simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Macc [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ ܘܕܡܕܝܐ̈ : ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ . ܠܘܩܕܡ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܟܬܝܐ̈ : ܘܡܚܝܗܝ ܘܩܛܠܗ ܠܕܪܝܘܫ
P:1Macc [AB] : ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܡܝܪܐ ܒܪܗܘܡܐ : ܘܐܡܠܟ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܡܠܟܐ ܥܩܪܐ ܕܚܛܝܬܐ : ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܦܝܦܢܘܣ . ܒܪܗ ܕܐܢܛܝܟܘܣ
P:1Macc [AB] . ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܫܘܠܛܢܐ : ܕܢܥܒܕܘܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܡܠܟܐ ܡܠܬܐ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܐܬܚܫܒܘ ܐܢܫܐ ܡܢ ܥܡܐ . ܘܐܙܠܘ ܠܘܬ
P:1Macc [AB] ܫܘܠܛܢܐ : ܕܢܥܒܕܘܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܥܡܡܐ̈ . ܘܒܢܘ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܚܫܒܘ ܐܢܫܐ ܡܢ ܥܡܐ . ܘܐܙܠܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ
P:1Macc [AB] ܕܡܨܪܝܢ . ܘܐܙܕܟܝ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܥܪܩܘ ܘܢܦܠܘ ܡܠܟܐ ܘܒܦܪܫܐ̈ ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܦܛܘܠܡܐܘܣ
P:1Macc [AB] ܪܝܫܐ ܕܬܒܥܬܐ ܕܡܕܐܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ . ܘܐܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܠܟܐ ܠܒܫܘ ܒܗܬܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܫܕܪ ܐܢܛܝܟܘܣ
P:1Macc [AB] ܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ : ܕܢܗܘܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܐ ܚܕ . ܘܕܢܫܒܘܩ ܟܠ ܡܠܟܐ ܣܓܝ ܨܥܪܗ̇ . ܘܪܘܡܗ̇ ܐܬܗܦܟ ܠܡܘܟܟܐ . ܘܟܬܒ ܐܢܛܝܟܘܣ
P:1Macc [AB] ܐܢܛܝܟܘܣ ܒܝܕ ܐܝܙܓܕܘܗܝ̈ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܠܩܘܪܝܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܡܠܟܐ ܒܦܘܠܚܢܗ . ܘܕܒܚܘ ܠܦܬܟܪܘܗܝ̈ : ܘܐܚܠܘ ܫܒܬܐ . ܘܫܕܪ
P:1Macc [AB] : ܗܟܘܬ ܥܒܕ . ܨܚ ܗ ܘܠܒܬܪܗ̇ ܕܫܢܬܐ : ܟܢܫ ܠܘܣܝܐ ܓܒܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܨܒܐ ܗܘܐ : ܗܟܘܬ ܗܘܝܗܝ ܠܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܦܩܕܗ
P:1Macc [AB] ܡܗܠܟ ܗܘܐ ܒܐܪܥܬܐ̈ ܥܠܝܬܐ̈ . ܘܫܡܥ ܕܐܝܬ ܒܦܪܣ : ܥܝܠܡ ܡܠܟܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ . ܘܗܦܟܘ ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ .   ܐܢܛܝܟܘܣ ܕܝܢ
P:1Macc [AB] ܡܩܕܘܢܝܐ : ܗܘ ܕܗܘ ܗܘܐ ܠܘܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܙܝܢܐ : ܗܠܝܢ ܕܫܒܩ ܗܘܐ ܬܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܦܝܠܝܦܘܣ
P:1Macc [AB] ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܐܬܐ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܕܢܟܒܫܝܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܐ ܒܪ ܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܡܩܕܘܢܝܐ : ܗܘ ܕܗܘ ܗܘܐ ܠܘܩܕܡ
P:1Macc [AB] ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ : ܬܡܗ ܘܐܬܬܙܝܥ ܣܓܝ . ܘܢܦܠ ܥܠ ܥܪܣܗ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܠܒܝܬ ܫܘܪܐ ܒܢܘ ܕܡܕܝܢܬܗܘܢ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥ
P:1Macc [AB] . ܘܡܝܬ ܬܡܢ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ : ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥ . ܡܠܟܐ : ܕܢܝܬܐ ܐܢܘܢ ܠܐܢܛܝܟܘܣ ܒܪܗ . ܘܢܪܒܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ
P:1Macc [AB] : ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥ . ܘܝܕܥ ܠܘܣܝܐ ܕܡܝܬ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܒܪܗ . ܘܢܪܒܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ . ܘܡܝܬ ܬܡܢ ܐܢܛܝܟܘܣ
P:1Macc [AB] : ܘܐܩܝܡ ܠܐܢܛܝܟܘܣ ܒܪܗ ܒܡܠܟܘܬܗ : ܗܘ ܕܗܘ ܪܒܝܗ ܗܘܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥ . ܘܝܕܥ ܠܘܣܝܐ ܕܡܝܬ ܠܗ
P:1Macc [AB] : ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܐ ܬܥܒܕ ܕܝܢܐ ܘܬܒܥܬܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܢܩܦܘ ܐܢܘܢ ܐܢܫܐ ܪܫܝܥܐ̈ ܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܙܠܘ ܠܘܬ
P:1Macc [AB] ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ . ܘܟܢܫ ܠܟܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܠܪܒܝ̈ ܚܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܥܒܕܘܢ . ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܝܠܗܘܢ . ܘܐܬܚܡܬ
P:1Macc [AB] ܒܨܦܪܐ . ܘܕܒܪܗ̇ ܠܡܫܪܝܬܐ ܒܚܐܦܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܒܝܬ ܙܟܪܝܐ . ܡܠܟܐ . ܘܫܪܐ ܥܠ ܓܢܒ ܒܝܬ ܙܟܪܝܐ : ܠܘܩܒܠ ܡܫܪܝܬܗ ܕܡܠܟܐ . ܘܩܕܡ
P:1Macc [AB] . ܘܝܗܒ ܢܦܫܗ ܕܢܦܪܘܩ ܠܥܡܗ . ܘܕܢܥܒܕ ܠܗ ܫܡܐ ܕܠܥܠܡ . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܘܡܝܬܪ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܝܠܐ̈ . ܘܐܬܚܙܝ ܕܒܗ ܗܘ