simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܒܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ̣̈ ܂ ܠܐ ܐܢܫ ܢܬܥܣܩ ܥܠ ܩܘܠܣܘܗܝ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܕܫܕܪܗ̣ ܝ · ܠܘܝܘܗܝ ܟܕ ܚ̇ܙܩ ̤5ܐܢܗܘ̣ ܕܐܚܪܢܐ ܬ ܐܬܚܙܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܗ̣ܘ ܒܥܘܬܗܘܢ ܩ̣ܒܠ ܂ ܘܒܐܘܪܗܝ ܝܬ̣ܒ ܝܪܚܐ̈ ܡܠܟܐ ܢܥܒܪ ܡܢ ܐܘܪܗܝ̇ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܣܛܒܝܕ ܐܚܪܢܐ ܢܫܬܕܪ 3ܡܢ ܠܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܒܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܠܢܦܩܬܗẌ ܂ ܐܦ ܠ̇ܐܘܪܘܦܘܣ̣ ܕܝ̇ܬܒܐ ܡܠܟܐ ܢܗܪܐ ܦܪܬ̣ ܂ ܫܪܝ ܕܢܒܢܐ ܐܦ ܗܘ̣ ܫܘܪܐ ܠܡܕܝܢܬܗ ܂ ܘ ܗ̣ܒ ܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܫܦܝܪܬܐ̣̈ ܂ ܐܘܣܦ ܐܦ ܒܗܕܐ ܫܢܬ ܐ̣ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܗܘ̣ ܘܢܝܠܗ ܂ ܘܙܕܩܬܐ̈ ܝ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܒܡܣܟܢܐ̈ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܫܘܠܛܢܐ̣ ܂ ܕܢܗܘܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܚܠܦ ܗܘܦܛܝܣ ܀ ܂ 1 ܫܘܪܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܝ ܂ ܡܓܝܣܛܪܘܣ̣ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܫ̣ܪܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܩ̇ܒܠ ܕ·ܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܬܒܢܐ ܫܘܪܐ ܠܕܪܐ ܩܪ ܬܐ ܕܝ̇ܬܒܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܦܩ̣ܕ ܂ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܩܪ ܒܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܡܕ·ܢܬܐ ܕܢܣܬܬܪܘܢ ܒܗ̇ ܂ ܘܡܛܠܗܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܆ ܘܐܪܒܝܢܕܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝ ܃ ܘܦܛܪܝܩ ܠܡܠܛܝܢܐ ܃ ܘܦܪܙܡܢ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܠܡܥܪܒܐ ܆ ܘܡܓܣܛܪܣ ܐܙܠ̣ ܠܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܝ ܂ ܘܐܫܬܘܝܘ ܥܡܗ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ̣ ܂ ܘܐܦܝܣܘ ܡܠܟܐ ܠܐܡܕܝܐ̈ ܂ ܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ̇ ܂ ܘܕܢܫܐܠ ܡܘܗܒܬܐ ܡܕܡ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܕܝ̇ܢܐ ܐܝܢܐ ܕܫܐ̣ܠ ܂ ܝܗ̣ܒ ܕܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܒܥܘܬܗܘܢ ܂ ܘܫܠ̣ܚ ܠܗ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܕܠܐ ܢܥܨܐ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܡܘܗܒܬܐ2̈ ܝ ܠܥܕܬܐ ܕܐܡܕ ܆ ܘܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܕܝ̇ܢܐ ܐܝܢܐ ܕܫܐ̣ܠ ܂ ܝܗ̣ܒ ܕܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܟܕ ܝܠ̣ܦ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̣̈ ܂ ܦܩ̣ܕ ܕܢܬܬܣܝܡ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܥܒ̣ܕ̣ ܂ ܘܐܠܐ ܢܗܘܐ ܩ̇ܝܡ [ 1ܠ]ܗܘܢ 2ܩܪܒܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܩܫܝܐܝܬ ܂ ܘܐܬܥܕܠ ܒܗ ܥܠ ܕܫܒ̣ܩ ܝܨܝܦܘܬܐ 3ܕܥܠ ܡܣܟܢܐ̈ ܃ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ̣ ܕܢܦܝܣܝܘܗܝ 1ܠܡܫܒܩ ܣܘܢܛܠܝܐ ܂ 2ܘܥܢܗܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܘܒܩܢܐ ܠܟܠܗ ܒܝܬ ܢܗܪܘܬ̈ ܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܚܪܢܐ̣ ܂ ܟܕ ܗܘ̣ ܠܐ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܬܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܦܐ̣ ܂ ܫܕܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠ ܡܬܝܬܗ̣ ܂ ܫܕܪ ܒܬܪܗ ܂ ܘܟܕ ܡ̇ܢܥ ܕܢܣܩ ܠܘܬܗ̣ ܂ ܦܩ̣ܕ ܡܠܟܐ ܕܡܬܩܪܐ ܫܘܪܐ ܂ ܘܡܢ ܬܡܢ ܫܕܪܘܗܝ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܪܣܝܐ̈ ܐܬܝ̣ܗܒ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܂ ܘܝܘܡܬܐ̈ ܐܪܒܬܥܣܪ̈ ܪ̣ܕܐ ܡܠܟܐ XX ܠܘܬܗܘܢ ܂ ܗܘ̣ ܘܬܪܬܢ̈ ܢܫܝܢ̈ ܝܕܝܥܬܐ̈ ܕܡܢ ܐܡܕ ܃ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܟܕ ܝܠ̣ܦ ܥܠ ܐ ܠܝܢ ܕܗܘܝ̣̈ ܂ ܠܩܠܠܪ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܘܡܕ ܢܬܐ ܐܫܠܡ ܠܗܘܢ ܂ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܬ ܂ ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܡܠܬܐ ܘܗ̇ܦܟ ܡܕܓܠ ܂ ܘܐܢ ܕ ܢ ܡܠܟܐ ܐܪܒܝܢܕܐ̣ ܂ ܘܫܠ̣ܚ ܠܗ ܠܩܘܕ ܃ ܕܗܫܐ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܠܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܡ̇ܪ ܡܠܬܐ ܘܗ̇ܦܟ ܡܕܓܠ ܂ ܘܐܢ ܕ ܢ ܡܕܓܠ̣ ܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘ ܂ ܡܠܟܐ ܘܫܠ̣ܚ ܠܗ ܠܩܘܕ ܃ ܕܗܫܐ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܠܘ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܂ ܠܝܬ ܓܝܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘ ܂ ܡܟܝܠ ܕܡܢܟ ܐܬܚ̣ܢܝܬ̇ ܕܓܠܘܬ ܐ̇ ܂ ܫܕܪ ܠܝ ܠܩܡܣ ܒܣܝܠ ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܡܠܬܐ ܘܗ̇ܦܟ ܡܕܓܠ ܂ ܘܐܢ ܕ ܢ ܡܕܓܠ̣ ܠܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܘܪܝX-ܝܐ̣̇̈ ܐܫܬܘܕܝ ܠܚܪܢܝܐ̈ ܃ ܕܐܢ ܢܬܠܘܢܝܗܝ ܠܗ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܝܝ ܝܕܝܥܐ̣ ܂ ܘܣܓܝ ܝܩܝܪ ܗܘܐ ܥܠ