simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom [A lost folio or m\ore] ܒܝܘܬܪܢܘܗܝ̈ ܛܘܒܝܟܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܘܩܒܠܘ ܗܘܘ ܣܝܒܪܬܐ ܟܕ ܐܦܠܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܬܟܣܝܬ ܡܢ
JulRom ܘܫܒܩ ܠܗ ܫܠܡܐ ܠܥܕܬܐ ܘܐܪܝܡ ܩܠܗ . ܘܒܟܐ ܘܟܕ ܒܟܝܗ ܒܦܘܡܗ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܦ ܫܠܡܐ ܦܘܡܟ ܘܗܒ ܠܗ ܠܥܕܬܟ ܒܥܕܢ ܡܦܩܢܟ ܘܦܬܚ ܦܘܡܗ
JulRom ܡܗܝܡܢܐ ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܢ ܥܠܡܐ [ܘܫ]ܐܠܘ ܫܘܒܩܢܐ ܡܠܟܐ ܫܡܥܘ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ [ܩܠ]ܐ ܗܘ ܡܢ ܥܢܢܐ . ܘܐܬܝܗܒܘ ܥܠ ܒܟܬܐ
JulRom [ . . ]ܣܛܝܢܐ ܒܪܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣܣ ܪܒܐ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝ ܐܚܪܝ ܡܠܟܐ ܥܠ ܓܪܡܐ̈ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ . ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
JulRom ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܚܙܐ ܠܢ ܘܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܢ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܬܒ ܡܠܟܐ . . . . ܒܠܘܣܝܢܣ ܐܡܼܪ . ܡܿܢ ܫܡܼܥ ܐܘ ܚܙܐ ܐܝܟ ܗܕܐ . ܕܟܕ
JulRom ܘܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܡܘܬܟ ܘܥܠ ܚܝܝܟ̈ ܐܘ ܒܝܫ ܓܕܐ . ܡܠܟܐ . ܘܫܛܝܐ ܠܡ ܐܬܚܫܒܬ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܐܘ ܚܝܿܒ ܡܘܬܐ . ܘܠܐ ܝܬܝܪ
JulRom ܫܦܝܪܐ ܥܠ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܫܐܠܗ ܕܝܢ ܬܘܒ ܝܘܠܝܢܘܣ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܒܥܬܐ ܥܠ ܟܪܣܛܝܢܐܼ̈ . ܗܘܼܐ ܠܗ ܐܬܪܐ ܠܗܢܐ ܦܪܘܫܐ ܕܢܬܠ
JulRom ܕܠܥܠܡ . ܫܕܪܢ ܠܡܕܝܢܬܗ ܕܢܣܒܪܗܿ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ . ܕܒܚܕܘܬܐ ܡܠܟܐ ܕܫܐܠܬܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܚܝܕ ܠܡ ܫܘܠܛܢܗ ܕܥܠܡܐ ܝܘܠܝܢܘܣ
JulRom ܝܕܥܐ . ܡܠܟܗܿ ܓܝܪ ܕܐܘܪܗܝܼ ܡܫܝܚܐ ܗܼܘ . ܘܒܓܘ ܣܚܪܬܗ̈ ܡܠܟܐ ܬܪܥܝܗ̈ܿ ܩܕܡܝܟ ܦܬܚܐ ܘܕܙܟܝܐ ܠܟܠܗܝܼܢ . ܐܦܠܐ ܕܐܝܬܝܟ
JulRom ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܩܪܒܢܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܠܟܐܢܘܬܟܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ ܐܡܿܪ ܠܗ ܪܒ ܟܢܘܫܬܐ . ܡܢ ܦܘܡܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ . ܐܠܘ ܠܐ ܡܪܝ
JulRom . ܣܓܝܐܐ̈ ܡܠܟܐ̈ ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܓܕܫܬ ܗܕܐ ܘܠܐ ܐܬܢܟܝܘ ܡܠܟܐ ܠܗ ܟܘܡܪܐ̈ . ܕܠܡܐ ܢܬܘܪ ܠܒܟ ܘܬܬܟܪܐ ܪܘܚܟ ܥܠ ܗܕܐ ܡܪܝ
JulRom . ܕܗܐ ܥܠ ܛܘܪܐ ܣܓܝܐܐ . ܡܫܬܡܥ ܩܠܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܒܦܪܗܣܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܐܦܢ ܠܡ ܗܫܐܼ . ܢܬܗܝܡܢܢ ܠܟ ܡܠܝܢ̈ ܡܪܝ
JulRom . . . . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܕܝܢ ܠܒܫ ܗܘܼܐ ܚܫܐ ܘܐܬܐܒܠ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܡܠܟܐ ܒܚܬܡܐ̈ ܕܥܙܩܬܝ . ܘܥܒܕ ܓܒܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗ ܡܢ
JulRom . ܘܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܠܒܝ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ   ܕܐܓܥܠܬܘܢ ܒܐܝܕܝ̈ . ܡܠܟܐ ܕܐܬܗܝܡܢܬ ܡܢ ܡܠܟܘܬܟܘܢܼ . ܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܐܫܬܒܗܪܬ ܡܪܝ
JulRom ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܝ ܕܐܬܬܪܝܡܼ . ܠܡܐ ܗܟܝܠ ܬܩܒܠ ܥܠܝ ܡܠܟܘܬܟ ܡܠܟܐ ܥܠ ܟܢܘܬܝ̈ ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܝ ܠܐ ܐܬܪܝܡܬ ܘܐܫܬܩܠܬ ܥܠܝܟ ܡܪܝ
JulRom ܐܢ ܐܝܬ ܨܒܝܢܐ ܠܡܪܚܡܢܘܬܟܼ . ܢܫܕܪ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐܬܪܘܬܢ̈ ܡܠܟܐ . ܡܩܒܠܐ ܗܼܝ ܓܝܪ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܥܠ ܐܠܗܐ̈ . ܘܗܫܐ ܡܪܝ
JulRom ܒܥܘܬܗܘܢ ܕܥܡܘܪܘܗܝ̈ ܕܐܬܪܐ . ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܼܐ ܥܠܝܗܘܢ ܟܕ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܐܒܫ ܒܥܝܢܝ̈ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ . ܘܐܥܠ ܩܕܡ
JulRom ܘܚܐܪܘܗܝ̈ ܘܪܘܪܒܢܘܝ̈ ܒܐܦܪܣܢܐ . ܕܢܬܪܥܘܢ ܬܪܥܝܬܐ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܫܩܠ ܚܣܕܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ . . . ܘܟܬܼܒ
JulRom ܐܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܗ ܙܕܩܢܢ ܡܠܟܘܬܟܘܢܿ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܥܒܕܗ ܗܘܝܬ ܬܪܝܢܗܿ ܕܡܠܟܘܬܝ . ܠܗܢܐ ܥܒܕܘ ܠܟܘܢ
JulRom ܘܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ ܬܘܝܪܝܢ ܚܢܢ ܗܫܐ ܘܚܫܝܫܝܢ ܚܢܢ ܥܠ ܫܘܢܝܗ . ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܢܫܬܐ ܡܝܐ̈ܿ . ܥܕܡܐ ܕܢܩܛܘܪ ܠܗ ܬܓܐ ܘܢܥܒܕܝܘܗܝ