simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas ܘܟܗܢܐ ܘܢܒܝܐ . X ( 19 ) ܘܬܡܢ ܐܘܬܒܗ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܡܠܟܐ ܘܐXXܣܝܡX ܒܪܝܫܗ ܟܠܝܠܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ . ( X8 ) ܘܬܡܢ ܐXܥܒܕ
CaveTreas ܘܟܗܢܐ ܘܢܒܝܐ . ܘܡܪܐX ܘܪܝܫܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܟ̇ܠܗܘ̇ܢX ܡܠܟܐ ܘܪܘܚܐ ܘܠܘ ܐܢܐ . Xܣܓܘܕ ܠܝܥܪܐ . XܢܓܒX ܡ̣ܢ ܕܚܝܝܐ .
CaveTreas ¹¹ܕܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ . ¹²̈ ( 11 ) ܡܟܬܒܢܐ̈ ܕܝܢ ¹ܩܕܡܝܐ̈ X ܡܠܟܐ ⁸ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܝܬXܘ : ܐܪܡܝܐ . ⁹ܗܢܐ ܓܝܪ ܠܫܢܐ ¹⁰ܐܝܬܘܗܝ
CaveTreas ܕܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ̈ . XXXX X ܘܡܟܬܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܛܥ̣ܘ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢX ܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐẌ ܘܡܬܩܪܐX ܐܪܡܝܐ . ܘܗ̣ܩ⁶ ܐܝܬܘܗܝ
CaveTreas . ( 1X ) ܘܗܘ̣ܘ ¹ܙܪܥܗ ܕܝܦܬX ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ³ܥܡܡܝܢ̈ ⁴ ܡܠܟܐ . ܘܟܠܫܪܒ̇ܬܐ ⁷ܘܠܫܢܐX ܥܒܕܘ⁹ ܠܗܘܢ X ܚܕ ¹⁰ܪܫܐ ¹¹ܐܝܟ
CaveTreas ܩܕܡܝܐ ⁵ܢܡܪܘܕ ܓܢܒܪܐ Xܒܐܪܥܐ ܗܕܐ . ⁶ ܘܐܡܠܟ ⁷ܫܬܝܢ ܡܠܟܐ . ( 24 ) ܘܒܝܘܡܝ̈ ܐܪܥܘ ܒܫܢܬ ²ܡܐܐ ³ܘܬܠܬ ⁴ܕܝܠܗ ܐܡܠܟ
CaveTreas ܩܕܡܝܐ X ܢܡܪܘܕ X ܓܢܒܪܐ X ܒܐܪܥܐ ⁴ܚܡܫܝܢ̈ ⁵ܘܬܫܥ̈ ܡܠܟܐ X ܫܢܝܢ̈ . Xܘܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓX . ( X ) ܒܝܘܡܝ̈ ܐܪܥܘ X . ܐܡܠܟ
CaveTreas . ⁹ Xܩ ܒܒܝܢ X --XܐܫܢܠX ݅ ܫXܝX XXX ܐܫܢܠܝX -- ܫܢܝX ܡܠܟܐ ܘܬܡܢܐ ⁷ ܫܢܝܢ̈ . X ܘܒܬܪ ܒܒܠܝܐ̈ ܥܒ̣ܕܘ ⁸ܠܗܘܢ Xܡܨܪܝܐ̈
CaveTreas Xܘܫܡܗ ܦܦܝܢܘܣX . ܘܐܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܫܬܝܢẌ ܘܬܡܢܐ̈̈ ܡܠܟܐ ¹ܐܪܥܘX ܥܒ̣ܕܘ ܠܗܘܢ ܡܨܪܝܐ̈ Xܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܓܘܦܛܝܐẌ
CaveTreas ܒܫܒܐ ܘܒܐܘܦܝܪX ܒܚܩܝܠܐ ( 3 ) ⁴ܒܫܒܐ ²ܫܒܬܝܢ X X ܗ̇ܝ ܡܠܟܐ X ( 2 ) ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܐܪܥܘ . ²ܐܡܠܟ
CaveTreas ܩܪܝܩܢX . 21ܝ ܗܘ̇ ⁴ܕܒܢܗ̇X ܠܐܦܝܪ ⁶ܒܟܐܦܐ̈ ܕܕܗܒܐ . ܡܠܟܐ ܒܪ ܕܘܝܕ ( 4 ) . X⁰ܘܒܢܝ̈ ܐܘܦܝܪ ܐܡܠܟ̣ܘX ܠܗܘܢX
CaveTreas ܠܚܘܠ . ܗܘ̇ ܕܒܢܗ̇ ܠܚܘܠX . ( 6 ) ܘܡܝܬ ܐܪܥܘ ܒܪ X ܡܬܝܢ̈ X ܡܠܟܐ ܗܘ̇X ܕܕܗܒܐ⁹ܐܢܝܢ̈ . ( X ) ܘܒܢܝ̈ ܚܘܝܠܐ ܐܡܠܟ̣ܘ ¹ܠܗܘܢ
CaveTreas ܘܓܢܒܪܐ . ܘܠܝ ¹ܣ̇ܓܕܐܢXX . ( X0 ) ܘܐܡ̣ܪXܠܗ ܢܡܪܘܕ ܡܠܟܐ ܠܝܘܢܝܛܘܢX . ( 9 ) ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܝܘܢܝܛܘܢ . ܐܢX ܐܝܬܝܟ
CaveTreas ܕܓܕܪ . ܘܐܡܪܦܠ ⁵ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܕ̇ ܘܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܕ̇ ܡܠܟܐ . ܘܐܬ̣ܟܢܫܘ ܘܐܬ̣ܘX ²ܗܠܝܢ ܡܠܟܐX . ¹̈ ܐܒܝܡܠܟX
CaveTreas ܕܕܠܣܕ̇ ܘܟܪܕܠܥܡܠ ⁶ܡܠܟܐ ⁷ܕܥܝܠܡ . ܘܬܪܥܝܠXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܒܝܡܠܟX ܡܠܟܐ ܕܓܕܪ . ܘܐܡܪܦܠ ⁵ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܕ̇ ܘܐܪܝܘܟ
CaveTreas ܕܓܠܝܐ̈ ܘܒܪܥ ⁹ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡX⁰ ܘܒ̣̇ܪܫ ܆ ܥ X ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܕ̇ ܘܟܪܕܠܥܡܠ ⁶ܡܠܟܐ ⁷ܕܥܝܠܡ . ܘܬܪܥܝܠXX
CaveTreas ܕܥܡܘܪܐ̈ . ܘܫ ܇ ܢܐܒ ²²ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐX . ² ܘܫܡܐܝܪXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ ܘܒܪܥ ⁹ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡX⁰ ܘܒ̣̇ܪܫ ܆ ܥ X
CaveTreas ܕܨܒܘܐܝܡXX . ܘܫܫܪܘܢ X⁶ܡܠܟܐ ܕܒܠܥXX ܘܝܒܘܣXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ̈ . ܘܫ ܇ ܢܐܒ ²²ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐX . ² ܘܫܡܐܝܪXX
CaveTreas ܕܕܪܡܣܘܩ . X⁹ܘܒܛܘ̇XX ܡܠܟܐ ܕܡܕܒܪܐXX . ܠܘܢܗ X X --X ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܨܒܘܐܝܡXX . ܘܫܫܪܘܢ X⁶ܡܠܟܐ ܕܒܠܥXX ܘܝܒܘܣXX
CaveTreas ܕܡܕܒܪܐXX . ܠܘܢܗ X X --X ܕܢ -- ܕܐܪܥܐ X ܕܝܡܡܗ X ܕܥܡܐ̈ X ܡܠܟܐ X⁶ܡܠܟܐ ܕܒܠܥXX ܘܝܒܘܣXX ܡܠܟܐ ܕܕܪܡܣܘܩ . X⁹ܘܒܛܘ̇XX