simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PersMartKgYaz1 ܘܒܝܘܡܝ̈ ܐܕܖܒܘܙܝ ܡܘܗܦܛܐ35 ‏ 1 ܗܘ ܗܢܐ ܢܖܣܝ ܛܘܒܢܐ . ܡܠܟܐ . ܕܐܣܗܕ ܒܣܠܝܩ ܘܒܩܛܝܣܦܘܢ34 ܒܝܘܡܝ̈ ܝܙܕܓܖܕ
PersMartKgYaz1 ܘܐܡܪ ܠܗ . ܕܟܠܗܘܢ ܪܘܖܒܢܝܟ̈ ܘܒܢܝ̈ ܚܐܖܐ̈ . ܗܦܟܘ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ 4 ܘܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ . ܥܠ ܐܕܪܒܘܙܝ ܡܘܗܦܛܐ ܩܕܡ ܝܙܕܓܪܕ
PersMartKgYaz1 ܕܕܠܐ ܩܛܠܐ ܐܠܐ ܒܕܘܚܠܐ ܘܒܡܚܘܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܝܗܝܒ ܠܟ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܕܠܒܟܘ ܠܡܓܘܫܘܬܐ ܕܐܪܦܝܘ39 . ܘܦܩܕ ܠܗ
PersMartKgYaz1 ܠܘܬ ܐܕܪܒܘܙܝ ܪܫܐ ܕܡܓܘܫܐ̈ . ܘܐܥܠܘܗܝ 47ܩܕܡܘܗܝ . ‏ 8 ܡܠܟܐ ܠܡܓܘܫܐ ܘܐܝܬܝܗ ܠܣܠܝܩ ܘܠܩܛܝܣܦܘܢ46 ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ
PersMartKgYaz1 ܥܒܘܪܐ ܕܝܘܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܫܠܡ ܡܠܟܘܬܗ ܡܠܟܐ ܐܠܗܐ ܕܝܗܒ ܬܓܐ ܠܡܠܟܐ ܘܫܘܠܛܢܗ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܒܖܝܬܐ̈ ܐܘ ܡܢ
PersMartKgYaz1 ܡܢ ܣܠܝܩ ܘܩܛܝܣܦܘܢ ܐܝܟ ܥܝܕܗ ܕܒܩܝܛܐ ܒܥܝܢܢ ܚܢܢ ܡܠܟܐ ܕܥܒܪ ܥܠܘܗܝ ܒܝܬ ܐܣܝܖܐ̈ ܣܬܘܐ ܟܠܗ ܘܦܠܓܗ ܕܩܝܛܐ ܘܢܦܩ
PersMartKgYaz1 ܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܣܗܕܐ̈ ܩܛܠ ܬܡܢ ܒܚܕ ܝܘܡܐ . ܘܡܛܠܗܢܐ ܒܥܗ ܡܠܟܐ ܗܘܬ ܠܗ ܗܝ ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܒܣܩܪܐ ܕܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܫܒܘܪ
PersMartKgYaz1 ܕܚܦܝܛܐܝܬ ܢܒܥܘܢܝܗܝ . ܘܟܕ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܕܝܖܐ ܡܠܟܐ ܒܨܘܡܐ ܘܒܫܗܖܐ ܘܒܟܘܠܗ ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܕܖܫ ܗܘܐ . ‏ 2 ܘܦܩܕ
PersMartKgYaz1 ܐܘܒܠܘܗܝ . ܘܥܠܘ ܐܘܕܥܘܗܝ ܘܐܡܖܘ ܠܗ . ܗܘ ܚܝܒ ܡܘܬܐ ܛܛܩ ܡܠܟܐ ܚܦܝܛܐܝܬ ܐܝܬܝܘܗܝ . ܘܡܢ ܬܡܢ ܠܣܠܝܩ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
PersMartKgYaz1 ܕܦܖܙܠܐ̈ ܩܫܝܐ̈ ܢܦܠܘܢ ܒܗ . ܘܒܝܬ ܐܣܝܖܐ̈ ܢܬܚܒܫ ܥܕܡܐ ܡܠܟܐ ܠܗ . ܗܘ ܚܝܒ ܡܘܬܐ ܛܛܩ ܐܫܟܚܢܝܗܝ ܒܝܬ ܟܖܤܛܝܢܐ̈ . ܘܦܩܕ
PersMartKgYaz1 ܠܖܫܐ ܕܡܓܘܫܐ̈ ܕܢܝܬܝܘܗܝ ܘܢܕܘܢܝܘܗܝ ܘܢܐܡܖ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܗܘܐ ܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܟ ܝܖܚܐ̈ ܐܖܒܥܐ ܒܝܬ ܐܣܝܖܐ̈ ܦܩܕ
PersMartKgYaz1 ܥܒܝܕܐ ܠܝ ܐܦ ܠܐ ܠܘܬ ܟܖܣܛܝܢܐ̈ ܡܢܗ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܡܖܕܬ . ܡܠܟܐ ܦܘܡܗ ܛܛܩ ܘܐܡܖ ܠܗ ܠܡܘܗܦܛܐ . ܕܐܢܐ ܠܐ ܣܟܠܘܬܐ ܡܕܡ ܠܘܬ
PersMartKgYaz1 ܕܬܡܘܬ . ܢܚܙܐ ܡܫܟܚ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܡܢ ܕܗܘ ܕܐܬܬܟܠܬ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܚܝܝ̈ . ‏ 5 ܘܥܢܐ ܡܘܗܦܛܐ ܘܐܡܖ ܠܗ . ܒܗܕܐ ܫܥܬܐ ܦܩܕ ܥܠܝܟ
PersMartKgYaz1 ܕܡܢ ܫܢܕܐ̈ ܘܡܢ ܩܛܠܐ ܡܫܬܘܙܒ ܐܢܬ . ‏ 6 ܥܢܐ ܛܘܒܢܐ ܛܛܩ ܡܠܟܐ ܠܝ ܕܡܠܟ ܐܢܐ ܠܟ ܘܣܓܘܕ ܠܢܘܖܐ ܘܠܫܡܫܐ ܘܐܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢ
PersMartKgYaz1 ܐܡܖ ܛܘܒܢܐ . ܫܖܝܖܐܝܬ ܕܟܠܗܘܢ ܫܢܕܐ̈ ܥܙܝܙܐ̈ ܘܩܫܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܕܚܠܬܐ ܕܟܖܣܛܝܢܐ̈ ܘܣܓܘܕ ܠܢܘܖܐ ܘܠܫܡܫܐ ܕܣܓܕ ܠܗܘܢ
PersMartKgYaz1 ܐܡܖ . ܘܬܘܒ ܐܡܖ . ܕܕܢܬܗ ܘܣܓܝ ܐܫܬܢܕܬ ܒܗ . ܘܕܢܟܦܘܖ ܡܠܟܐ ܟܕ ܠܒܝܟܝܢ ܠܗ . ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܖ ܛܛܩ ܛܘܒܢܐ ܩܕܡ
PersMartKgYaz1 ܕܠܐܢܫܐ̈ ܫܖܝܖܐ̈ ܢܫܬܠܡ . ܘܠܒܖ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܢܦܩܘܢܝܗܝ . ܡܠܟܐ ܠܢܘܖܐ ܘܠܫܡܫܐ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ . ܘܒܚܡܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܦܩܕ
PersMartKgYaz1 . ܘܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܡܘܬܐ ܒܦܘܩܕܢܗ ܬܩܒܠܘܢ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܣܒܐ̈ ܡܠܟܐ ܛܝܒܘܬܟܘܢ ܘܒܫܝܢܐ ܠܒܬܝܟܘܢ̈ ܬܐܙܠܘܢ . ܥܕܠܐ ܢܫܡܥ
PersMartKgYaz1 ܕܬܣܓܕܘܢ ܠܢܘܪܐ ܘܠܫܡܫܐ . ܘܠܒܬܝܟܘܢ̈ ܬܐܙܠܘܢ . ܘܐܠܐ ܡܠܟܐ ܢܬܢܟܣܘܢ . ܘܢܦܩ ܘܐܡܖ ܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢܐ . ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ
PersMartKgYaz1 ܛܝܒܘܬܟ ܡܩܒܠ . ܘܪܗܛܘ ܚܒܖܘܗܝ̈ ܘܠܒܟܘܗܝ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܗܘ ܘܠܡܗܝܡܢܐ . ܡܢ ܕܗܦܟ ܡܪܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܐܦ