simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܝܗܒ ܡܠܟܐ ܟܣܦܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ ܟܐܦܐ̈ : ܡܠܟܐ ܦܪܫܝܢ̈ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܠܙܘܓܐ̈ ܒܩܘܪܝܐ̈ . ܘܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܥܡ
P:2Chr [AB] ܟܣܦܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ ܟܐܦܐ̈ : ܘܐܪܙܐ̈ ܝܗܒ ܐܝܟ ܚܠܐ ܕܥܠ ܡܠܟܐ ܒܩܘܪܝܐ̈ . ܘܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܝܗܒ
P:2Chr [AB] ܕܨܘܪ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܝܟܢܐ ܕܥܒܕܬ ܥܡ ܕܘܝܕ ܐܒܝ ܚܣܕܐ ܪܒܐ : ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܬܠܬܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܫܬܡܐܐ . ܘܫܕܪ ܫܠܝܡܘܢ ܠܘܬ ܚܝܪܡ
P:2Chr [AB] ܕܨܘܪ : ܒܟܬܒܐ . ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܡܠܟܐ ܐܠܦܝܢ̈ : ܘܡܫܚܐ ܪܒܥܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ . ܘܐܡܪ ܚܝܪܡ
P:2Chr [AB] . ܘܐܡܪ ܚܝܪܡ : ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܒܪܐ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܡܪܝܐ ܠܥܡܗ : ܐܩܝܡܟ ܥܠܝܗܘܢ
P:2Chr [AB] : ܫܒܥܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܫܩܠܝ̈ ܩܘܦܐ̈ : ܘܬܡܢܐܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܐܠܦܝܢ̈ : ܘܫܬܡܐܐ . ܘܥܒܕ ܡܢܗܘܢ ܫܠܝܡܘܢ
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܠܡܣܩܘ ܠܩܒܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܕܝܬܩܐ ܡܠܟܐ ܫܒܛܐ̈ : ܘܪܘܪܒܢܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܬܘ ܠܘܬ
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܒܝܪܚܐ ܕܐܒܐ ܕܥܐܕܐ ܕܡܛܠܠܐ̈ : ܗܘ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܩܪܝܬܗ ܕܕܘܝܕ : ܕܗܝ ܗܝ ܨܗܝܘܢ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܘ ܠܘܬ
P:2Chr [AB] ܐܦܘܗܝ̈ . ܘܒܪܟ ܠܟܠܗܝܢ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܟܠܗܝܢ ܡܠܟܐ ܡܒܢܐ ܒܢܝܬ ܒܝܬܐ ܠܟ : ܕܘܟܬܐ ܠܫܟܝܢܬܟ ܠܥܠܡܝܢ . ܘܐܦܢܝ
P:2Chr [AB] ܥܠ ܥܡܝ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܗܘܐ ܒܠܒܗ ܕܕܘܝܕ ܐܒܝ : ܠܡܒܢܐ ܒܝܬܐ ܡܠܟܐ : ܠܡܒܢܐ ܒܝܬܐ ܕܢܗܘܐ ܫܡܝ ܬܡܢ . ܘܓܒܝܬ ܠܕܘܝܕ ܕܢܗܘܐ
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܕܒܚܬܐ̈ : ܬܘܪܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ : ܘܥܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܛܝܒܘܬܗ . ܘܡܠܟܐ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܡܕܒܚܝܢ ܕܒܚܐ̈ ܠܡܪܝܐ . ܘܕܒܚ
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ : ܘܟܠܗ ܥܡܐ . ܘܟܗܢܐ̈ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܬܫܡܫܬܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ : ܘܥܢܐ̈ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ . ܘܚܕܬ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ
P:2Chr [AB] ܠܥܡܐ . ܘܒܪܟܗ ܠܡܠܟܐ ܥܡܐ . ܘܐܙܠܘ ܠܩܘܪܝܗܘܢ̈ : ܟܕ ܚܕܝܢ ܡܠܟܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܒܝܘܡܐ ܕܟܣܐܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܕܬܫܪܝ : ܫܕܪ
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܠܡܒܢܐ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܒܝܬܐ ܕܡܠܟܐ : ܘܟܠ ܡܕܡ ܡܠܟܐ ܥܒܕܗ : ܘܠܫܠܝܡܘܢ ܒܪܗ : ܘܠܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܗ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܠܡ
P:2Chr [AB] : ܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܕܡܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܠܥܡܐ : ܕܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ . ܘܗܠܝܢ ܫܠܝܛܐ̈ ܘܩܝܘܡܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܫܠܝܡܘܢ
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܛܠ ܕܩܕܝܫ ܗܘ : ܕܥܠܬ ܠܗ ܩܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܡܠܟܐ ܠܗ̇ . ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܗܘܐ ܕܠܐ ܬܬܒ ܐܢܬܬܐ ܥܡܝ ܒܒܝܬܗ ܕܕܘܝܕ :
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܩܡ ܒܡܠܟܘܬܐ : ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܠܐ ܤܛܐ ܡܢ ܟܠ ܡܠܟܐ ܢܛܪܝܢ ܬܪܥܐ̈ . ܟܠ ܝܘܡ ܒܝܘܡ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ ܕܘܝܕ
P:2Chr [AB] : ܥܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܥܠ ܠܘܝܐ̈ : ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܬܫܡܫܬܐ ܕܒܝܬܐ . ܡܠܟܐ : ܕܩܡ ܒܡܠܟܘܬܐ : ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܠܐ ܤܛܐ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕܗ
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ : ܘܓܠܬ ܠܗ ܟܠ ܕܒܠܒܗ̇ . ܘܓܠܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܒܣܡܐ̈ : ܘܕܗܒܐ ܕܣܓܝ ܛܒ : ܘܛܒܥܐ̈ ܛܒܐ̈ . ܘܐܬܬ ܠܘܬ
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܟܠ ܡܕܡ : ܘܐܪܙ ܠܒܗ̇ . ܘܠܐ ܡܕܡ ܟܣܐ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܓܠܐ ܡܠܟܐ ܘܐܬܬ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ : ܘܓܠܬ ܠܗ ܟܠ ܕܒܠܒܗ̇ . ܘܓܠܐ ܠܗ̇