simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܘܠܐ ܢܒܝܐ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܫܠܡ̣ܬ̇ ܢܒܝܘܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܂ ܝ̈ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܐ ܩ̇ܪܐ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܗܘܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܗܘ̇ ܕܩ̣ܛܠ ܠܛܠܝܐ̈ ܂ ܘܗܢܐ ܐܘܠܕ ܠܐܝܪܘܕܝܣ ܛܛܪܪܟܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܒܪ ܂ ܒ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܡܢ ܂ ܐܙܠ ܙ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܝܠܕ
BarṢal:ComGosp ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܐܪ ܇ ܣܛܒܘܠܘܣ ܂ ܠܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܫܡܐ ܕܩܫܝܫܗ ܂ ܘܡܢ ܡܪ·ܡ ܡܠܟܬܐ ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ
BarṢal:ComGosp ܒܩܢܫܪܝܢ ܂ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܚܬܢܐ ܠܒܪܢܝܩܝ ܥܡܬܗ ܀ ܐܝܪܘܕܝܣ ܂ ̈ ܡܠܟܐ ܀ ܐܝܪܘܕܝܣ ܗܘ̇ ܐܚܘܗܝ ܕܦܝܠܠܝܦܘܣ ܡܢ ܐܒܐ ܘܐܡܐ ܂ ܗܘ̣ܐ
BarṢal:ComGosp ܀ ܡܢ ܗܪܟܐ ܩܒܠ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܐܘܣܒܝܘܣ ܂ ܡܠܟܐ ܘܥܠܝܒܐܝܬ ܘܕܠܐ ܪܚܡܐ̈ ܐܬܢܟܣܘ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܡܝ̣ܬ ܐ ܂ ܪܘܕܝܣ
BarṢal:ComGosp ܗܘ ܕܟܠܗܘܢ ܐܕܫܐ̈ ܠܐ ܪܓܘܫܐ̈ ܂ ܙܕܩܐܝܬ ܠܡܠܟܐ ܕܪܓܘܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܗܕܡܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܂ ܐܝܟ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܕܡܘܪܐ ܀ ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܕܗܒܐ
BarṢal:ComGosp ܕܐܪܥܢܝܐ̈ ܂ ܒܝܕ ܡܘܪܐ ܠܗܠܝܢ ܂ ܠܗ ܂ ܝ X ܂ ܬܘܗܬ ܐ ܂ ܒܝܬܐ ܂ ܐ ܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ ܡܘܕܥ ܂ ܒܝܕ ܠܒܘܢܬܐ ܠܐܪܥܢܝܐ̈ ܂ ܕܐ ܬܘܗܝ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܛܠܝܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܡܣܝܒܪ ܗܘ̣ܐ ܕܒܫܡܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܡܠܟܐ ܘ̇ܠܝܬܐ ܀ ܙܠܘ ܃ ܥܩܒܘ ܥܠ ܛܠܝܐ ܀ ܡܢ ܚܣ̇ܡܗ ܠܐ ܩܪܝܗܝ
BarṢal:ComGosp ܫ̣̇ܐܠܘ ܂ ܘܐܝܪܘܕܝܣ ܥܡ ܟܗܢܐ̈ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܂ ܡܢ ܫܘܐܠܐ̈ ܡܠܟܐ ܀ X ܘܡܫܐܠ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟܐ ܡܬܝܠܕ ܡܫܝܚܐ ܀ ܡܓܘܫܐ̈ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܐܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܢܝ ܡܟܪܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܐܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܬܝܠܕ ܂ ܡܠܟܐ ܐܝܪܘܕܝܣ ܘܚܕܪܘܗܝ ܒܘܠܗܝܐ ܂ ܠܐ ܩܛܪܓ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܕܐܝܟܢ
BarṢal:ComGosp ܕܐܕܘܡܝܐ̇̈ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܐ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܓܠܘ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ ܂ ܘܝܕ ܥܐ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܓܠܘ̣ ܂ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܕܝܗܘܕ ܐ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܡܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܢܣ̇ܡܐ ܓܠܘ̣ ܡܠܟܐ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܓܠܘ̣ ܂ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡܝܐ̇̈ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܘܐܬܬܙܝܥ ܀ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܥܡܐ ܢܘܟܪܝܐ ܂ ܡܠܟܐ ܕܠܐܠܗܐ ܂ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܝ ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ ܀ ܫܡܥ ܕ ܢ ܐܝܪܘܕܝܣ
BarṢal:ComGosp ̈ ܘܬܘܒ ܕܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܥܩܒܘ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܂ ܡܠܟܐ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܣ ܐܘܟܝܬ ܐܡܐ ܕܡܕ·ܢܬܐ̈ ܐܟܪܙܘ ܥܠ ܝ ܂
BarṢal:ComGosp ܐܠܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܂ ܐ ܀ ܘܟܠܗ̇ ܐܘܪܫܠܡ ܥܡܗ ܀ ܠܡܢܐ ܟܕ ܡܠܟܐ ܐܟܪܙܘ ܥܠ ܝ ܂ ܡܠܟܐ ̈ ܘܬܘܒ ܕܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܥܩܒܘ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܕܝܗܘܕ ܂ ܐ ܀ ܘܟܠܗ̇ ܐܘܪܫܠܡ ܥܡܗ ܀ ܠܡܢܐ ܟܕ ܐܬ̣ܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝ ܂ ܡܠܟܐ ̈ ܘܬܘܒ ܕܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܥܩܒܘ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܪ ܂ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܬܝܠܕ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܘ ܡܠܟܐ ܂ Xܝ ܂ ܕܝܬ̇ܒ ܥܠ ܡܠܟܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܥܘܟܘܢ ܝ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܢ ܡܐܬܝܬܐ ܀ ܐܝܟܘ
BarṢal:ComGosp ܂ Xܝ ܂ ܕܝܬ̇ܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܒܥ̇ܝܢܢ ܂ ܕܡܢ ܟܕܘ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܡܐܬܝܬܐ ܀ ܐܝܟܘ ܡܠܟܐ ܪ ܂ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܬܝܠܕ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܘ
BarṢal:ComGosp ܀ ܬܘܒ ܫܡܗܐ̈ · ܕܡܫܝܚܐ ܬܠܝܬܐܝܬ ܡܬܦܠܓܝܢ ܇ ܪܡܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܐ ܠܡܠܟܐ ܘܦܪܘܩܐ ܡܣ̇ܟܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܐܡ̣ܪܘ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܝܬ ܪ ܢܬܩܒܠ ܂ ܡܛܠ ܂ · ܂ ܝ ܃ ܝ ܂ ܕܫܘܪܝܐ ܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܒܪܢܫܐ ܘܓܒܪܐ ܂ ܘܥܒܕܐ ܀ ܡܓܘܫܐ̈ ܒܫܡܐ ܡܨܥܝܐ ܩܪܐܘܘܗܝ