simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] . ܗܘܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܩܪܒܐ ܥܫܝܢܐ . ܘܨܒܘܬܗ̈ ܕܐܢܛܝܘܟܣ ܣܓܝ ܡܠܟܐ ܕܦܛܘܠܡܐܘܣ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܡܣܟܢܐ . ܘܠܗ ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ
P:3Macc [AB] ܆ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܘܒܥܝܢ ܘܡܦܝܣܝܢ ܠܗ . ܕܢܗܦܘܟ ܘܢܫܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܗܢܘܢ . ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܘܡܝܩܪܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ ܥܡ
P:3Macc [AB] ܕܫܡܝܐ ܆ ܡܪܐ ܕܟܠ : ܕܝܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܩܕܝܫܐ̈ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܡܠܟܐ ܘܦܫܛ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܨܠܝ ܒܚܟܡܬܐ . ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ ܆ ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܆
P:3Macc [AB] ܕܥܒܕܬ ܐܪܥܐ . ܕܠܐ ܡܬܬܟܝܠܐ ܘܠܐ ܡܬܡܫܚܐ . ܓܒܝܬ ܠܗܕܐ ܡܠܟܐ ܢܛܪܬ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܚܙܘ ܥܒܕܝܟ̈ ܆ ܫܒܚܘܟ ܠܟ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܐܢܬ
P:3Macc [AB] ܩܕܝܫܐ . ܡܛܠ ܚܛܗܝܢ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܣܓܝܐܐ̈ . ܗܐ ܡܬܐܠܨܝܢܢ ܡܠܟܐ . ܘܦܪܩܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܥܩܐ . ܘܟܠ ܩܝܢܕܘܢܘܣ . ܘܗܫܐ
P:3Macc [AB] ܘܣܡ ܦܘܩܕܢܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ . ܘܥܒܕ ܨܠܡܐ ܓܠܝܦܐ ܘܐܩܝܡ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܆ ܐܦ ܗܢܘܢ ܫܠܡܘ ܠܬܪܥܝܬܗ ܕܪܫܝܥܐ ܆ ܟܬܒ ܕܝܢ
P:3Macc [AB] . ܟܕ ܙܗܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܩܝܡܘܗܝ̈ ܘܢܡܘܣܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܡܠܟܐ ܥܡܗܘܢ . ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܪܚܡܘܬܐ ܠܘܬ
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܘܡܬܪܝܡ . ܘܡܬܥܙܙ ܒܪܥܝܢܗ ܡܫܩܠܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܘܒܓܥܬܐ . ܘܡܣܟܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܦܘܪܩܢܐ .
P:3Macc [AB] . ܠܐܤܛܪܛܓܐ̈ ܘܡܕܒܪܢܐ̈ ܘܦܠܚܐ̈ ܕܒܡܨܪܝܢ ܘܕܒܟܠ ܐܬܪ . ܡܠܟܐ ܘܟܬܒ ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܗܟܢܐ ܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܡܛܘܪ
P:3Macc [AB] ܆ ܦܩܕ ܕܢܫܪܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ . ܒܐܬܪܐ ܪܘܝܚܐ . ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܪܘܚܬܐ . ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܢܚܬܘ ܠܐܠܦܐ̈ ܘܐܬܘ ܠܘܬ
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܚܕܐ ܗܘܐ ܘܡܬܒܣܡ . ܘܥܒܕ ܡܫܬܝܐ ܣܓܝܐܐ ܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܢܟܬܒܘܢ ܠܟܠܗܘܢ .
P:3Macc [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܐܬܚܡܬ ܥܠܝܗܘܢ ܣܓܝ . ܐܝܟ ܕܫܘܚܕܐ ܠܡ ܫܩܠܘ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܐܤܛܪܛܓܐ̈ ܕܡܨܪܝܢ ܕܢܡܢܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܢܗܘܢ
P:3Macc [AB] ܠܗܪܡܘܢ ܗܘ ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܦܝܠܐ̈ ܘܦܩܕܗ ܡܠܟܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܙܕܟܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܗܝܕܝܢ ܩܪܐ
P:3Macc [AB] . ܘܕܡܟ ܒܫܢܬܐ ܝܩܝܪܬܐ . ܡܢ ܪܡܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܗܝ ܗܕܐ . ܡܪܚܡܢܐ ܕܝܢ ܘܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܆ ܐܪܡܝ ܫܢܬܐ ܥܠ
P:3Macc [AB] ܐܬܚܫܒ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܘܐ ܐܙܠ ܠܡܫܬܝܐ . ܡܠܟܐ . ܘܐܘܕܥܗ ܕܥܕܢܐ ܕܫܪܘܬܐ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘ
P:3Macc [AB] ܠܗܪܡܘܢ ܒܚܡܬܐ ܩܫܝܬܐ . ܘܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗ ܕܒܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܡܠܟܐ ܪܡܫܐ ܣܓܝ ܡܓܪܝܢ ܗܘܘ ܒܡܫܬܝܐ ܘܒܡܡܠܠܐ ܣܓܝܐܐ . ܩܪܝܗܝ
P:3Macc [AB] ܆ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܚܕܝܐܝܬ ܐܙܠܘ ܠܒܬܝܗܘܢ̈ . ܘܠܐ ܐܬܬ ܡܠܟܐ ܦܝܠܐ̈ ܠܐܒܕܢܗܘܢ ܘܚܘܒܠܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܦܩܕ
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܩܡ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܣܩ ܫܡܫܐ . ܘܡܣܟܐ ܗܘܐ ܠܪܚܡܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܚܝܠܬܢܐ . ܕܥܓܠ ܘܡܣܪܗܒܐܝܬ ܢܥܕܪ ܐܢܘܢ .
P:3Macc [AB] ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕܬ ܡܥܬܕ ܘܡܛܝܒ . ܐܦ ܦܝܠܐ̈ ܐܦ ܚܝܠܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܠܗ . ܩܪܒ ܕܝܢ ܗܪܡܘܢ ܘܟܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ .
P:3Macc [AB] ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܙܠ ܠܫܪܘܬܐ . ܗܘ ܘܟܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܩܪܝܗܝ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܬܦܢܝ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܥܕܪܢܐ . ܘܟܕ ܦܛܪ