simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡ[ܢ ]ܐܬܪܐ ܕܒܘܠܓܪܐ̈ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܡܠܟܐ ܥܒܕܐܠܗ ܒܪ ܚܬܗ ܕܡܘܗܕܒ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܗ̣ܦܟ ܒܣܝܠܝܘܣ
EliaNis:Chron ܕܡܨܪܝܢ ܕܬܬܥܩܪ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܘܫܪܝ ܒܪܕܘܦܝܐ ܡܠܟܐ ·ܟܝ· Xܒ ܕܫܢܬ ܐܫܝ· ܕܝܘܝܐ̈ ܂ ܒܗ̇ ܦܩ̣ܕ ܐܠܚܐܟܡ
EliaNis:Chron ܘܢܚ̣ܬX ܠܘܬܗ ܫܬ ܬܠܬܝXܐܐ ܘܬܫܝܢ ܘܢXܫ ܥܠܬ̤ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܓܕܕ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܥܘܩܝܠܝܐ̈ ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܬܓܪܝܬ ܩܪܝܗܝ
EliaNis:Chron ܕܓܘܪܙܢܝܐ̈ ܂ ܘܢܦܩ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܠܦܢܝܬܐ ܡܠܟܐ ·ܝܒ· ܟܢܘܢ ܩܕܝܝX ܝ ·ܫܢܬ Xܫܐ· ܕܝܘܝܝẌ ܂ ܒX ܡܝ̣ܬ ܕܘܝܕ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܠܦܢܝܬܐ ܕܓܘܪܙܢ ܘܥܠ ܠܘܬܗ ܡܘܡܗܕ ܐܠܕ ܂ ܘܠܗ ܡܠܟܐ ܂ ܒX ܡܝ̣ܬ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܓܘܪܙܢܝܐ̈ ܂ ܘܢܦܩ ܒܣܝܠܝܘܣ
EliaNis:Chron ܚܕܝܐܝܬ ܘܥܒܕܗ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܝ ܬܚܘܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܥܠ ܠܘܬܗ ܡܘܡܗܕ ܐܠܕ ܂ ܘܠܗ ܘܕܫ̣ ܦܪܝܣܗ ܘܩ̇ܒ̣ܠܗ
EliaNis:Chron ܕܡܨܪܝܢ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܐܠܚܐܟܡ ܒܪܗ X ܫܢܬ ܬܠܬܝXܐܐ ܡܠܟܐ ܝܗܒܐܠܗܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܒܝܬ ܢܘܗܕܪܐ ̤ ܘܒܗ̇ 1ܡܝܬ ܐܠܥܙܝܙ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܐܡܠܟ ܝܘܐܢܝܣ ܒܪ [ܫ[ܡܫܩXܝܩ ܂ 3ܘܒܗ̇ ܨܪܐ ܡܠܟܐ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܠܚܠܒ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܒܗ̇ [ܐ]ܬܩܛܠ ܢܝܩܝܦܘܪ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܐܡܠܟ ܢܝܩܝܦܘܪܘܣ ܒܪ ܠܐܘܢ ܂ ܘܒܗ̇ ܡܝ̣ܬ ܡܠܟܐ ܘܐܪܒܥܐ ܒܝܪܚ ܪܒܝܥ ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܒܗ̇ ܐܬܩ̣ܛܠ ܪܘܡܢܘܣ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܛܪܣܘܣ ܝX ܘܡܗܡܦܣܘܣܛܝܐ ܘܫܒܐ ܫܒܝܬܐ ܡܐܬܝܢ ܡܠܟܐ ܒܪܕܐ ܒܒܓܕܕ ܕܬܩܠ ܗܘܐ ܟܠ ܩܘܦܣܐ ܡܐܐ ܙܘܙܐ̈ ܂ ܘܒܗ̇ ܦ̣ܬܚ
EliaNis:Chron ܘܢܐܨܪ ܐܠܕܘܠܗ ܠܡܘܨܠ ܂ ܘܗܦܟ ܬܘܙܘܢ ܠܒܓܕܕ ܂ ܘܥܪܩ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܣܠ̣ܩ ܬܘܙܘܢ ܠܒܓܕܕ ܘܡ̣ܛܐ ܠܬܓܪܝܬ ܘܫܩܠܗ̇ ܂ ܘܣܠ̣ܩ
EliaNis:Chron ܠܢܨ ܂ ܒܝܢ ܫܢܬ ܬܢܬܝXܐX ܬܢܬܝܢ ܘܬܢܬ ܥܠܬ̤ ܒܫܒܬX ·ܟܪ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܢܐܨܪ ܐܠܕܘܠܗ ܠܡܘܨܠ ܂ ܘܗܦܟ ܬܘܙܘܢ ܠܒܓܕܕ ܂ ܘܥܪܩ
EliaNis:Chron ܡܢ ܩܠܢܝܩܘܣ ܠܒܓܕܕ ܂ ܒܬܪ ܕܐܘܡܝ ܠܬܘܙܘܢ ܕܗ̇ܘܐ ܡܥܕܪܢܗ ܡܠܟܐ ܝ ܂ ܫܢX Xܪܢ · ܂ ܝܘܝܐ̈ ܂ ܬXܒܬ ܒܪ ܝܝܢܐܢ ܂ ܒܗ̇ ܢܚ̣ܬ ܡܘܬܩܝ
EliaNis:Chron ܒܝܘܡ ܚܡܫܐ ܒܫܒܐ ܫܬܬܥܣܪ ܒܓܘܡܕܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܐܬܩܒܠ ܡܠܟܐ ܣܠ̣ܩ ܐܒܘܐܠܚܘܣܝܢ ܒܪ ܒܘܝܗ ܠܒܓܕܕ ܘܥܠ ܠܘܬ ܐܠܡܘܣܬܟܦܝ
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܐܚܘܗܝ ܐܠܡܘܬܩܝ ܘܗܘܝܘ ܐܒܘ ܐܣܚܩ ܐܒܪܗܝܡ ܡܠܟܐ ܥܪܩ ܢܐܨܪ ܐܠܕܘܠܗ ܡܢ ܡܘܨܠ ܠܢܨܝܒܝܢ ܂ ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܪܐܕܝ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܕܒܗ̇ ܡܦܝܣ ܠܗ ܡܠܟܐ ·ܝ· ܐ ܠܘܠ ܕܫܢܬ Xܪܓ· ܕܝܘܢܐ̈ ܂ ܝ ܬܐܒܬ ܒܪ ܣܐܢ ܂ ܒܗ̇ ܟܬ̣ܒ
EliaNis:Chron ܕܛܝܝܐ̈ ܕܒܗ̇ ܡܦܝܣ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܡܢܕܝܠܐ ܗ̇ܝ ܕܫܕܪ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܬܐܒܬ ܒܪ ܣܐܢ ܂ ܒܗ̇ ܟܬ̣ܒ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ
EliaNis:Chron ܕܐܘܪܗܝ ܘܐܝܬ ܒܗ̇ ܨܘܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܐ ܟܢܐ ܕܢܫܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܗ̇ ܡܦܝܣ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܡܢܕܝܠܐ ܗ̇ܝ ܕܫܕܪ ܡܫܝܚܐ ܠܐܒܓܪ
EliaNis:Chron ܠܐܚܝܕܐ ܕܐܘܪܗܝ ܕܢܬܠ ܡܢܕܠܐ 3ܠܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܫܢܬ ܡܠܟܐ ܐܣܝܪܐ̈ ܝܝ ܛܝܝܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܡܘܬܩܝ
EliaNis:Chron ܘܒܪܗ ܘܢܫܘܗܝ̈ ܂ ܘܘܙܝܪܗ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܠܦܢܝܬܐ ܕܡܘܨܠ ܡܢ ܡܠܟܐ Xܪܢܪ̈ Xܪ̤ܘܢܝܐẌ ܂ 1 ܝܝ ܬXܒܬ ܒܪ ܣܐܢ ܂ ܒܗ̇ ܣܠܩ ܡܘܬܩܝ