simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܫܡܝܢܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܐܦܠܚ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܝܠܦܝܢ ܡܠܟܐ ܇ ܕܢܪܕܐ ܬܟܝܠܐܝܬ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܠܚܘܬܗ ܇ ܘܢܥܒܕ ܨܒܝܢܝ̈
PhiloxMab:Disc ܫܡܝܢܐ . ܕܐܒܘܗܘܢ ܡܠܟܐ ܇ ܘܐܚܘܗܘܢ ܡܠܟܐ ܇ ܘܐܡܗܘܢ ܡܠܟܐ ܆ ܒܛܟܣܐ ܕܡܖܒܝܢܐ̈ : ܕܐܫܬܠܡܘ ܠܗܘܢ ܕܢܪܒܘܢ ܒܢܝ̈
PhiloxMab:Disc ܇ ܘܐܚܘܗܘܢ ܡܠܟܐ ܇ ܘܐܡܗܘܢ ܡܠܟܬܐ ܇ ܘܐܟܙܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ : ܕܐܫܬܠܡܘ ܠܗܘܢ ܕܢܪܒܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ . ܕܐܒܘܗܘܢ
PhiloxMab:Disc ܇ ܘܐܡܗܘܢ ܡܠܟܬܐ ܇ ܘܐܟܙܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܪܒܝܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܢܪܒܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ . ܕܐܒܘܗܘܢ ܡܠܟܐ ܇ ܘܐܚܘܗܘܢ
PhiloxMab:Disc ܕܥܠܡܐ ܆ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܡܚܘܝܢ ܥܠ ܬܪܒܝܬܗܘܢ ܆ ܥܡ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܇ ܘܐܡܗܘܢ ܡܠܟܬܐ ܇ ܘܐܟܙܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܪܒܝܢ ܒܢܝ̈
PhiloxMab:Disc ܡܪܒܐ ܇ ܘܒܟܣܝܬܐ̈ ܘܒܓܠܝܬܐ̈ ܢܗܘܐ ܥܝܪ ܘܫܗܪ ܥܠ ܡܠܟܐ ܆ ܗܟܘܬ ܐܦ ܪܒܐ ܕܗܘܐ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܢܚܫܘܒ ܢܦܫܗ ܕܠܒܢܝ̈
PhiloxMab:Disc : ܐܘ ܬܓܐ ܕܣܝܡ ܒܪܫܗ ܆ ܬܒܥ ܠܗ ܠܐܒܘܗܝ ܕܢܬܠ ܐܢܘܢ ܠܗ . ܟܕ ܡܠܟܐ ܠܗ ܡܩܒܠ ܡܢܗ . ܘܠܐ ܡܬܦܠܓ . ܘܐܢ ܢܚܙܐ ܐܪܓܘܢܐ̈ ܥܠ ܒܪ
PhiloxMab:Disc ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܘܚܕܢܗ ܆ ܐܡܠܟܬ ܡܠܬܗ ܥܠ ܟܝܢܐ̈ ܟܘܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܗ ܡܫܠܛܐܝܬ ܆ ܘܡܕܡ ܕܡܠܠ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܡ . ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܦܘܩܕܢ
PhiloxMab:Disc ܕܐܬܩܪܒ ܠܗ ܆ ܕܝܢܐ ܕܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܗ . ܘܡܛܠ ܕܐܘܒܕ ܡܠܟܐ . ܘܡܬܦܪܬܟ ܕܢܥܒܕ ܐܘ ܠܐ . ܘܠܗܘ ܫܒܪܐ ܘܦܫܝܛܐ ܆ ܥܒܕܗ
PhiloxMab:Disc ܕܡܨܪܝܢ ܠܗܘ ܦܫܝܛܐ . ܡܛܘܠ ܕܩܪܝܒܐ ܗܝ ܦܫܝܛܘܬܐ ܠܚܟܡܬܐ ܡܠܟܐ ܗܘܬ . ܚܙܝܬ ܠܡ ܕܠܝܬ ܕܚܟܝܡ ܘܣܟܘܠܬܢ ܐܟܘܬܟ ܇ ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ
PhiloxMab:Disc ܡܨܛܥܪ ܒܗܕܐ ܇ ܕܠܐ ܝܕܥ ܦܘܠܚܢܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܫܝܛܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܆ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܕܓܘܚܟܟ . ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ
PhiloxMab:Disc ܫܡܝܢܐ ܇ ܘܦܠܚܐ ܕܡܠܟܐ ܕܠܥܠܡ ܆ ܘܡܫܥܒܕܐ ܕܕܝܢܐ ܕܫܪܪܐ ܡܠܟܐ ܚܝܒ ܐܝܢܐ ܕܠܐܠܗܐ ܐܬܬܠܡܕ ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐܝܬ ܥܒܕܐ ܕܗܘ
PhiloxMab:Disc ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܬܚܘܡܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܘܩܒܠ ܟܘܠܗܝܢ ܡܠܟܐ ܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܩܝܘܡܬܐ . ܕܠܐ ܢܬܥܒܪܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܗܝ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢܐ ܕܚܝܠ ܆ ܐܬܚܙܝ ܡܠܟܐ ܒܫܘܠܛܢܗ ܆ ܒܛܠܬ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܟܘܠ ܕܚܠܬܐ ܕܦܓܥܐ ܒܢ ܡܕܚܠܐ ܠܢ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܒܥܕ
PhiloxMab:Disc ܒܫܘܠܛܢܗ ܆ ܒܛܠܬ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢ ܕܝܢܐ̈ . ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܦ ܡܠܟܐ ܒܢ ܡܕܚܠܐ ܠܢ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܒܥܕ ܡܠܟܐ ܕܝܢܐ ܕܚܝܠ ܆ ܐܬܚܙܝ
PhiloxMab:Disc ܕܐܙܠ ܠܩܪܒܐ ܕܢܬܟܬܫ ܥܡ ܡܠܟܐ ܚܒܪܗ ܇ ܘܕܢܐܪܘܥ ܒܥܣܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܢܒܙܚ ܒܗ ܇ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ ܫܪܝ ܇ ܘܕܢܫܠܡ ܠܐ ܐܫܟܚ . ܘܐܝܢܐ ܗܘ
PhiloxMab:Disc ܚܒܪܗ ܇ ܘܕܢܐܪܘܥ ܒܥܣܪܐ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܇ ܠܗܘ ܕܐܬܐ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ ܠܐ ܐܫܟܚ . ܘܐܝܢܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܐܙܠ ܠܩܪܒܐ ܕܢܬܟܬܫ ܥܡ
PhiloxMab:Disc ܕܢܦܩ ܠܩܪܒܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܚܒܪܗ . ܐܠܐ ܐܢ ܟܢܫ ܠܗ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܆ ܥܡ ܚܝܠܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܬܟܬܫ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܆ ܕܠܝܬ
PhiloxMab:Disc ܚܒܪܗ . ܐܠܐ ܐܢ ܟܢܫ ܠܗ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܣܦܩܝܢ ܕܢܐܪܥܘܢܝܗܝ ܡܠܟܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܬܟܬܫ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܆ ܕܠܝܬ ܡܠܟܐ ܕܢܦܩ ܠܩܪܒܐ ܥܠ
PhiloxMab:Disc ܠܟ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܇ ܕܒܪܓܬܐ ܬܗܘܐ ܡܐܟܘܠܬܟ . ܐܠܐ ܡܦܝܣܐ ܠܟ ܡܠܟܐ ܐܦ ܡܢ ܗܕܐ ܇ ܠܗܝ ܕܐܝܟܢܐ ܬܐܟܘܠ . ܘܡܢܐ ܬܐܟܘܠ . ܠܐ ܓܝܪ