simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܕܚܠܬܗ ܂ Xܡܢ ܡܪܘܢ ܥܪܝܩ ܗܘܐ ܂ ܟܕ ܐܫܬܡܥ ܠܗ ܥܠ ܡܠܟܐ ܣܥ̣ܪ ܒܡܘܨܠ ܗܢܐ ܝܚܝܐ ܀ ܣܘܠܝܡܢ ܕܝܢ ܒܪܗ ܕܗܐܫܡ
Chron1234 ܦܩܕ ܕܬܬܪܨܦ ܡܥܪܬܐ ܒܟܐܦܐ̈ ܦܣܝܠܬܐ̈ ܂ ܘܢܬܒܢܐ ܠܥܠ ܡܠܟܐ ܘܟܕ ܐܬܚܙܝ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܪܡ̣ܙ ܠܦܠܚܐ̈ ܘܩܛܠܘܗܝ ܀ ܂ XX ܂ ܝ
Chron1234 ܂ ܥܠ ܕܦܩܕ ܕܠܐ ܢܣܬܓܕܢ̈ ܝܘܩܢܐ̈ ܘܨܘܪܬܐ̈ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܆ ܡܠܟܐ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܇ ܣ̇ܢܝܢ ܠܗ ܪܘܡܝܐ̈ ܠܗܢܐ
Chron1234 ܗ̇ܘ ܕܒܢܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܕ ܣܝܡ ܒܥܪܣܐ ܕܕܗܒܐ ܂ ܘܐܝܬ ܡܠܟܐ ܂ ܐܫܟܚܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܥܪܬܐ ܕܩܒܝܪ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܢܝܩܘܕܝܡܘܣ
Chron1234 ܫܕܪ ܐܢܫܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܢܚܙܘܢܗ̇ ܠܡܥܪܬ ܐ ܂ ܘܟܕ ܡܛܘ ܡܠܟܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܟܢ̇ܗ ܥܘܬܪܐ ܂ ܫܕܪ ܐܘܕܥ ܠܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ
Chron1234 ܕܪܘܡ̣ܝܐ̈ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܂ ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܡܠܟ ܠܒܪܗ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܀ ܡܠܟܐ ܟܠܢܫ ܠܡܫܟܢܗ ܀ ܝܝ ܩܦܓ ܀ ]ܡܛܠ ܡܦܩܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
Chron1234 ܂ ܘܦܫ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܪܡܠܐ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܢ̇ܛܪ ܢܡܘܣܐ ܡܠܟܐ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܝܬܬ̇ ܐܢܬܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
Chron1234 ܘܫܡܗ ܗܘܐ ܠܐܘܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܢܣ̣ܒ ܐܢܬܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܂ ܟܕ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ̈ ܂ ܕܠܐ ܢ̇ܣܒ ܐܢܬܬܐ ܝܝ ܕܬܪܬܝܢ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܒܪܗ ܡܬܟܪܙ
Chron1234 ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܢܩܫ ܕܡܕܝܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ Xܝܠ ܒܥܠܕܒXܐ̈ ܀ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܣܓ· ܕܝܘܢܝܐ̈ ܆ ܢܦܩ ܝX
Chron1234 ܀ ܒܐܪܥܐ ܕܐܪܒܝܐ ܡܪܕ ܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܩܝܣ ܕܫܡܗ ܚܒܝܒ ܒܪ ܡܠܟܐ ܥ̣-ܠ ܒܗܘܢ ܛܢ̇Xܢܐ ܂ ܘܐܬܡܠܝܘ ܚܡܬܐ ܂ ܘܡܪܕܘ ܣܘܓܗܘܢ ܥܠ
Chron1234 ܘܠܫܠܕܐ ܙܩܦ ܀ ܩܦܐ ܀ ]ܡܛܠ ܢܟܠܐ̈ ܘܪܕܘܦܝܐ̈ ܕܥܒܕ ܡܠܟܐ ܕܢܦܣܩܘܢ ܠܪܝܫܗ ܕܡܪܘܢ ܂ ܘܫܕܪܗ ܠܪܝܫܐ ܠܘܬ ܐܒܘ ܠܥܒܣ
Chron1234 ܗܟܝܠ ܥܒܕܐܠܗ ܕܡܬܟܢܐ ܐܒܘ ܠܥܒܣ ܂ ܦ̣ܩܕ ܕܬܬܒܢܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܙܟܘXܗܘܢ ܕܠܡܪܘܢ ܂ ܘܥܠ ܡܪܘܕܘܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܕܥܠܝܗܘܢ ܀
Chron1234 ܒܟܘܦܗ ܡܢ ܟܘܪܣܢܝܐ̈ ܂ ܫܕܪ ܝX ܠܥܒܕܐܠܗ ܐܚܘܗܝ ܂ ܕܩܫܝܫ ܡܠܟܐ ܕܡܪܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܢܝܢܘܐ ܀ ܥܒܕܐܠܗ ܕܝܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܬܬܣܪܚ
Chron1234 ܒܢܝܢܐ ܕܬܡܗܐ ܐ̣ܬܗܓܡܬ̇ ܟܠܗ̇ ܘܢܦܠܬ̤̇ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܒܗ̇ ܡܠܟܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܂ ܂ ܚܡܝܡܬܐ ܕܝܢ ܕܒܢܝܐ ܗܘܬ̇ ܠܫܠܡܘܢ ܝ
Chron1234 ܂ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܣܟ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܫܬܡܥܝ̈ ܠܗ ܂ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܠܐ ܣ̇ܦܩ ܗܘܢܐ ܕܢܣܝܟ ܐܢܝܢ ܂ ܝ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܪܘܢ
Chron1234 ܕܪܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܒܪܬܗ ܕܟܐܓܢ̇ ܡܠ̣ܟܐ ܕܟܐܙܪܝܐ̈ ܂ ܘܩܪܐ ܫܡܗ ܡܠܟܐ ܠܩܐܪܩܣܝܘܢ ܀ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܐܬܝܠܕ ܠܡ ܒܪܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
Chron1234 ܆ ܙ̇ܒܢ ܥܒ̇ܕܗ ܘܡܐܢܝ̈ ܐܘܡܢܘܬܗ ܂ ܘܙܒ̣̇ܢ ܠܗ ܚܡܪܐ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܦ̇ܠܚ ܒܐܘܡܢܘܬܗ ܘܚܝ̇ܐ ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܛܠܗ ܕܘܠܝܕ ܝ
Chron1234 ܥܒܝܕ ܗܘܐ ܫܠܝܛܐ ܒܐܪܡܢܝܐ ܀ ܩܥܒ ܀ ]ܡܠܟܘܬܗ ܕܡܪܘܢ ܡܠܟܐ ܚܪܡ ܗܘܐ ܆ ܘܒܝܫ ܘܓܠܝܙ ܡܢ ܪܚܡܐ̈ ܃ ܡܪܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܗܐܫܡ
Chron1234 ܐ ܂ ܚܘܗܝ ܕܥܒܣ ܠܐ ܝ ܡܝܬ ܗܘܐ ܇ ܘܒܗ̇ ܒܚܪܢ ܩܘܝ ܂ ܘܡܛܝܗܝ ܡܠܟܐ ܠܗ ܛܢܢܐ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܘܡ̣ܛܐ ܠܚܪܢ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܙܝܕ
Chron1234 ܂ ܂ Xܝ̇X ܂ X ܘܐܚܕܗ̇ ܝܙܝܕ ܛܪܘܢܐ ܠܕܪܡܣܘܩ ܘܗܘ̣ܐ Xܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܒܗ̇ ܘܢܬܩܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܒܪܗ ܪܙܝܕ̈ ܒܪ ܡܥܘܝܐ