simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܒܪܬ ܗܪܢ : ܐܒܘܗ̇ ܕܡܠܟܐ : ܘܐܒܘܗ̇ ܕܐܣܟܐ . ܘܗܘܬ ܣܪܝ ܡܠܟܐ ܘܢܚܘܪ ܢܫܐ̈ : ܫܡ ܐܢܬܬܗ ܕܐܒܪܡ ܣܪܝ : ܘܫܡ ܐܢܬܬܗ ܕܢܚܘܪ
P:Gen [AB] ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ : ܘܟܪܕܠܥܡܪ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܡ : ܡܠܟܐ : ܘܒܢܐ ܬܡܢ ܡܕܒܚܐ ܠܡܪܝܐ . ܨܚ ܟ ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܡܪܦܠ
P:Gen [AB] ܕܕܠܣܪ : ܘܟܪܕܠܥܡܪ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ ܡܠܟܐ . ܨܚ ܟ ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܡܪܦܠ ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ
P:Gen [AB] ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ . ܥܒܕܘ ܩܪܒܐ ܥܡ ܒܪܥ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܐܡܪܦܠ ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ : ܘܟܪܕܠܥܡܪ
P:Gen [AB] ܕܓܠܝܐ̈ . ܥܒܕܘ ܩܪܒܐ ܥܡ ܒܪܥ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ : ܘܥܡ ܒܪܫܥ ܡܠܟܐ ܘܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ : ܘܟܪܕܠܥܡܪ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ
P:Gen [AB] ܕܣܕܘܡ : ܘܥܡ ܒܪܫܥ ܡܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ : ܘܫܢܐܒ ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐ : ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ . ܥܒܕܘ ܩܪܒܐ ܥܡ ܒܪܥ
P:Gen [AB] ܕܥܡܘܪܐ : ܘܫܢܐܒ ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐ : ܘܫܡܐܝܪ ܡܠܟܐ ܕܨܒܘܐܝܡ : ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ . ܥܒܕܘ ܩܪܒܐ ܥܡ ܒܪܥ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ : ܘܥܡ ܒܪܫܥ
P:Gen [AB] ܕܐܕܡܐ : ܘܫܡܐܝܪ ܡܠܟܐ ܕܨܒܘܐܝܡ : ܘܡܠܟܐ ܕܒܠܥ . ܗܝ ܗܝ ܡܠܟܐ ܥܡ ܒܪܥ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ : ܘܥܡ ܒܪܫܥ ܡܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ : ܘܫܢܐܒ
P:Gen [AB] ܕܨܒܘܐܝܡ : ܘܡܠܟܐ ܕܒܠܥ . ܗܝ ܗܝ ܨܥܪ . ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ : ܘܥܡ ܒܪܫܥ ܡܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ : ܘܫܢܐܒ ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐ : ܘܫܡܐܝܪ
P:Gen [AB] ܕܣܕܘܡ ܘܡܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ : ܘܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐ ܘܡܠܟܐ ܕܨܒܘܐܝܡ : ܡܠܟܐ ܕܥܡܠܩܝܐ̈ : ܘܐܦ ܠܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܝܬܒܝܢ ܒܥܝܢ ܓܕ . ܘܢܦܩ
P:Gen [AB] ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ : ܘܐܡܪܦܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܪ : ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕܘ ܩܪܒܐ ܒܥܘܡܩܐ ܕܣܕܘܡܝܐ̈ . ܥܡ ܟܪܕܠܥܡܪ
P:Gen [AB] ܕܓܠܝܐ̈ : ܘܐܡܪܦܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ : ܡܠܟܐ ܒܥܘܡܩܐ ܕܣܕܘܡܝܐ̈ . ܥܡ ܟܪܕܠܥܡܪ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ
P:Gen [AB] ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ : ܐܪܒܥܐ ܡܠܟܝܢ̈ ܥܡ ܚܡܫܐ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ : ܘܐܡܪܦܝܠ
P:Gen [AB] ܕܕܠܣܪ : ܐܪܒܥܐ ܡܠܟܝܢ̈ ܥܡ ܚܡܫܐ . ܘܥܘܡܩܐ ܕܣܕܘܡܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܬܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ : ܘܐܡܪܦܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ
P:Gen [AB] ܕܣܕܘܡ ܘܡܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ : ܘܢܦܠܘ ܬܡܢ ܘܕܐܫܬܚܪܘ ܠܛܘܪܐ ܡܠܟܐ ܥܡ ܚܡܫܐ . ܘܥܘܡܩܐ ܕܣܕܘܡܝܐ̈ ܒܪܐ̈ ܒܪܐ̈ ܕܩܝܪܐ : ܘܥܪܩ
P:Gen [AB] ܕܣܕܘܡ ܠܐܘܪܥܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܦܟ : ܟܕ ܚܪܒ ܠܟܪܕܠܥܡܪ ܡܠܟܐ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܘܠܩܢܝܢܗ ܐܗܦܟ : ܐܦ ܠܢܫܐ̈ ܐܦ ܠܥܡܐ . ܘܢܦܩ
P:Gen [AB] ܕܣܕܘܡ ܠܐܒܪܡ : ܗܒ ܠܝ ܢܦܫܬܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ ܣܒ ܠܟ . ܘܐܡܪ ܐܒܪܡ ܡܠܟܐ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܘܝܗܒ ܠܗ ܡܥܣܪܐ̈ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܡܪ
P:Gen [AB] ܕܓܕܪ ܘܕܒܪܗ̇ ܠܣܪܐ . ܘܐܬܐ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐܒܝܡܠܟ ܒܚܠܡܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܐܒܪܗܡ ܥܠ ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܚܬܝ ܗܝ . ܘܫܕܪ ܐܒܝܡܠܟ
P:Gen [AB] ܐܦ ܗܝ ܒܢܝܐ̈ ܠܢܚܘܪ ܐܚܘܟ . ܠܥܘܨ ܒܘܟܪܗ ܘܠܒܘܙ ܐܚܘܗܝ : ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܐܬܚܘܝ ܠܐܒܪܗܡ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܐ ܝܠܕܬ
P:Gen [AB] ܠܢܚܘܪ ܐܚܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ . ܘܕܪܘܟܬܗ ܫܡܗ̇ ܪܘܡܐ : ܘܝܠܕܬ ܐܦ ܡܠܟܐ : ܘܠܒܬܘܐܝܠ . ܘܒܬܘܐܝܠ ܐܘܠܕ ܠܪܦܩܐ : ܬܡܢܝܐ ܗܠܝܢ ܝܠܕܬ