simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܥܠ ܫܡܗ ܒܢܗ̇ ܠܚܛXܐ̣ ܝ- ܂ ܣܠܩ ܒܙܒܢ ܥܠ ܩܢܫܪܝܢ ܘܫܒܗ̇ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܣܓܕܬܗ̣ ܘܒܐܬܪܘܬܐ̈ X ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܚܛܪܘ ܝ ܂ ܓܝܪ
BarKoni:Schol ܘܐܙܕܩܦ Xܡܢ ܥܠ ܗ̇ܘ ܩܝܣܐ ܕܢܓܪ ܠܡܘܪܕܟܝ ܂ ܘܡܠܟܐ ܐܘܪܒ ܡܠܟܐ ܒܥ̇ܐ ܗܘܐ ܠܡܩܛܠܗX ܠܡܘܪܕܟܝ ܂ ܘܐܦ ܩܝܣܐ ܢܓܪ ܠܗ ܂ ܘܦܩܕ
BarKoni:Schol ܘܥܒܕܘ 2ܠܗ̇ ܨܠܡܐ ܕܕܗܒܐ ܂ ܘܟܕ ܡܛܝ ܙܒܢ ܝ 1ܡܘܬܗ̇ ܂ ܦܩ̣ܕ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܗ̣ܝ ܒܢܬܗ̇ ܂ ܘܥܠ ܫܡܗ̇ ܫܡܗܬܗ̇ ܂ ܘܟܕ ܡܝܬܬ ܦܩܕ
BarKoni:Schol ܪܚܡܗ̇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܘܫܬܝ ܐܢܬܬܗ ܂ ܘܥܒܕܗ̣̇ ܪܝܫ ܡܠܟܬܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܠܒܝܬ ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܝ ܂ ܘܐܬܕܒܪܬ ܐܦ ܗ̣ܝ ܂ ܘܟܕ ܚܙܗ̇
BarKoni:Schol ܥܠ ܥܒܕܐ ܕܡܠܟܘܬܐ̣ ܂ ܠܓܒܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܗܡܢ ܂ ܗܡܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ ܂ ܘܐܬܠܒܟܘ ܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܢܫܐ ܘܐܙܕܩܦܘ ܂ ܘܐܩܝܡ
BarKoni:Schol ܕܢܬܠ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܝ ܕܢܬܩܛܠܘܢ ܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܬܚܝܬ ܡܠܟܐ ܡܛܠܬܗ ܕܡܘܪܕܟܝ ܂ ܥܠ ܕܫܐܛ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܘܒܥ̣ܐ ܗܡܢ ܡܢ
BarKoni:Schol ܒܟܬܝܒܬܐ̣̈ ܂ ܐܫܟܚ ܒܕܘܟ ܕܪܫܝܡ ܥܘܗܕܢܗ ܕܡܘܪܕܟܝ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܠܗ ܙܩܝܦܐ ܂ ܒܚܕ ܕܝܢ ·ܝ ܝ X · ܝܝ ܡܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܡܬܥܢܐ ܝ-
BarKoni:Schol ܐܝܟ ܕܢܐܡܪ ܠܗ ܂ ܂ ܪܫܐ X X - ܂ Xܘ ܂ XXܘX X - ܂ ܘܒܙܒܐ X ܂ ܝܘܬ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܬܪܥܝ ܕܒܐܝ̣ܩܪܐ ܢܟܠܠܗ ܂ ܘܟܕ ܥܠ ܗܡܢ ܠܘܬܗ̣ ܂ ܫܐܠܗ
BarKoni:Schol ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܕܒܪ ܠܙܦܪܢ ܪܒ ܚܝܠܗ̣ ܘܣܠܩ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܂ ܡܠܟܐ X ܩܣܪ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܗܘܪܩܢܘܣ ܦܩܘܪ
BarKoni:Schol ܕܣܘܪܝܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ̣ ܂ ܘܣܕܪ ܥܠܝܗ̇ ܩܪܒܐ ܘܐܙܕܟܝ̣ ܂ XX ܡܠܟܐ ܡܣܩܝ̈ ܡܕܐܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܂ ܘܟܕ ܐܬܐ - ܐܢܛܝܟܘܣ ܣܝܕܣ
BarKoni:Schol ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܚܙܐ ܂ ܂ X · ܂ ܂ · ܚܠܡܐ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܝܫܟ ܡܫܚ ܐܪܥܐ ܂ ܥܒܕܢܓܘ ܥ̣ܒܕܐ ܕܥܐܠ ܘܢܦܩ ܩܕܡ
BarKoni:Schol ܕܚܝܘܬܐ̣̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܢܫܪܐ ܡܠܟܐ ̤ ܕܦܪܚܬܐ ܂ ܡܘܪܛ ܡܠܟܐ - ܕܢܫܪܐ ܠܒܘܕܩܐ ܕܪܘܡܗ̇ ܘܕܩܠܝܠܘܬܗ - ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܪܝܐ
BarKoni:Schol ̤ ܕܦܪܚܬܐ ܂ ܡܘܪܛ ܓܦܝܗ̣̇Ẍ ܫܦܠܘܬܐ ܕܡܕܪܟܐ ܠܗ̇ ܒܐܝܕܐ ܡܠܟܐ - ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܪܝܐ ܡܠܟܐ ܕܚܝܘܬܐ̣̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܢܫܪܐ
BarKoni:Schol ܪܥܝܢܝܟ̈ ܕܠܚܘܟ ܂ ܘܡܚܫܒܬܟ̈ ܥܠ ܠܒܟ ܣܠܩ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܡܠܟܐ XܠܟX ܂ ܥܠܬܗ ܕܢܠܡܐ ܗ̣ܘ ܕܢܝܐܝܠ ܡܦܫܩ ܂ ܐܢܬ ܠܡ
BarKoni:Schol ܟܕ ܛܒ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܠܝܬ ܐܢܫ ܕܢܕܘܢܝܘܗܝ ܟܐܝܠܝܢ 2ܕܣܥ̣ܪ ܚܕ ܡܠܟܐ Xܝܝ ܒ ܬ ܡ̇ܢ ܕܥ̣ܒܕܗ ܚܕܐ ܥܠ ܥܣܩܘܬܐ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܕܐܢ ܥܡ
BarKoni:Schol ܚܟܝܡܐ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ ܡܠܟܐ ܣܟܠܐ ܂ ܗܦܘܟܝܐ ܕܥܢܐ̣̈ ܂ ܥܠ ܗ̇ܝ ܡܠܟܐ ܐܬܕܡܝܘ · ܂ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܥܠܝܡܐ ܬܢܝܢܐ ܕܢܩܘܡ ܚܠܦܘܗܝ̣ ܂
BarKoni:Schol ܣܟܠܐ ܂ ܗܦܘܟܝܐ ܕܥܢܐ̣̈ ܂ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܡܬܓܠܙܢ̈ ܡܢ ܡܛܪܐ ܂ ܡܠܟܐ ܥܠܝܡܐ ܬܢܝܢܐ ܕܢܩܘܡ ܚܠܦܘܗܝ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܚܟܝܡܐ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ
BarKoni:Schol ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܐܘ ܡܛܠ ܟܗ ܢܘܬܗ ܂ ܡܓܣܐ̈ ܝ ܬܘܒ ܬܢܢ ܐܘ ܡܠܟܐ ܡܢܬܢ ܂ ܪܗܛܝܗܘܢ̈ ܡܪܗܛܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܪܫܟܝܐ ܂ ܐܘ ܡܢܝ ܐܪܫܟ
BarKoni:Schol ܕܨܘܪ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܒܠܠܘܬܗܘܢ̣ ܥܠ ܣܛܢܐ ܢܣܒܘܗ̇ ܂ 13ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܘܡܛܠ̣ ܂ ܟܪܘܒܐ ܕܘܝܕ ܂ 12ܕܐܬܝܠܕ ܘܐܬܪܒܝ ܥܡ ܚܝܪܡ
BarKoni:Schol ܕܒܬܪܗܝ 1ܐܡ̇ܪ ܂ ܟܕ ܛܒ ܢܒܝܐ ܒܪܢܫܐ ܡܫܡܗ ܠܗ ܂ ܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܡܛܝ ܠܦܠܓܐ 17ܕܫܢܝܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܩܕܡ ܛܘܦܢܐ ܂ ܐܘ ܟܒܪ ܝ ܥܠ