܐܬܐܡܪ ܩܕܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܫܪ ܥܠܝܟ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܫܡܥܬ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܟܕ ܥܠ ܠܐ ܣܓܕ . ܘܒܗܕܐ ܬܘܒ ܣܓܝ ܐܬܚܡܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܕܗܫܐ ܫܒܘܩ ܕܡܕܐܬܐ ܐܠܐ ܒܗܕܐ ܡܠܟ ܐܢܐ ܠܟ ܫܡܥܘܢ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܘܐܦ ܠܢ ܒܪܘܫܥܟܘܢ ܒܝܫܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܦܠܚ‏ ‏ 17
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܦܘܪܫܢܝ ܪܒ ܗܘ ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ‏ ‏ 18 ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܛܠܝܐ ܐܠܐ ܓܡܪ ܐܢܐ ܥܒܕܝ ܒܙܕܩܗ ܐܝܟ ܣܒܐ . ܠܐ ܡܩܒܠ ܐܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܐܠܘ ܒܐܠܗܐ ܚܝܐ ܡܘܕܐ ܗܘܝܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܦܘܪܫܢܝ ܪܒ ܗܘ ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ‏ ‏ 18
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܠܐ ܗܘܐ ܚܟܡܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܬܩܝܡ ܨܒܝܢܟ ܘܢܬܚܪܒܘܢ ܡܠܟܐ ܫܡܝܥ ܠܟ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܙܠ ܐܢܐ ܒܗ ܡܛܝܒܝܢ ܘܐܣܝܢܝܢ‏ ‏ 20
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܕܐܢ ܐܢܬ ܒܚܘܬܪܟ ܗܘ ܕܗܫܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܡܬܚܙܐ ܠܐ ܚܝܣܬ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܒܡܘܬܐ ܐܝܢܐ ܕܒܥܝܬ ܒܨܒܝܢܟ ܥܢܬܐ‏ ‏ 22
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܒܬܓܟ ܡܫܡܗܐ ܕܥܒܪ ܫܡܢ ܪܒܐ ܩܐܡ ܠܐ ܡܚܠܦܝܢ ܚܢܢ ܡܠܟܐ ܫܪܪܐ ܒܢܦܫܗ ܐܚܝܕ ܘܒܗ ܡܚܡܣܢ ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ . ܕܥ ܘܚܙܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܣܪܚ ܐܢܐ ܠܗ ܠܫܘܦܪܟ ܪܓܝܓܐ ܒܚܪܒܐ ܘܡܦܠܦܠ ܐܢܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܫܡܢ ܪܒܐ ܩܐܡ ܠܐ ܡܚܠܦܝܢ ܚܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ‏ ‏ 24
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܢܬܐܣܪ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܐܟܒܪ ܡܬܡܠܟ ܘܫܡܥ ܠܢ . ܡܠܟܐ ܫܝܛܐ ܡܛܠ ܕܗܘ ܒܪܝܗܝ ܘܐܬܩܢܗ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ‏ ‏ 26 ܗܝܕܝܢ ܦܩܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܐ ܐܬܟܣܝܬ ܘܫܕܪ ܠܘܬܗ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡܪ ܕܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܫܢܝܘܬܐ ܡܠܟܐ ܡܬܬܡܗ ܗܘܐ ܒܨܒܘܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܕܚܙܐ ܗܘܐ . ܘܗܝ ܗܕܐ ܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܟܕ ܬܡܝܗ ܦܩܕ ܕܢܥܘܠ ܩܕܡܘܗܝ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܡܗ ܢܐܠܦ ܐܝܕܐ ܗܝ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܕܐܢܐ ܚܝܒ ܡܘܬܐ ܐܢܐ ܦܩܘܕ ܩܛܠܝܢ ܠܝ‏ ‎ ‏ 27 ܗܝܕܝܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܘܐܝܟܢܐ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܐܘܟܡܐ̈ ܐܝܟ ܫܢܝܐ ‏‎‎‏ ܘܫܠܚ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܥܠܝ ܕܝܘܐ ܠܐ ܐܝܬ ܐܠܐ ܒܚܟܡܬܐ ܘܒܛܥܡܐ ܕܣܒܐ̈ ܐܝܬܝ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܝܢ ܒܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܬܡܠܝ ܪܘܓܙܐ ܘܐܡܪ ܕܗܢܘ ܟܠܗ ܐܒܠܟ ܐܘ ܡܠܟܐ ܨܒܝܢܟ . ܘܒܟ ܕܓܠܬ ܘܣܓܕܬ ܠܫܡܫܐ ܒܐܦܐ̈ ܘܠܐ ܒܠܒܐ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܚܐܣ ܐܢܐ ܥܠ ܣܝܒܘܬܟ ܘܡܪܗܛܝܟ̈ ܕܥܡ ܐܒܝ ܘܕܥܡܝ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܘܠܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܒܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܙܐܦܐ ܬܘܒ ܠܐ ܡܚܠܦ ܐܢܐ‏ ‏ 30
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܫܪ ܕܠܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܠܟܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܝܬܒܝܢ ܩܕܡܝܟ ܗܫܐ ܡܠܟܐ ܘܬܐܒܕ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܐܟܘܬܗܘܢ‏ ‏ 31 ܓܘܗܫܬܐܙܕ ܐܡܪ ܕܗܝܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܘܠܒܪܝܬܐ̈ ‏‎‎‏ ܣܓܕ ܐܢܐ ܐܘ ܪܫܝܥܐ ܒܝܫܐ ܓܘܗܫܬܐܙܕ ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܪܟܢܝܢ ܕܐܣܓܘܕ ܠܒܪܝܬܐ̈ ܘܐܪܦܐ ܠܒܪܘܝܗܝܢ .