simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܨܠܘܬ̈ ܐ ܕܩܕܡ ܫܒܚܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܩܕܡ Xܝ ܡܠܟܐ ܒܫܫܠܬܐ̈ ܕ̣ܦܪܙܠܐ X ܂ ܠܐ ܐܡܪܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗ̣ܠܝܢ ܩܕܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܕܐܫܬܒܝ ܝܣܪܝܠܝ̇ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܥܠ ܚܙܩܝܐ ܘܝܘܫܝܐ ܂ ܘܗܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܝ ܥܠ ܡܠܟܐ̈ ܕܝܣܪܝܠ ܘܕܝܗܘܕܐ ܃ ܥܕܡܐ ܠܚܙܩܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit X ܐܝܬ ܠܗ̇ ܂ ܒܗ̇ܝ Xܬܥܝܫ ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܝܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘXܛܠܘܡܝܐ ܡܠܟܐ ܘܬܚܘܝܬܐ ܡ̣ܢ ܟܕ ܝܩܪܬܗ ܫܝܠܘܡܝܬܐ ܂ ܫܐܠ ܕܟܒܪ ܥܠܬܐ ܠܘܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗ̣ܘ ܂ ܘܟܕ ܗܟܢ ܫܒܝܚ ܠܦܘܪܩܢܢ ܐܬ̣ܐ ܘܗܘ̣ܐ ܝܥܠ ܝ ܐܪܥܐ ܂ ܡܠܟܐ ܘܢܙܡܪ ܂ ܢܩܕܡ ܂ ܘܒܙܡܝܪܬܐ̈ ܂ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܨܠܝܒܐ ܂ ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܟܕ ܗܕܐ ܬܟܫܦܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܬܟܫܦܬܐ ܡܠܟܐ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܥܘܢܝܬܐ ܕܒܣܠܝܩܐ̈ ܂ ܟܕ ܝ ܛܟܣ ܒܕܘܟܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܗܟܢ ܐܦ ܡܫܡܫܢܐ ܡܘܕܥ ܒܟܠܙܒܢ ܠܥܡܐ ܂ ܕܢܗܘܘܢ ܡܥܕܪܝܢ ܡܠܟܐ ܗܘ̇ܝܢ ܡܦܝܣܢܐ̈ ܂ ܕܡܨܥܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܐ ܢܒܗܬ ܩܕܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܝܐ ܂ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܢܫܬܟܚ ܒܡܡܠܠܗ ܂ ܝ ܘܐܟܙܢܐ ܬܘܒ ܕܐܡܬܝ ܡܠܟܐ ܠܗ ܠܡܨܥܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܕܒܐܡܝܢܘ ܡܩܪܒ ܫܐܠܬܗܘܢ̈ ܩܕܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit X ܒܦܪܗܣܝܐ ܂ ܘܟܠ ܕܫܐ̇ܠ ܡܦܢܐ ܠܗ ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܥܡܐ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܒܡܡܠܠܗ ܂ ܝ ܘܐܟܙܢܐ ܬܘܒ ܕܐܡܬܝ ܕܡܬܒܝܬܐ ܡܨܥܝܐ ܥܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗܫܐ ܠ̣ܐ ܣܢܝܩ ܡܨܥܝܐ ܝܝ ܠܡܫܐܠ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܠܗ ܡܣܬܢܩܝܢ ܕܢܥܕܪ ܐܢܘ̣ܢ ܂ ܐܟܡܢ ܕܗ̤ܘ ܐܬܓܡܪ ܒܚܘܒܐ ܥܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܟܢܫܬ̤ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕ ܢܡܘܣ ܕܒܐܦܣܘܣ ܒܝܕ ܪܫܝܥܐ ܡܠܟܐ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘ ܕܬܐܕܣܝܣ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܢܐ ܒܣܘܛ̇ܡܐ̈ ܕܡܘܬܐ ܂ ܘܓܢܒܪܘܗܝ̈ ܒܫܫܠܬܐ̈ ܕܫܝܘܠ ܂ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܂ ܥܠ ܙܒܢܐ ܕܙܟܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܠܐܢܛܝܟܘܣ ܂ ܘܐܬܐܣܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܙܥܘܪܐ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܢܐ ܟܕ ܐܚܪܡܘ ܩܘܪܠܘܣ ܘܝܘܚܢܢ ܡܠܟܐ ܒܟܠܗܝܢ ܦܢ̇ܝܬܐ ܂ ܘܐܦ ܒܡܕܚܐ ܂ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܗ ܕܬܐܕܣܝܣ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܠܐ̈ ܠܓܒܐ ܕܡ̣ܢ ܝܡܝܢܐ ܡܢܐ ܂ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡ̇ܘܫܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܠܟܐ X ܡܪܢ ܥܪܒܐ̈ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ ܂ ܘܓܕܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܣܡܠܗ ܂ ܘܐܡ̇ܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܥܡ̣ܐ ܂ ܐܘܕܝܢܢ ܠܟ ܂ ܥܠ ܡܘܟܟܐ ܕܐܕܪܟܗ ܠܡܢܫܐ ܘܬܒ ܃ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܃ ܕܡܠܝܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܩܒܘܠܝܐ̈ ܂ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܚܘܝ ܝ ܡܢܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܕܢܫܟܚ ܢܥܒܪ ܕܒܚܐ̈ ܕܫܐܕܐ̈ X ܡ̣ܢ ܝܝ ܥܡܐ ܂ ܥܡܝ ܨܘܬܘ ܡܠܟܐ ܘܫܠܡ ܠܒܗ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܂ ܒܩܠܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܂ ܒܥܘܬܐ ܕܒܥ̣ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܐܝܟܢ ܐܪܓܙܘܗܝ ܒܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܂ ܟܕ ܡܚܘܐ ܕܐܦ ܂ ܘܫܐܕẌ X ܂ ܡܠܟܐ ܝ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܕܢܦ̣ܩܘ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܘܥܕܡܐ ܕܐܬܓܒܝ ܕܘܝܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ Xܝ ܟܠܗ ܝܣܪܝܠ ܂ ܡ̣ܢ ܕܢ ܘܥܕܡܐ ܠܒܪܫܒܥ ܂ ܐܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܠܟܐ ܨܘܪܝܐ ܟܕ ܩܛܠ̣ܘ ܠܐܒܢܝܪ ܂ ܪܚܡܥܠܝ ܕܒܟ ܂ 2ܟܕ ܝܬܒ ܕܘܝܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܝܕܥ̇ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܠܝܘܣܦ ܂ ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܒܚܗ̇ ܠܓܒܪܘܬܗ ܂ ܘܡܫܠܡܝܢ ܗܘܠܠܐ ܂ ܝ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܩ̣ܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ ܙܪܥܐ ܐܢܘܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܪܓ̇̇ܝܢ ܝX ܡܠܟܘܬܐ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܒܗܘܢ ܡܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܬܝܐܒܝܢ ܂ ܘܐܟܙܢܐ ܕܟܕ ܡܐ̇ܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܟܕܘ ܃ ܒܗܝ̇ ܕܒܠܐ ܠܚܕܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ̈ ܨ̣ܠܘ ܆ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܆ ܐܡ̇ܪܢܐ ܂ ܒܦܘܚܡܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܕܚܐܪܘܬܐ ܐܬܩܪܝܬ̤ ܠܗܘܢ ܡܢ