simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarḤadbš:Acts ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ . ܟܘ . ܕܠܘ ܠܘܩܒܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܒܠܚܘܕ ܐܩܪܒ ܡܠܟܐ ܐܦܣܝܐ . ܟX . ܕܐܝܠܝܢ ܣ̣ܥܪ ܒܡܐܬܝܬܗ ܗ̇ܘ ܕܠܫܝܢܐ ܡܢ
BarḤadbš:Acts ܐܬܦܚܡ . ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܟܐܒܐ̈ ܕܠܘ ܥܠܘܘܝ ܥܕܘ . ܘܒܪܝܐ̈ ܡܠܟܐ . ܘܒܛܢܢܗ ܕܠܘܩܒܠ ܗܪܣܝܘܛܐ̈ ܆ ܒܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܕܘܝܕ
BarḤadbš:Acts ܕܢܟܗܢ : ܡܛܠ ܕܐܪܓܫܘܐ ܒܢܘܪܐ ܕܗܪܛܝܩܘܬܐ . ܕܒܗ̇ ܠܥܕܬܗ ܡܠܟܐ ܗܘܐ . ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܗ : ܟܕ ܐܬܦܩܕ ܗܘܐ ܡܢ
BarḤadbš:Acts ܡܠܟܘܬܟ : ܟܕ ܡܕܟܝܐ ܡܢ ܗܪܛܝܩܘ̈ . ܘܐܢܐ ܐܬܠ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܥܡܐ . ܫܘܪܝ ܡ̇ܝܡܠܠܗ ܥ̣ܒܕ ܗܟܢܐ . ܗܒܠܝܝ ܐܘ
BarḤadbš:Acts : ܘܠܐܢܫܝܢ̈ ܝܗܒ ܫܘܠܛܢܐ ܗܢܐ . ܗ̣ܢܘܢ ܐܪܝܡܢܝܛܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܗܕܐ ܝܗ̇ܒܝܢ ܐܝܕܐ ܠܬܘܠܡܕܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܐܫܬܡ̇ܥ
BarḤadbš:Acts : ܘܐܝܩܪܗ ܕܝܠܗ ܕܐܬܒܨܪ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܩܛܪܝ̈ ܚܨܗ ܐܫܬܪܝܘ . ܡܠܟܐ ܘܢܨܚܢܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܐܬܠܝܛܐ : ܒܝܬ ܡܗܝܡܢܐ̈- ܐܟܚܕ ܘܩܕܡ
BarḤadbš:Acts ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܐܬܦܣܣ ܠܗܘܢ . ܐܪܡܝ ܢܦܫܗ ܒܡܨܥܬ ܒ̣ܝܫܬܐ ܗܕܐ ܡܠܟܐ ܕܡܟܢܫܝܢ ܠܩܪܒܐ ܘܫܠܡܝܢ ܠܬܪܥܝܬܗܘܢ : ܘܟܕ ܛܒ ܡܝܢ
BarḤadbš:Acts . ܠܝܬ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ܕܗ̇ܢܘ ܨܒܝܢܗ : ܕܕܠܐ ܒܘܝܢ ܢܫܡܪ ܕܝܢ̇ܐ ܡܠܟܐ ܡܪܘܪܐ ܘܠܫܘܠܛܢܐ ܒܪܒܪܝܐ ܕܚܘܝ ܪܗܘܡܝܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝ
BarḤadbš:Acts ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ . ܟܬܒ ܣܩܪܐ ܠܦܛܪܝܪܟܘ̈ . X ܕܢܟܢܫܘܢ ܡܠܟܐ ܢܩܘܘܢ ܗ̇ܢܘܢ . ܕܕܠܡܐ ܒܛܠܝܦܡܘܬܐ ܢܨܛܚܐ ܗܘ ܘܡܠܟܐ .
BarḤadbš:Acts . ܘܡܠܟܐ ܣܩܪܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܠܝܐ ܚܡܬܐ ܘܓܙܡܐ ܒܬܪܗ ܫܕܪ . ܟ̣ܕ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܫܕܪ . ܕܡܢ ܗܕܐ ܚܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܢܥܒܕ ܠܘ ܠܘܬ
BarḤadbš:Acts ܕܢܗܘܐ . ܘܡܛܟܣܢܐ ܡܫܒܚܐ ܩܢܕܝܕܝܢܐ ¹ܩܘܡܣ . ܕ ܥܝܩܪܝܢ ܡܠܟܐ ܢ̣ܙܒܝ̇ܢ . ܕܝܢܐ ܕܝܢ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܠܝܘܝܢܢ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܦܩܕ
BarḤadbš:Acts ܘܝܠܦܗ ܠܥܘܠܐ ܕܐܬܦܠܚ ܡܢܗܘܢ ܆ ܒܝܕ ܣܩܪܐ ܦ̣ܩܕ ܠܡܒܛܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘܘX . ܘܠܗܠܝܢ ܐܦ ܠܡܠܟܐ ܒܟܬܒܐ ܐܘܕܥܘ . ܟܕ ܕܝܢ ܫ̣ܡܥ
BarḤadbš:Acts ܕܢܩܩܘܕ ܇ ܠܒܪ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܦܩܕ ܥܠ ܩܩܪܠܩܣ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܓܢܒ ܘܫܥܒܕ . ܘܡܟܠ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܪܬܒܥ ܗܘܐ
BarḤadbš:Acts . ܕܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܨܐ ܕܠܐܘܝܘܬܐ ܕܫܝܢܐ ܢܝܬܐ ܐܢܘܢ . ܒܝܕ ܡܠܟܐ : ܕܒܐܝܕܘܘܝ̈ ܫܝܢܐ ܢܬܬܓܪ ܠܣܘܢܗܪܘܣ : ܩ̇ܒܠ ܩܕܡ
BarḤadbš:Acts ܆ ܕܐܦ ܣܩܪܐ X ܬܫܬܕܪ ܡܢܟܘܢ ܐܢ ܨ̇ ܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܫܝܢܗܘܢ ܡܠܟܐ . - ܝ ܒܝܕ ܕܗܒܐ ܕܝܢ ܒܛܝܠ ܠܘܘܢ ܕܢܙܟܘܢ . ܘܫ̇ܐܠ ܡܝܢ
BarḤadbš:Acts X ܡܢ ܟܗܢܐ̈ ܝܕܝܥܐ̈ ܫܒܥܐ ܡܢ ܟܠ ܓܒܐ ܢ . ܣܩܘܢ . ܣܠܩܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܥܝܕܐ ܐܦܝܣ̇ . ܐܘܣܦ ܕܝܢ ܐܦ ܕܚܣܝܪܐ ܗܘܬ . ܕܢܦܩܘܕ
BarḤadbš:Acts ܐܝܟ ܕܠܫܪܝ ܚܪܝܢܐ ܢܬܒ ܢܕܘܢ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟܐ ܘܐܬܥܕܠܘ ܐܓܒܛܝܐ̈ ܐܝܟ ܡܓܦ̣ܢܐ̈ . ܐܠܝܨܬ ܕܝܢ ܕܐܦ
BarḤadbš:Acts : ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܕܗܒܐ ܡ̣ܙܕܒܢܝܢ . ܘܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܕܒܠܥܘ ܡܠܟܐ . ܡܢ ܕܝܢ ܕܚܙܐ ܟܫܝܪܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܕܠܟܠ ܪܘܚ ܕܢ̇ܫܒܐ ܡܨܛܠܐ
BarḤadbš:Acts ܕܝܢ ܒܝܕ ܕܐܬܠܙܙ ܠܗ ܘܕܚܠ ܡܢ ܥܡܠܐ ܆ ܢܦܨ ܫܕܐ ܡܢܗ ܟܠܗ ܡܠܟܐ ܘܘܘ ܕܥܒܕ ܠܡ ܨܒܝܢܗ ܆ ܕܠܐ ܢܣܒܪ ܠܡ ܕܛܠܝܡ ܡܢܟܘܢ .
BarḤadbš:Acts ܡܫܡܥܬܗ ܆ ܠܥܡܐ ܟܠܗ ܕܒܩܠܟܝܕܘܢܐ ܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܡܠܟܐ ܠܗ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܓܒܝܐ̈ . ܘܟܕ ܚܙܘ ܕܐܚܪܫ