simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܚܕܬܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܝܘܣܦ . ܠܘ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܝܘܣܦ ܇ ܡܠܟܐ ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐܐܠܗܝܐ X ܐܫܬܪܬܚܘ . [8]ܗ̇ܝ ܕܩܡ
IšoMerv:ComOT ܕܡܦܣ . ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܦܠܡܢܝܬܘܣ ܒܐܠܝܘܣ ܦܘܠܝܣ . ܡܠܟܐ ܐܒܘܗ̇ ܕܪܥܘܣܐ . ܕܡܬܟܢܝܐ ܗܘܬ ܐܦ ܡܐܪܝ . ܐܢܬܬ ܟܢܦܪܐ .
IšoMerv:ComOT . ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܬܓܠܐ ܣܘܥܪܢܐ ܘܢܣܬܠܐ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܚܝܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܆ ܥܒܕܝܢ̈ ܠܗܝܢ ܒܬܐ̈ . ܘܕܡܝܐ ܕܡܛܫܝܐܝܬ ܦܩ̣ܕ ܠܗܝܢ
IšoMerv:ComOT ܕܟܘܫܝܐ̈ ܘܢܣܒܗ̇ ܒܢܫܐ̈ . ܘܒܗܢ ܙܒܢܐ ܒܢܗ̇ ܠܗܪܡܦܘܠܝܣ ܡܠܟܐ ܡܘܫܐ ܥܡ ܟܘܫܝܐ̈ ܘܙܟ̣ܐ ܐܢܘܢ . ܘܫܒܗ̇ ܠܪܐܘܦܐ ܒܪܬ ܙܪܘܣ
IšoMerv:ComOT ܘܐܝܟ ܢܨܝܚܐ ܒܩܪܒܐ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܗܘ̣ܐ ܒܪ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܡܠܟܐ X ܘܐܬܩܪܝܬ ܡܘܪܐ . ܘܣܓܝ ܢܨ̇ܚ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܡܦܣ . ܥܠ ܕܩܛܠܗ ܠܟܝܠܝܬܝܘܣ ܪܚܡܗ ܇ ܗ̇ܘ ܕܦܩܝܕ ܗܘܐ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܡܝܬܬ ܡܐܪܝ ܕܪܒܝܬܗ . ܐܬܢܟܠ ܥܠܘܗܝ ܟܢܦܪܐ ܒܥܠܗ̇
IšoMerv:ComOT ܡܬܚܢܩܝܢ ܗܘܘ ܛܠܝܐ̈ ܒܢܗܪܐ ܇ ܡܢ ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܡܘܫܐ ܥܕܡܐ ܡܠܟܐ ܘܥ̣ܪܩ ܠܐܪܒܝܐ ܠܘܬ ܪܥܘܐܝܠ . ܘܡܬܒܥܝܐ ܕܐܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢ
IšoMerv:ComOT ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܡܬܚܙܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܩܕܡ ܕܓܒܝܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܥܠܘܗܝ XX ܕܢܫܬܩܦ ܘܢܬܐܠܨ ܥܡ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܕܢܗܘܐ
IšoMerv:ComOT . ܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܩܫܝܘܬܟX ܝX ܩܠܓܘܡܕܢܘܬܟ . ܡܠܟܐ . ܕܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܩܝܡܬܟ ܕܐܚܘܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܐܩܝܡܬܟ
IšoMerv:ComOT ܚܕܬܐ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܕܠܐ ܝXXXܝXXܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܘܕܫܪܟܐ ܇ ܡܠܟܐ ܟܠܗ ܣܘܥܪܢܐ ܢܕܝܩ ܇ ܕܡܦܩܬܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܩܡ ܠܗ
IšoMerv:ComOT ܇ ܫܒܛܐ ܕܠܘܝ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܫܘܠܛܢܐ . ܘܡܢܗ ¹ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ . ܕܢܬܢܐ ܫܪܒܬܗ ܕܠܘܝ . ܩܕܡ ܓܝܪ X ܕܢܩܘܡ ܕܝܢܐ ܒܝܣܪܝܠ ܐܘ
IšoMerv:ComOT . ܡܛܠ ܫܡܘܥ . ܗܢܘ . ܣ̇ܥܐ X ܠܡܒܐܫܘ . ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܘܫܒ ܐܝܕܗ ܡܠܟܐ ܩܢܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܓܒܪܐ ܚܕ ܐܘܫܒ ܐܝܕܝܐ̈ ܥܠ ܡܪܝ
IšoMerv:ComOT ܡܝܩܪ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܇ ܟܕ ܚܙܘܐܗܪܘܢ ܘܡܪܝܡ ܇ ܕܦ̇ܠܓ ܡܠܟܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܇ ܘܒܠܚܘܕ ܕܬܓܐ ܠܐ ܩܛܝܪ ܗܘܐ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܡܚܘܐ ܦܪܨܘܦܐ ܟܡܝܪܐ ܆ ܚܘܝ ܟܡܝܪܘܬܐ ܘܚܫܟܐ ܡܕܡ ܒܗ̇ X ܡܠܟܐ ܐܠܗܐ . ܝ [9--10]ܗ̇ܝ ܕܐܬܚܡܬ ܡܪܝܐ ܘܐ̣ܙܠ ܆ ܐܝܟ ܓܒܪܐ
IšoMerv:ComOT ܥ̣ܕܠ ܐܢܘܢ ܫܡܘܐܝܠ ܟܕ ܛܒ ܗܪܟܐ ܐܦܣ ܠܗܘܢ ܆ ܚܕܐ ܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܬܐܓܪܬܗ̈ . [18]ܦܪܫܓܢܐ̣ ܐܨܚܬܐ . ܒܙܒܢܐ ܓܝܪ ܕܥܘ
IšoMerv:ComOT . ܘܟܕ ܒܥܠܝ ܘܒܒܢܘܗܝ̈ ܒܛܝܠܐ̈ ܪܕܘ ܆ ܒܗܢܐ ܙܕܝܩܐ ܠܐ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܫܡܘܐܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܗܘܢ̣ ܐܣܠܝܘܗܝ ܘܒܥܘ X
IšoMerv:ComOT ܀ ¹ XX-X 3]ܕܪܥܐ̣ ܪܦܫܐ ܗܘ . ܘܐܦ ܐܝܕܐ ܡܬܩܪܐ . ܦܟܐ̣ ܡܠܟܐ ܝܘܪܒܥܡ ܕܐܪܚܩ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܝ ܦܩ̣ܕ ܠܫܡܘܐܝܠ ܕܢܩܝܡ ܠܗܘܢ
IšoMerv:ComOT . ܐܘ ܥܠ ܕܘܝܕ ܕܠܘܬܗ ܝX ܡܘܠܟܢܐ̈ ܆ ܐܘ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ . ܐܘ ܡܠܟܐ ܢܩܝܦܝܢ ܠܫܒܝܠܐ ܕܦܘܩܕܢܝܟ̈ . [5]ܘܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܒܝܣܪܝܠ
IšoMerv:ComOT ܥ̇ܡܪ . X ܡܘܫܐ ܓܝܪ ܠܦܘܬ ܡܫܪܝܗ ܩܠܣܗ ܆ ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܆ ܕܠܗ ܡܛܬܗ . ܘܥܠܘܗܝ ܢܪܚܦ . ܥܠ ܕܒܫܒܒܘܬ ܡܩܕܫܐ ܘܒܝܬ
IšoMerv:ComOT ܕܒܒܠ . X [13]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܫܠܡܐ . ܗܢܘ . ܕܐܦ ܡܠܟܐ ܇ ܗܐ ܓܝܪ ܠܚܙܩܝܐ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܘܕܫܢܐ̈ ܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܒܠܕܢ