simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܕܪܓܫܐ̈ ܐܢ ܦܠܛ̇ ܠܒܐ ܩ̇ܛܪ ܐܪܙܐ ]ܕܚ[ܘܒܐ ³ܥܡ ܡܕܡ ܐܪܙܗ ܡܠܟܐ ܦܘܪܣܝܗ ܕܠܒܐ ܓ̇ܠܝܢ ܦܠܝܓܝܢ ܐܢܘܢ ܗܕܡܐ̈ XX0ܥܠ ܠܒܐ
Eph:memHom -- --ܐ ܥܒܝܕ ܥܒܕܐ -- -- ܬܐ ܗܕܡܐ̈ ܕܠܒܪ -- -- ]ܪܓ[ܫܗܘܢ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܬܬܕܘܕ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܐܝ̣Xܝ ܓܒܪܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ X55ܠܒܐ
Eph:memHom ܡܢ ܟܠ ܢܩܒܐ⁴ 6X1ܒܨܘܡܐ ܬܘܒ ܛܒ ܡܢ ܒܣܡܐ ܫܦܪܬ ܠܗ ܡܠܟܐ ܒܢܝܗܝܢ̈ ܘܓܒܪܝܗܝܢ̈ ³ ܨܠܘܬܐ ܗܘܐܪܚܡܬܗ̇ ܠܣܬܝܪ ܩܕܡ
Eph:memHom ܒܝܫܐ ܗ̇ܘܐ ܠܫܡܥܘܗܝ̈ ⁴ܐܝܟ ܣܡ ܡܘܬܐ ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܡܠܐ ܐܫܟܚ ܡܠܟܐ ܓܘܪܐ ܡܫܟܚ ܗܘ ܢܟܠܐ ܟܣܝܐ ܕܢܡܠܐ ܕܘܟܬ ܦܚܐ X 181ܡܨܐ
Eph:memHom ܛܒܐ ܘܐܝ̣ܕܐ ܝܗܒ ܠܝ ܥܠ ܣܒܪܐ 456ܐܕܝܩܬ ¹²ܠܗ̇ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܪܥܝܢܝ ¹⁹ܟܣܝܐܝܬ ܚܕ ܚܘܫܒܐ ܡܠܒܒܢܐ ܘܡܠܟܢ ²0ܗܘܐ
Eph:memHom ܠܗ ܕܡ̇ܝܢ ܕܡܢܗ ܩ̇ܒܠܘ ܐܣܝܘܬܐ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܥܡ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܩܡ ܦܓܪܗ ܕܢܗܠܟ ܥܕܡܐ ܕܢܦܫܗ ܐܬܐܣܝܬ ⁸ XX ܥܒܕܝ̈
Eph:memHom ܙܩܝܦܐ ܩܠܝܕܐ ܬܪܥܐ ³ܕܦܪܕܝܣܐ ܘܫ̇ܕܐ ܠܗ ܕܠܐ ܚܘܣܢܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܝ̇ܗܒ ܚܘܠܡܢܐ ܠܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܕܟܪܝܗܝܢ X5ܥܠ ܕܛܥܝܢ
Eph:memHom ܕܐܥܕܝ ܫܒܝܬܢ ܡܢ ܓܠܘܬܐ ܕܚܛܗܐ̈ X X1ܠܐ ܢܚܕܐ ܒܝܫܐ ܡܠܟܐ ܫܕܪ X09ܠܐ ܐܬܥܘܟ ܒܝܬ ܢܫܒܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܚܐܪܘܬܝ ܐܬܦܟܪܬ ܒܪ
Eph:memHom ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ ܡܢܘ ܕܢܚܬܐ̈ ܡܥܛܦ ⁴ܗܘܐ XX 1ܐܢ ܛܡܐܬܐ̈ ܡܠܟܐ XX9ܠܒܥܝܪܐ ܚܣܠܘ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܡܢܘ ܕܚܡܪܐ ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ
Eph:memHom ܘܚܘܝ ܢܦܫܗ ܙܥ ܟܪܟܐ ܕܚܙܐ ܣܩܗ 445ܡܢ ܥܠܝܐ ܕܚ̇ܠ ܗܘܐ ܡܠܟܐ XX1ܟܡܐ ܢܬܐܒܠܘܢ ܚܛܝܐ̈ ܕܩܨܐ ܒܬܪܥܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܢܦܩ
Eph:memHom ܕܡ̇ܥ ܕܚܙܐ ܕܐܒܝܠ ܟܪܟܐ ܡܢ ܣܟܗ X X4ܒܟܐ ܟܪܟܐ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܣܩܗ 445ܡܢ ܥܠܝܐ ܕܚ̇ܠ ܗܘܐ ܕܒܘܨܐ ܒܪܘܓܙܐ ܠܐ ⁵ܢܠܒܫ⁸ ܐܦ
Eph:memHom ܕܚܙܘ ܩܛܡܐ ܥܠ ܪܝܫܗ ܒܟܐ ܡܠܟܐ ܠܘܩܒܠ ܟܪܟܐ ܕܒܣܩܐ̈ ܐܘܟܡ ܡܠܟܐ ܕܡ̇ܥ ܕܚܙܐ ܕܐܒܝܠ ܟܪܟܐ ܡܢ ܣܟܗ X X4ܒܟܐ ܟܪܟܐ ܠܘܩܒܠ
Eph:memHom ܠܘܩܒܠ ܟܪܟܐ ܕܒܣܩܐ̈ ܐܘܟܡ ܟܠ܏ܗ X X5ܟܪܟܐ ܟܠܗ ܒ̇ܟܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܣܟܗ X X4ܒܟܐ ܟܪܟܐ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܕܚܙܘ ܩܛܡܐ ܥܠ ܪܝܫܗ ܒܟܐ
Eph:memHom ܕܒ̇ܟܐ ܗܘܐ XXX ܕܚܠܦ ܗܝܟܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܢܚܘܬ ܠܫܝܘܠ ܐܙܕܡܢ ܡܠܟܐ ܠܦܚܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܐܙܕܡܢ ܡܢܘ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܒܟܐ ܠܘܩܒܠ
Eph:memHom ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܒܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܒܟܐܘܗܝ ܬ̣ܢܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܡܘܬܐ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܐܙܕܡܢ ܟܪܟܐ ܘܡܠܟܗ ܡܢ ܫܠܝܐ XX 5ܩ̣ܪܐ
Eph:memHom ܩܕܡܝܗܘܢ ܕܒܟܡܐ ܩܪܒܝܢ̈ ܐܬܟܠܠܘ XX 5ܘܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܐܦ ܡܠܟܐ 5ܩ̣ܪܐ ܡܠܟܐ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܒܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܒܟܐܘܗܝ ܬ̣ܢܐ ܗܘܐ
Eph:memHom ¹ܕܗܠܝܢ ܒܟܐܒܗ ܢܐܡܪ ܠܗ XX5ܠܐ ܕܚ̇ܠ ܡܢ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܣܡܐ ܡܠܟܐ ܕܚ̇ܠ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܢܣܝܣ ܕܥܩܪ ܥܪܫܐ ܢܟܪܙ ܠܗ ܠܐ ܕܚ̇ܠ ܐܦ ܡܢ
Eph:memHom ܕܣܡܐ ܢܫܩܝܘܗܝ ܥܙܝܙܐ ܠܐ ܕܚ̇ܠ ܡܢ ܪܒ ܚܝܠܐ ܟܕ ܦ̇ܟܪ ܐܦ ܡܠܟܐ ܐܦ ܡܢ ܡܠܟܐ ¹ܕܗܠܝܢ ܒܟܐܒܗ ܢܐܡܪ ܠܗ XX5ܠܐ ܕܚ̇ܠ ܡܢ ܒܪ
Eph:memHom ܘܫܠܚ ܢܚܬܘܗܝ̈ ܘܫܠܚܘ ܟܠܗܘܢ ܢܚܬܝܗܘܢ̈ 0 Xdd·X . 1 . . X ܡܠܟܐ 8X1ܐܟܘܬܝ ܗܟܝܠ ܐܙܕܝܢܘ ܐܘX ܚܝܠܘܬܝ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܩܡ
Eph:memHom ܘܠܒܫ ܣܩܐ ܘܐܘܟܡܘ ܣܕܪܘܗܝ̈ ܐܟܘܬܗ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܕܓܐܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ . XXܝXX--³ܫܡܥܝܢX--²ܗܘ̈ XܢܝX¹ XX 8ܪܗܛ