simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Macc [AB] : ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܟܗܢܐ̈ ܡܫܝܚܐ̈ : ܘܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܣܒܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ : ܠܐܪܤܛܘܒܘܠܘܣ ܡܠܦܢܗ ܕܦܛܘܠܡܐܘܣ
P:2Macc [AB] ܠܩܪܒܐ : ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ : ܕܚܩܗ ܘܫܕܝܗܝ ܡܠܟܐ ܘܦܨܝܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܐܬܘ ܥܠܝܢ . ܟܕ ܐܬܐ ܥܠܝܢ ܓܝܪ
P:2Macc [AB] ܕܦܪܣ ܥܡ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܕܟܗܢܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܛܫܝܘ ܗܘܘ ܢܘܪܐ : ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܘܫܦܪ ܠܐܠܗܐ : ܐܫܬܕܪ ܢܚܡܝܐ ܡܢ
P:2Macc [AB] ܒܠܚܘܕܘܗܝ : ܘܒܣܝܡܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܡܬܪܣܝܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ : ܡܠܟܐ ܟܠ ܘܒܪܘܝܐ ܕܟܠ : ܕܚܝܠܐ ܘܚܝܠܬܢܐ : ܙܕܝܩܐ ܘܡܪܚܡܢܐ :
P:2Macc [AB] ܠܕܘܟܬܐ . ܘܥܒܕ ܒܗ̇ ܗܝܟܠܐ : ܟܕ ܒܩܗ̇ ܠܨܒܘܬܐ . ܘܝܗܒ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܩܕܫ ܢܚܡܝܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܠܩܘܪܒܢܐ̈ ܘܠܕܒܚܐ̈ . ܒܢܗ̇
P:2Macc [AB] ܡܘܗܒܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܡܝܬܪܬܐ̈ : ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܢܣܒܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܘܥܒܕ ܒܗ̇ ܗܝܟܠܐ : ܟܕ ܒܩܗ̇ ܠܨܒܘܬܐ . ܘܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܝܢ
P:2Macc [AB] ܕܐܣܝܐ : ܝܗܒ ܗܘܐ ܡܢ ܕܝܠܗ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܙܠ ܗܘܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܡܠܟܐ ܘܒܩܘܪܒܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܫܒܚܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܣܠܘܩܘܣ
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܩܪܐ ܠܗܠܝܕܘܪܘܣ : ܗܘ ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܥܠ ܨܒܘܬܐ̈ . ܘܦܩܕܗ ܡܠܟܐ ܐܦܠܘܢܝܘܣ : ܘܐܘܕܥܗ ܠܡܠܟܐ ܥܠ ܓܙܐ ܘܥܘܬܪܐ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ .
P:2Macc [AB] ܡܬܒܥܐ ܠܗܝܢ ܕܢܥܠܢ̈ ܘܢܬܬܣܝܡܢ̈ . ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ ܝܘܡܐ : ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟܐ ܐܡܪ ܗܘܐ : ܕܗܠܝܢ ܠܒܝܬ
P:2Macc [AB] : ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܕܡ ܗܘܬ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܠ ܗܠܝܕܘܪܘܣ . ܘܩܪܒ ܡܠܟܐ ܣܒܪܐ . ܐܬܪܥܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ : ܕܕܠܡܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܢܣܒܪ
P:2Macc [AB] ܥܡ ܟܠܗ ܚܝܠܗ . ܘܡܣܗܕ ܗܘܐ ܘܐܡܪ ܠܟܠ ܐܢܫ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܚܝܠܗ ܡܠܟܐ . ܐܦ ܠܚܘܢܝܐ ܕܝܢ ܝܩܪܗ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܘܗܟܘܬ ܗܦܟ ܘܐܙܠ ܠܘܬ
P:2Macc [AB] ܕܝܢ : ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗܠܝܕܘܪܘܣ ܥܠ ܨܒܘܬܐ ܕܐܝܟܢܐ ܗܝ . ܘܒܥܐ ܡܠܟܐ ܘܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܬܩܝܦܐ : ܕܩܕܡ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܐܬܚܙܝ ܠܗ .
P:2Macc [AB] : ܘܩܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܢܛܝܟܘܣ ܕܐܬܩܪܝ ܐܦܝܦܢܘܣ : ܡܠܟܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܗܘܐ ܥܘܕܪܢܐ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܝܬ ܣܠܘܩܘܣ
P:2Macc [AB] . ܟܕ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܕܢܬܠ ܠܗ ܟܟܪܐ̈ ܕܣܐܡܐ ܬܠܬ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ . ܡܠܟܐ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܒܢܟܠܐ : ܘܢܣܒ ܫܘܠܛܢܐ ܕܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܡܢ
P:2Macc [AB] ܕܢܒܢܐ ܓܘܡܢܣܝܢ ܒܐܘܪܫܠܡ : ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܠܗ ܕܢܬܠ ܠܗ : ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܐܚܪܢܝܢ̈ : ܐܢ ܗܘ ܕܢܦܣ ܠܗ
P:2Macc [AB] : ܘܐܚܕ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܘܪܝܫܢܘܬܐ ܒܥܘܠܐ : ܒܪ ܫܥܬܗ ܒܗ ܡܠܟܐ : ܘܠܒܢܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܕܢܬܟܬܒܘܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ . ܘܟܕ ܐܦܣ ܠܗ
P:2Macc [AB] ܐܬܐ ܠܬܡܢ ܠܚܙܬܐ . ܘܫܕܪ ܐܝܣܘܢ ܢܕܝܕܐ ܘܛܡܐܐ ܚܙܝܐ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܬܟܬܘܫܐ ܒܨܘܪ : ܕܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܚܕܐ ܠܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ . ܐܦ
P:2Macc [AB] ܕܡܨܪܝܢ . ܣܒܪ ܒܪܥܝܢܗ ܐܢܛܝܟܘܣ : ܕܗܘܐ ܠܗ ܢܘܟܪܝܐ ܡܠܟܐ ܒܪܗ ܕܡܢܣܬܝܘܣ : ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ : ܠܘܬ ܦܝܠܡܛܘܪ
P:2Macc [AB] . ܘܫܐܠ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ . ܘܐܥܠܝ ܗܘܐ ܥܠ ܐܝܣܘܢ : ܘܝܗܒ ܬܠܬ ܡܠܟܐ ܗܘܝ̈ ܠܗܘܢ . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܙܠ : ܐܬܩܝܡ ܘܐܫܬܒܚ ܩܕܡ
P:2Macc [AB] ܐܬܐ : ܟܕ ܡܕܡ ܕܫܘܐ ܠܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܠܐ ܥܒܕ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܡܠܒܫ ܡܠܟܐ ܬܠܬ ܡܐܐ ܟܟܪܝܢ̈ ܕܣܐܡܐ ܝܬܝܪܬܐ̈ . ܘܟܕ ܢܣܒ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ