simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܘܢܒܝܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝ ܝܫܘܥܕܕ ܕܡܬܟܢܐ ܡܠܟܐ XX XXXXXXXX7ܬܘܒ ܢܘܗܪܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ
IšoMerv:ComPs ܕܐܕܘܡ ܇ ܘܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ ܇ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܝܘܝܕܥ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܡܩܕܫܗ ܕܡܪܝܐ ܘܫܕܪܗ ܩܘܪܒܢܐ 25 ܠܚܙܐܝܠ ܪܫܝܥܐ
IšoMerv:ComPs ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܆ ܝܘܢܝܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܒܪܐ ܐ̇ܡܪ ܇ 5ܐܢܐ ܐܬܬܩܝܡ̇ܬ ܡܠܟܐ [6--XX]ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܐܒܐ ܇ ܕܐܢܐ ܐܩܝܡܬܗ
IšoMerv:ComPs ܡܢܗ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܛܘܪܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܕܐܫܬܥܐ ܥܠ ܩܝܡܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܆ ܝܘܢܝܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܒܪܐ ܐ̇ܡܪ ܇ 5ܐܢܐ ܐܬܬܩܝܡ̇ܬ
IšoMerv:ComPs ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܢX ܠܐ ܢܦܪܘܥ ܘܠܟܠ ܣܘܪܚܢܐ ܢܫܟܢ ܫܘܒܩܢܐ ܆ ܡܠܟܐ . ܠܐ ܦܪܥ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܘܢܒܝܐ ܘܙܕܝܩܐ . ܦ̣ܪܥ ܕܝܢ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܨܒܘ ܠܡܩܛܠܢܝ . [2--5]ܙܕܝܩܐ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܢܬ ܐܠܗܐ ܥܬ̣ܕܬ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܣܚܦܘ . ܗܢܘ . ܠܝ ܕܡܫ̣ܚܬܢܝ
IšoMerv:ComPs ܡܬܩܢܝܢ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܇ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܒܡܨܥܬܐ ܐܦ ܐܚܪܢܐ ܥܡܪܝܢ ܘܡܬܚܫܚܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܡܙܕܝܚ ܘܥ̇ܐܠ Xܒܪܫܗ ܕܥܡܐ ⁶ܠܐܘܪܫܠܡ ܀ ܡܠܟܐ . ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܨܝܕ X0 ܡܪܢ ܘܨܐܕܝܢ̈ ܫܠܡܢ̈ . ܗ̇ܝ ܕܢܥܘܠ
IšoMerv:ComPs ܐ̇ܡܕ̇ ܘܕܠܝܬ ܠܡ ܒܟܬܒܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܐܬܘܬܐ ܕܠܡܕ ܡܠܟܐ ܒXܘܟܢܐ XܣܝXܢܩ ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ . ܚܢܢܐ ܕܝܢ ܆ ܥܒܕܝ̈
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܢ ܫܐܕܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܠܟܐ . ܗ̇ܝ ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ . ܗܢܘ . ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܐܘ
IšoMerv:ComPs ܠܫܘܒܚܐ . ܡܢ ܚܕܐ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܩܝܡܢ̈ ܡܠܟܐ . [9]ܘܡܟܝܠ ܡܦܢܐ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܘܐ̇ܡܪ . ܒܪܬ
IšoMerv:ComPs ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܩܝܡܢ̈ ܘܡܫܒܚܢ̈ ܠܗ . X ܘܐܟܙܢܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܬܗ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܘܐ̇ܡܪ . ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܠܫܘܒܚܐ . ܡܢ ܚܕܐ ܒܪܬ
IšoMerv:ComPs ܕܟܝܬܐ ܘܙܗܝܬܐ ܇ ܢܫܘܬܦܟܝ ܒܟܠ ܒܘܣܡܝܢ̈ . ܘܡܛܠ ܕܗܘ̣ܝܘ ܡܠܟܐ ܡܢܟܝXX ܥܝܕܐ̈ ܕܚܢܦܘܬܐ ܕܦܠܚܘ ܐܒܗܝܟܝ̈ ܆ ܕܟܕ ܢܫܟܚܟܝ
IšoMerv:ComPs ܡܢ ܠܓܘ ܐܝܬܝܗ̇ X ܆ ⁵ ܘܠܘ ܡܢ ܠܒܪ ܐܝܟ ܒܪܬ ܝܣܪܝܠ . ܕܢܐܡܪ ܡܠܟܐ ܘܢܨܚܢܐ̈ X ܕܒܥܡܐ̈ ܐ̇ܡܕ̇ 5 [13]ܟܠܗ ܫܘܒܚܗ̇ ܕܗܕܐ ܒܪܬ
IšoMerv:ComPs ܕܐܪܡ . ܗܢܘ . ܕܪܡܣܘܩX ܇ ܕܣܠܩܘ ܥܠܐܘܪܫܠܡ . ܛܘܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܬ ܐܪܥܐ . ܙܝܥܝܢ ܛܘܪܐ̈ ܆ ܦܩܚ ܒܪ 20ܪܘܡܠܝܐ ܘܪܨ ܢ
IšoMerv:ComPs ܢܨܝܚܐ ܘܓܢܒܪܐ ܕܣ̇ܠܩ ܒܙܟܘܬܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܇ ܘܡܝܒ̣ܒܝܢ ܡܠܟܐ ܝܫܘܥܝܗܒ ܐ̇ܡܪX . [X]ܣܠ̣ܩ ܐܠܗܐ ܒܫܘܒܚܐ . ܗܢܘ . ܒܕܡܘܬ
IšoMerv:ComPs ܕܝܣܪܝܠ . ܘܟܕ ܫ̣ܒܐ ܐܬܘܪܝܐ ܠܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܇ 5ܘܚ̣ܙܐ ܡܠܟܐ ܕܒܬܗܠܠܬܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܪܒܫܩܐ̈ ܒܪܗ ܗ̣ܘ ܕܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
IšoMerv:ComPs ܕܐܣܝܐ ܘܕܣܘܪܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܗ ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܒܚܘܢܝܐ . ܘܩܛܪܓܗ ܠܘܬ ܐܦܘܠܘܢܝܣ ܪܒܚܝܠܐ ܕܣܠܘܩܘܣ
IšoMerv:ComPs ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܐܝܠܝܢ X ܕܗܘܝ̈ . ܘܟܕ ܡܝ̣ܬ ܗܢܐ ܣܠܘܩܘܣ ܇ ܡܠܟܐ ܛܝܒܘܬܗ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܩ̇ܪܒ ܕܒܚܐ̈ ܠܐܠܗܐ ܆ ܘܗܦ̣ܟ ܠܘܬ
IšoMerv:ComPs ܪܫܢܘܬܐ ܘܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ . ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܕܒ̇ܢܐ ܓܘܡܢܣܝܘܢ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܐܚܘܗܝ ܕܚܘܢܝܐ ܇ ܒܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܘܒܫܘܚܕܐ ܩܒܠ ܡܢ