simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ . ܐܕܘܪܦܪܘܐ . ܘܡܝܗܪܢܪܣܐ ܡܠܟܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܣܗܕܘ ܒܛܘܪ ܒܪܐܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܦܪܣܝܐ ܟܕ ܡܢ ܟܕܘ ܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܠ ܟܠ ܐܬܦܪܣܬ ܗܘܬ ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܣܝܪܙܘ . ‏ 1 ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܦܘܠܪ . ܗܘ ܕܡܢ ܐܪܝܘܟ ܡܬܝܒܠ ܗܘܐ ܓܢܣܗ . ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܢܫܠܡܘܢ . ܐܦ ܒܐܬܪܐ ܗܘ ܕܕܪܣܘܣ9 ܡܫܬܡܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܣܕܘܡ ܘܕܥܡܘܪܐ . ܒܙܒܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܪܝܫ ܐܒܗܬܐ10̈ ܡܠܟܐ ܓܢܣܗ . ܗܘ ܕܐܙܠ ܥܡ ܟܪܕܠܥܡܪ ܘܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܗ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܒܐܬܪܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܗܘ ܢܪܕܘܦ ܗܘܐ ܘܢܘܒܕ ܡܠܟܐ ܐܒܗܬܐ10̈ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܗܘ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܙܟܝܐ ‎‎‏ ܕܠܥܠܡܝܢ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܛܢܢܐ ܚܪܡܐ ܕܓܙܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܣܬܥܪܬ ܒܗ ܐܫܬܡܗܬ ܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ ܪܒܐ 5‎ ܗܝܕܝܢ ܝܫܘܥ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܠܟܪܟܐ . ܘܡܢ ܕܚܙܐ ܐܢܘܢ ܘܐܬܒܩܝܘ ܡܢܗ ܡܠܟܐ ܕܒܝܕ ܫܪܝܪܐ ܕܡܠܟܐ ܢܬܝܒܠ ܛܐܒܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܕܒܪܬܗ ܠܘܬ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܬܪܐ ܗܘ ܕܩܪܝܒܐܝܬ ܡܣܬܟܐ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܘܐܠܝܐ ܕܥܡܘܪܝܗ̈ ܘܕܗܢܘܢ ܕܥܡܗ ܥܫܢ ܗܘܐ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܒܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܪܒܐ ܘܡܝܩܪܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܘܟܠ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܗ ܠܐ ܒܗܬܝܢ . ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܥܫܝܢܐ ‏‎‎‏ ܘܓܢܒܪܐ . ܗܢܘ ܓܢܒܪܐ ܘܩܪܒܬܢܐ . ܗܢܘ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܠܥܠܡܝܢ ܓܘܥܠܢܐ ܕܐܬܓܥܠ ܠܟ . ܦܢܐ ܠܡܪܟ . ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܬ ܡܠܟܐ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡܪ . ܕܡܪܝ ܟܗܢܗ ܕܡܫܝܚܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܐܚܪܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܡܠܟܐ ܕܫܪܪܐ . ܗܘ ܕܐܬܐܡܪ ܠܝ ܥܠܘܗܝ ܕܟܠ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܬܢܘܝ ܕܗܘܬ ܥܡܟ . ܡܪܟ ܡܪܝ ܘܐܠܗܟ ܐܠܗܝ . ܠܝܬ ܠܝ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܫܪܪܐ . ܗܘ ܕܐܬܐܡܪ ܠܝ ܥܠܘܗܝ ܕܟܠ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܗ ܠܐ ܡܠܟܐ . ܡܪܟ ܡܪܝ ܘܐܠܗܟ ܐܠܗܝ . ܠܝܬ ܠܝ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܐܬܟܬܒ ܠܗ ܕܒܚܦܝܛܘܬܐ ܢܥܩܒ ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ 31 ‎ ܗܘ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܟܬܒ ܘܐܘܕܥ ܠܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܐܢܘܢ . ܢܦܠܘ ܥܠ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܐܡܪܘ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܬܡܝܗܝܢ . ܘܡܢ ܕܐܫܬܘܕܥܘ ܐܢܘܢ ܕܒܢܝ̈
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܫܬܟܚܘ . ܘܐܡܪ ܚܕ ܠܚܒܪܗ . ܕܠܡܐ ܟܕ ܐܙܠܝܢܢ ܘܡܘܕܥܝܢܢ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܘܥܛܦܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܕܢܐܙܠܘܢ ܘܢܘܕܥܘܢ ܥܠ ܒܢܝ̈
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܢܩܛܘܠ ܠܢ . ܐܠܐ ܢܬܒ ܚܕ ܡܢܢ ܘܢܛܪ ܐܢܘܢ ܟܕ ‎‎‏ ܠܐ ܡܠܟܐ ܢܫܢܘܢ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܘܠܐ ܢܫܬܟܚܘܢ . ܢܬܚܡܬ ܥܠܝܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܫܒܘܪ ܫܕܪ ܠܚܕ ܡܢ ܓܘܝܐ25̈ ܕܝܠܗ ܘܟܬܒ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܫܕܪ ܠܡܠܟܐ ܫܒܘܪ ܥܠ ܫܟܚܬܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ 45‎ ܗܘ ܕܝܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܟܠܗܘܢ ܕܥܡܗ ܗܘܘ . ܘܡܢ ܕܒܗܠܘ ܡܢ ܕܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܪܟܫܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܪܟܒܝܗܘܢ̈ ܕܢܗܠܟܘܢ ܠܐ ܐܬܡܨܝܘ . ܒܬܗܪܐ ܘܒܕܘܡܪܐ ܗܘܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܢܝܩܪܟܘܢ ܒܡܠܟܘܬܗ ܠܡܢܐ ܟܦܪܬܘܢ30 ܒܐܒܘܟܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܠܐ ܐܘܕܥܬ ܡܛܠܬܟܘܢ ܠܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܐܝܩܪܐ ܕܡܢܗ ܐܝܬ ܠܢ ܡܠܟܐ ܕܪܒܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ ܡܢ ܕܫܒܘܪ . ܡܠܟܐ ܥܘܗܕܢܗ ܕܝܘܠܦܢܟ ܡܢ ܪܥܝܢܢ . ܘܗܝ ܕܐܡܪܬ ܠܢ ܡܛܠ ܫܒܘܪ