simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom : ܚܕܐ ܗܘ ܒܫܢܬܐ ܡܨܛܒܬ ܒܗ̇ . ܕܝܢܐ ܕܗܘܐ ܒܐܬܪܐ : ܠܐܝܩܪܐ ܡܠܟܐ : ܫܩܠܘ ܕܪܓܐ̈ ܘܣܦܩܘ ܥܘܡܪܐ̈ ܀ ܫܘܫܦܐ ܕܠܒܘܫ
IsaacAnt:memHom ܒܫܘܠܛܢܗ : ܘܚܕܘܪܐ ܒܚܬܗ ܛܥܢܗ̇ . ܛܥܝܢ ܠܗ̇ ܒܥܘܬܪܗ ܡܠܟܐ ܛܥܢܗ̇ ܐܕܡ : ܘܒܐܪܥܐ ܕܟܘܒܐ̈ ܝܪܘܬܘܗܝ̈ ܀ ܛܥܝܢ ܠܗ̇
IsaacAnt:memHom ܕܡܠܐ ܫܝܢܐ : ܣܥܬ ܥܠܘܗܝ ܚܝܘܬ ܫܢܐ ܀ ܦܘܩ ܡܢܗ ܥܕ ܐܝܬ ܡܠܟܐ ܀ ܒܚܘܪܒܐ ܥܡܪ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ : ܘܠܐ ܢܟܬܬܗ ܚܝܘܬ ܫܢܐ . ܘܒܝܬ
IsaacAnt:memHom ܥܬܝܪܐ ܀ ܦܣܩܬ ܠܗ̇ ܘܠܐ ܛܠܡ ܠܗܘܢ : ܫܡܘܢܐ ܡܢ ܥܡܠܝܗܘܢ̈ . ܡܠܟܐ : ܘܠܚܒܘܫܝܐ ܩܠ ܢܘܚܡܐ . ܠܟܠܗܘܢ ܝܗܒ ܕܝܢܪܐ : ܗܘ ܒܪ
IsaacAnt:memHom ܕܚܐܪ ܒܟ ܀ ܥܕܡܐ ܕܫܠܡ ܐܓܘܢܟ : ܘܚܙܐ ܚܪܬܟ ܕܐܝܟܢ ܗܝ . ܐܢ ܡܠܟܐ ܘܚܙܐ ܕܡܢܘ ܫܘܠܡܗ . ܒܟ ܗܘ ܩܬܝܬܐ ( ܡܕܩܪܐ ) ܥܝܢܗ : ܕܗܘ ܒܪ
IsaacAnt:memHom ܒܬܫܒܘܚܬܐ : ܘܫܠܝܚܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝ . ܡܐ ܕܗܘܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܟܘܪܣܝ ܢܘܪܐ : ܘܬܪܘܢܘܣ ܕܥܛܝܦ ܫܘܒܚܐ ܀ ܝܬܒ
IsaacAnt:memHom : ܡܢ ܐܪܒܥ ܟܢܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܟܕ ܦܪܚܝܢ ܪܦܝܢ̈ ܪܦܝܢ̈ : ܡܠܟܐ ܗܪܘܕܣ ܩܛܘܠܐ : ܘܗܒܒܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܛܠܝܐ̈ ܀ ܡܐ ܕܐܬܘ ܥܒܕܝ̈
IsaacAnt:memHom ܢܟܝܠܐ ܡܠܟ ܠܟ . ‏ ‏ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܚܘܝܐ ܚܒܪܐ : ܘܠܐ ܬܥܡܪ ܥܡ ܡܠܟܐ ܛܐܪ ( ܫܐܥ ) : ܕܢܕܡܟܟ ܡܢ ܦܘܪܫܢܟ ܀ ܘܐܝܟ ܚܐܣ ܥܠ ܣܘܢܩܢܐ :
IsaacAnt:memHom ܕܒܝܫܐ : ܕܠܐ ܢܫܘܪ ܘܢܓܚܟ ܒܟ . ‏ ‏ܠܐ ܬܚܛܘܦ ܐܘܟܠܗ ܕܕܐܒܐ ܡܠܟܐ . ‏ ‏ܠܐ ܬܣܒ ܓܙܪܗ ܕܐܪܝܐ : ܕܠܐ ܢܗܦܘܟ ܘܢܫܪܐ ܒܟ ܀ ܠܐ ܬܫܡܥ
IsaacAnt:memHom : ܕܐܡܬܝ ܬܕܢܚ ܡܠܟܘܬܗ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܪܝܫܝܬܐ : ܐܪܗܒ ܘܥܒܕ ܡܠܟܐ . ܠܘ ܠܐܠܗܐ ܡܠܦ ܐܢܬ : ܝܕܥܬܐ ܒܪܗܝܒܘܬܟ ܀ ܘܠܘ ܡܢܟ ܫܩܠ
IsaacAnt:memHom : ܡܢ ܐܬܪܗ ܥܡ ܫܡܫܘܗܝ̈ . ܥܝܪܐ̈ ܪܡܙܘ ܠܝ ܟܣܝܐܝܬ : ܡܠܟܐ ܦܘܡܐ ܕܣܪܦܐ̈ : ܕܢܝܒܒܘܢ ܪܘܚܢܐܝܬ ܀ ܘܢܫܬܒܚ ܘܢܦܘܩ
IsaacAnt:memHom ܠܩܪܘܗܝ̈ ܠܐ ܚܙܐ ܀ ܬܐ ܥܘܠ ( ܕܒܐܝܕܟ ܗܘ ܢܥܘܠ : ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܡܠܐ ܒܝܬܐ : ܒܣܡܟܐ ܘܐܚܕ ܣܟܗ . ܥܕܡܐ ܕܐܢܬ ܠܐ ܡܣܬܡܟܬ :
IsaacAnt:memHom ܘܢܚܙܐ ܠܣܡܝܟܐ̈ . ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܟܬܒܘ ܠܟ : ܪܘܚܢܐ̈ ܒܪ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܠܩܪܘܗܝ̈ ܠܐ ܚܙܐ ܀ ܬܐ ܥܘܠ ( ܕܒܐܝܕܟ ܗܘ ܢܥܘܠ :
IsaacAnt:memHom ܠܐ ܚܙܝܢ : ( ܥܬܝܪܐ̈ : ܐܠܐ ܒܪܚܡܬ ܡܣܟܢܐ̈ . ܟܕ ܓܝܪ ܐܬܐ ܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܫܘܚܕܝܗܘܢ̈ ܣܓܝܐܝܢ : ܕܥܬܝܪܐ̈ ܘܕܡܣܟܢܐ̈ ܀ ܐܦܝ̈
IsaacAnt:memHom ܠܚܝܠܘܬܗ̈ . ܕܒܐܣܟܡܐ ܕܡܠܟܐ ܢܬܠ : ܐܦܣܘܢܝܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܢ ܨܘܪܐ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀ ܠܚܡܐ ܕܝܘܡܐ ܟܬܒ ܠܗܘܢ : ܐܝܟ
IsaacAnt:memHom ܠܚܝܠܗ ܠܐ ܝܗܒ . ܕܫܪܝܪ ܗܘ ܠܚܝܠܘܬܗ̈ : ܕܠܐ ܡܬܦܣܩܐ ܡܠܟܐ ܚܟܝܡܐ : ܡܦܪܢܣ ܘܐܣܢ ܦܬܘܪܟ ܀ ܐܦܣܘܢܝܐ ܕܬܪܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ :
IsaacAnt:memHom : ܦܩܕܟ ܡܪܟ ܘܐܠܗܟ . ܕܠܚܡܐ ܕܝܘܡܐ ܝܗܒ ܠܟ : ܕܫܪܝܪ ܗܘ ܠܥܠ ܡܠܟܐ ܗܘ ܠܚܝܠܘܬܗ̈ : ܕܠܐ ܡܬܦܣܩܐ ܡܘܗܒܬܗ ܀ ܡܛܠܗܢܐ ܐܝܟ
IsaacAnt:memHom ܀ ܐܝܬ ܗܘ ܬܘܟܠܢܐ ܘܣܒܪܐ : ܒܐܠܗܐ ܡܢ ܕܠܡܠܟܐ . ܘܐܢ ܦܠܚܐ ܡܠܟܐ ܡܪܟ ܘܐܠܗܟ . ܕܠܚܡܐ ܕܝܘܡܐ ܝܗܒ ܠܟ : ܕܫܪܝܪ ܗܘ ܠܥܠ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܘܡܪܐ ܘܐܒܐ ܗܘ ܠܟ : ܐܠܗܐ ܐܢ ܡܪܓܫ ܐܢܬ . ‏ ‏ܘܐܢܬ ܒܪܐ ܡܠܟܐ . ‏ ‏ܐܢ ܠܪܒ ܒܝܬܟ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ : ܠܡܪܗ ܕܒܝܬܟ ܠܐ ܝܬܝܪ ܀
IsaacAnt:memHom ܟܝܠܐ ܘܝܗܒ ܠܟ : ܘܐܢܬ ܒܕܠܐ ܛܒܝܥ ܫܐܠ ܐܢܬ ܀ ‏ ܠܚܡ ܝܘܡܐ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܠܗ ܀ ܐܝܟ ܡܢ ܓܙܐ ܢܘܟܪܝܐ : ܠܡܢ ܫܐܠ ܐܢܬ ܣܓܝܐܐ . ܛܒܥ