simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܢܕܘܢܢ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܐܬܒܐܫ ܦܬܓܡܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܗܐ ܐܢܬ ܣܐܒܬ : ܘܒܢܝܟ̈ ܠܐ ܡܗܠܟܝܢ ܒܐܘܪܚܬܟ̈ : ܗܫܐ ܗܒ ܠܢ
P:Sam [AB] ܕܢܕܘܢܢ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ : ܘܨܠܝ ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܡܠܟܐ . ܘܐܬܒܐܫ ܦܬܓܡܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܫܡܘܐܝܠ : ܟܕ ܐܡܪܘ ܠܗ ܗܒ ܠܢ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ : ܗܢܐ ܢܗܘܐ ܢܡܘܣܗ ܕܡܠܟܐ ܕܡܡܠܟ ܥܠܝܟܘܢ : ܡܠܟܐ ܫܡܘܐܝܠ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܠܥܡܐ : ܕܫܐܠܘ ܡܢܗ
P:Sam [AB] ܢܗܘܐ ܥܠܝܢ . ܘܢܗܘܐ ܐܦ ܚܢܢ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ : ܘܢܕܘܢܢ ܡܠܟܐ ܨܒܘ ܥܡܐ ܠܡܫܡܥ ܒܩܠܗ ܕܫܡܘܐܝܠ : ܘܐܡܪܘ ܠܐ ܗܟܢܐ : ܐܠܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܐܢܫܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܙܠܘ ܐܢܫ ܠܩܪܝܬܗ . ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܫܡܘܐܝܠ : ܫܡܥ ܒܩܠܗܘܢ : ܘܐܡܠܟ ܠܗܘܢ
P:Sam [AB] ܐܩܝܡ ܥܠܝܢ . ܗܫܐ ܢܩܘܡܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܫܒܛܝܟܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܟܘܢ̈ ܘܥܩܬܟܘܢ̈ : ܘܐܡܪܬܘܢ ܠܐ ܗܟܢܐ : ܐܠܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܥܡܐ ܢܡܘܣܗ ܕܡܠܟܐ : ܘܟܬܒ ܒܣܦܪܐ ܘܣܡ ܡܠܟܐ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܗ ܒܟܠܗ ܥܡܐ . ܘܝܒܒܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܐܡܪܘ : ܢܐܚܐ
P:Sam [AB] . ܘܗܫܐ ܗܐ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܟܘܢ . ܘܐܢܐ ܣܐܒܬ ܘܩܫܬ : ܘܒܢܝ̈ ܗܐ ܡܠܟܐ : ܗܐ ܫܡܥܬ ܒܩܠܟܘܢ ܟܠ ܕܐܡܪܬܘܢ ܠܝ : ܘܐܡܠܟܬ ܥܠܝܟܘܢ
P:Sam [AB] ܩܕܡܝܟܘܢ . ܘܐܢܐ ܣܐܒܬ ܘܩܫܬ : ܘܒܢܝ̈ ܗܐ ܥܡܟܘܢ . ܘܐܢܐ ܡܠܟܐ ܟܠ ܕܐܡܪܬܘܢ ܠܝ : ܘܐܡܠܟܬ ܥܠܝܟܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܗܫܐ ܗܐ
P:Sam [AB] ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ : ܕܐܬܐ ܥܠܝܟܘܢ : ܘܐܡܪܬܘܢ ܠܐ ܗܟܢܐ : ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܚܕܪܝܟܘܢ̈ : ܘܝܬܒܬܘܢ ܒܫܠܝܐ . ܘܚܙܝܬܘܢ ܠܢܚܫ
P:Sam [AB] ܢܡܠܟ ܥܠܝܢ : ܘܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܡܠܟܟܘܢ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ : ܕܐܬܐ ܥܠܝܟܘܢ : ܘܐܡܪܬܘܢ ܠܐ ܗܟܢܐ : ܐܠܐ
P:Sam [AB] ܕܓܒܝܬܘܢ ܘܫܐܠܬܘܢ : ܗܐ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܢܡܠܟ ܥܠܝܢ : ܘܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܡܠܟܟܘܢ . ܘܗܫܐ ܗܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܢ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܘܬܦܠܚܘܢܗ : ܘܬܫܡܥܘܢ ܒܩܠܗ ܘܠܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܡܠܟܐ ܕܓܒܝܬܘܢ ܘܫܐܠܬܘܢ : ܗܐ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܡܪܝܐ
P:Sam [AB] . ܗܝܕܝܢ ܩܪܐ ܫܡܘܐܝܠ ܠܡܪܝܐ : ܘܝܗܒ ܡܪܝܐ ܩܠܐ ܘܡܛܪܐ ܡܠܟܐ ܘܡܛܪܐ . ܘܕܥܘ ܘܚܙܘ ܕܒܝܫܬܟܘܢ ܪܒܐ ܗܝ : ܕܫܐܠܬܘܢ ܠܟܘܢ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܥܡܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ : ܐܢܬܘܢ ܥܒܕܬܘܢ ܗܕܐ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܐܘܣܦܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܒܝܫܬܐ ܪܒܬܐ : ܕܫܐܠܢ ܠܢ
P:Sam [AB] ܕܥܡܠܝܩ ܟܕ ܚܝ : ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ ܐܘܒܕ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ . ܘܚܣ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܚܘܝܠܐ ܕܒܡܥܠܢܐ ܕܫܘܕ ܕܩܕܡ ܡܨܪܝܢ . ܘܐܚܕ ܠܐܓܓ
P:Sam [AB] : ܘܥܠ ܫܘܦܪܐ ܕܥܢܐ̈ : ܘܕܬܘܪܐ̈ ܘܕܫܡܝܢܐ̈ : ܘܕܡܦܛܡܐ̈ : ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ ܐܘܒܕ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ . ܘܚܣ ܫܐܘܠ ܘܥܡܐ ܥܠ ܐܓܓ
P:Sam [AB] : ܕܗܦܟ ܡܢ ܒܬܪܝ : ܘܡܠܝ̈ ܠܐ ܐܩܝܡ . ܘܐܬܒܐܫ ܠܫܡܘܐܝܠ : ܡܠܟܐ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܫܡܘܐܝܠ ܠܡܐܡܪ . ܐܬܬܘܝܬ ܕܐܡܠܟܬ ܠܫܐܘܠ
P:Sam [AB] ܕܥܡܠܝܩ : ܘܥܡܠܩܝܐ̈ ܐܘܒܕܬ . ܘܕܒܪܘ ܥܡܐ ܡܢ ܒܙܬܐ ܥܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܙܠܬ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܕܪܢܝ : ܘܐܝܬܝܬ ܠܐܓܓ
P:Sam [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܬܦܢܝ ܫܡܘܐܝܠ ܠܡܐܙܠ : ܘܐܚܕ ܫܐܘܠ ܡܠܟܐ ܥܡܟ . ܥܠ ܕܐܣܠܝܬ ܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܐܣܠܝܟ ܡܪܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ