simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Esd [AB] ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܀ ܘܐܡܪ ܝܘܫܝܐ . ܠܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܠܡܫܩܠܗ̇ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܣܡܘ ܠܩܐܒܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܒܒܝܬܐ ܗܘ ܕܒܢܐ ܫܘܠܘܡܘܢ .
P:Esd [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܒܝܕ ܐܝܕܐ ܕܫܘܠܘܡܘܢ ܡܠܟܐ ܒܪܐ ܕܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܠܟܘܢ . ܐܝܟ ܦܘܠܚܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܠܟܘܢ . ܐܝܟ ܟܬܒܐ ܕܕܘܝܕ
P:Esd [AB] ܒܪܐ ܕܝܠܗ . ܘܩܘܡܘ ܒܝܬ ܩܘܕܫܐ . ܐܝܟ ܦܘܠܓܐ ܕܒܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܟܬܒܐ ܕܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܒܝܕ ܐܝܕܐ ܕܫܘܠܘܡܘܢ
P:Esd [AB] . ܘܬܪܥܐ̈ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܒܝܬ ܬܪܥܐ̈ . ܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܢܥܒܪ ܟܠ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܡܛܟܣܝܢ . ܘܐܣܦ ܘܙܟܪܝܐ ܘܐܝܕܝܢܘܣ . ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܒܝܬ
P:Esd [AB] ܕܡܨܪܝܢ . ܕܟܕ ܐܬܐ ܩܪܒܐ ܢܩܝܡ ܒܟܪܟܡܘܫ ܥܠ ܦܪܬ ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܀ ܓ ܘܒܬܪ ܟܠܗ̇ ܥܒܝܕܬܐ ܗܕܐ ܕܝܘܫܝܐ . ܓܕܫܬ ܠܦܪܥܘܢ
P:Esd [AB] ܕܡܨܪܝܢ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܡܪ ܡܢܐ ܠܝ ܘܠܟ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ . ܗ ܠܘ ܠܘܬܟ ܡܠܟܐ ܒܟܪܟܡܘܫ ܥܠ ܦܪܬ ܘܢܦܩ ܠܐܘܪܥܐ ܕܝܠܗ ܝܘܫܝܐ . ܕ ܘܫܕܪ
P:Esd [AB] ܕܝܗܘܕ . ܗ ܠܘ ܠܘܬܟ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܥܠ ܓܝܪ ܦܪܬ ܡܠܟܐ ܝܘܫܝܐ . ܕ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܡܪ ܡܢܐ ܠܝ ܘܠܟ
P:Esd [AB] ܝܘܫܝܐ . ܚ ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܗ . ܐܪܚܩܘܢܢܝ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܩܝܡ ܠܘܬܗ ܩܪܒܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܡܓܕܘ ܀ ܘܢܚܬܘ ܪܝܫܢܐ̈ ܠܘܬ
P:Esd [AB] ܠܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܗ . ܐܪܚܩܘܢܢܝ ܡܢ ܬܟܬܘܫܐ . ܐܬܡܚܠܬ ܓܝܪ ܣܓܝ ܡܠܟܐ ܕܡܓܕܘ ܀ ܘܢܚܬܘ ܪܝܫܢܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܝܘܫܝܐ . ܚ ܘܐܡܪ
P:Esd [AB] ܚܠܦ ܝܘܫܝܐ ܐܒܐ ܕܝܠܗ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܡܠܟܐ ܢܣܒܘ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܥܡܐ : ܠܝܗܘܐܚܙ ܒܪܗ ܕܝܘܫܝܐ . ܚܘܝܘܗܝ
P:Esd [AB] ܕܡܨܪܝܢ ܡܢ ܕܠܡܡܠܟܘ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܚܣܪܗ ܠܥܡܐ ܟܟܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܀ ܘܐܡܠܟ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ . ܘܐܗܦܟܗ
P:Esd [AB] ܕܡܨܪܝܢ . ܡܠܟܐ ܠܝܘܝܩܝܡ ܐܚܐ ܕܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܡܠܟܐ ܠܥܡܐ ܟܟܪܐ̈ ܕܣܐܡܐ ܡܐܐ . ܘܕܕܗܒܐ ܟܟܪܐ ܚܕܐ ܀ ܘܚܘܝ
P:Esd [AB] ܠܝܘܝܩܝܡ ܐܚܐ ܕܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܘܕܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܣܪ ܡܠܟܐ ܕܣܐܡܐ ܡܐܐ . ܘܕܕܗܒܐ ܟܟܪܐ ܚܕܐ ܀ ܘܚܘܝ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ .
P:Esd [AB] ܕܝܗܘܕ ܘܕܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܣܪ ܝܘܝܩܝܡ ܠܪܘܪܒܢܐ̈ . ܠܙܗܪܝܘܢ ܡܠܟܐ ܚܕܐ ܀ ܘܚܘܝ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܡܠܟܐ ܠܝܘܝܩܝܡ ܐܚܐ ܕܝܠܗ .
P:Esd [AB] ܕܒܒܝܠ . ܘܐܣܪܗ ܒܐܣܘܪܐ̈ ܕܢܚܫܐ . ܘܐܘܒܠܗ ܠܒܒܝܠ . ܘܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܥܒܕ ܗܝ ܕܒܝܫܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܀ ܒܬܪܟܢ ܣܠܩ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Esd [AB] ܕܝܗܘܕ ܘܕܐܘܪܫܠܡ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܡܠܟܐ ܐܥܒܪܗ ܠܒܒܝܠ ܥܡ ܡܐܢܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ ܕܡܪܝܐ . ܘܚܘܝܗ ܠܨܕܩܝܐ
P:Esd [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ . ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܡܠܟܐ : ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܫܒܥܝܢ̈ ܀ ܨܚ ܐ ܟܕ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܟܘܪܫ
P:Esd [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܘܐܟܪܙ ܒܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܗ . ܘܐܟܚܕܐ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܕܡܪܝܐ . ܕܒܦܘܡܗ ܕܐܪܡܝܐ . ܐܥܝܪ ܡܪܝܐ ܠܪܘܚܗ ܕܟܘܪܫ
P:Esd [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ ܟܘܪܫ . ܠܝ ܚܘܝ ܡܠܟܐ ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ : ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܗ . ܘܐܟܚܕܐ ܒܝܕ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܟܕ ܐܡܪ ܀ ܗܠܝܢ ܐܡܪ
P:Esd [AB] ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ : ܡܪܝܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܪܝܐ ܡܪܝܡܐ . ܘܫܘܕܥ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܪ ܀ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܟܘܪܫ . ܠܝ ܚܘܝ