simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMari ܦܪܚܬ ܣܒܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐܐܝܟ ܡܐ ܕܝܠܦܢܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܗܟܢܐ . ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܨܝܕ ܩܘܛܢܐ . ܐܠܐ ܘܐܦ ܨܝܕ
ActsMari . ܘܩܒܠܗ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܟܕ ܬܢܝܘ ܠܗ ܐܝܠܝܢ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܪܝܟ . ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐ ܢܫܬܠܛ ܒܗ . 3ܘܐܬܬ ܐܓܪܬܐ ܠܐܒܓܪ
ActsMari ܐܒܓܕ̇ ܚܙܐ ܨܝܪܐ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ : ܕܢܐܙܠܘܢ ܥܡ ܡܠܟܐ ܫܘܐ ܠܗܕܐ ܚܙܬܐ : ܒܥܩܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܥܒܕ
ActsMari ܩܪܐ ܠܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܫܡܥܬ ܕܓܒܪܐ ܚܝܠܬܢܐ ܫܪܐ ܒܒܝܬܟ . ܡܠܟܐ : ܐܘܕܥܘܗܝ ܠܐܒܓܕ̇ ܕܐܬܐ ܫܠܝܚܗ ܕܝܫܘܥ ܠܗܪܟܐ . ܘܫܕܪ
ActsMari : ܘܟܕ ܥܠ : ܚܙܘܐ ܬܡܝܗܐ ܐܬܚܙܝ ܠܡܠܟܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗ ܕܐܕܝ . ܡܠܟܐ ܠܐܕܝ ܠܘܬ ܐܒܓܕ̇ ܘܥܠ ܩܕܡܘܗܝ : ܟܕ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ : ܐܝܬ ܩܕܡ
ActsMari ܘܣܓܕ ܗܘܐ ܠܦܪܨܘܦܗ ܕܐܕܝ . ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܐ ܚܙܘ ܡܠܟܐ ܥܠ : ܚܙܘܐ ܬܡܝܗܐ ܐܬܚܙܝ ܠܡܠܟܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗ ܕܐܕܝ . ܘܢܦܠ
ActsMari . ܫܡܥܬ ܥܠܝܟ : ܕܬܡܝܗܬܐ̈ ܥܒܕ ܐܢܬ ܘܚܝܠܐ̈ . ܘܝܕܥܬ ܡܠܟܐ ܕܐܬܐ ܠܘܬܗ . ܥܢܐ ܐܕܝ ܘܐܡܪ ܠܡܠܟܐ ܠܡܢܐ ܩܪܝܬܢܝ . ܐܡܪ
ActsMari . ܗܟܢܐ ܗܝܡܢܬ ܒܗ : ¹⁶ܕܐܦ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܨܠܒܘܗܝ . ܒܥܝܬ ܡܠܟܐ ܫܐܠܬܟ̈ . ܟܠܡܕܡ ܡܫܟܚ ܢܗܘܐ ܠܡܢ ܕܡܗܝܡܢ . ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ
ActsMari ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܣܥܕ̇ ܫܪܝܘ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܗ . ܒܥܝܢܢ ܡܠܟܐ ܐܕܝ ܘܣܓܪ . . ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܗܘܢ ܐܣܝ . 5ܘܟܕ ܚܙܐ
ActsMari ܡܩܠܣ ܗܘܐ ܠܡܠܘܗܝ̈ . ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܫܪܪ ܗܘܐ ܠܡܠܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܠܫܠܝܚܐ̈ ܕܢܟܪܙܘܢ ܠܥܡܡܐ̈ . ܘܟܡܐ ܕܫܠܝܚܐ ܐܡܪ ܗܘܐ
ActsMari ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܐܪܙܘܢ : ܒܟܐܒܐ ܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܦܕܓܪܝܐ̈ ܪܡܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ ܬܠܡܕ ܠܣܓܝܐܐ̈ . ܒܝܕ ܓܒܪܘܬܐ̈ ܕܣܥܪ ܗܘܐ .
ActsMari ܛܒ . ܥܠ ܕܩܪܒ ܠܗ ܣܓܕܬܐ ܛܘܒܢܐ ܚܕܝܐܝܬ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܬܗ ܡܠܟܐ ܢܝܬܘܢܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ . ܘܟܕ ܐܬܐ ܘܥܠ ܠܩܕܡܘܗܝ . ܚܕܝ ܗܘܐ ܒܗ
ActsMari ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܡܪ ܠܝ ܡܢ ܐܝܕܐ ܐܢܬ ܕܚܠܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܪܢܝܬ ܡܠܟܐ ܟܠܢܫ . ܘܛܢܢܘܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܠܐ ܫܟܝܚܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܣܟ . ܘܥܢܐ
ActsMari : ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ ܐܢܐ : ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܕܚܠܬܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܗ ܡܠܟܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܘܐܡܪ ܠܡܠܟܐ . ܚܣ : ܠܝܬܝ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܡܪܝ
ActsMari . ܘܒܫܡܗ ܗܠܝܢ ܣܥܪ ܐܢܐ . ܘܒܢܝܢܫܐ̈ ܛܥܝܐ̈ ܨܝܕ Xܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܕܒܗ ܐܚܝܕ ܗܘܐ . ܒܗ ܒܗܢܐ ]ܡܘܕܐ ܐܢܐX ²⁸ܡܪܝ
ActsMari ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܫܟܚ ܡܕܝܢ ܡܪܟ ܐܝܟ ܡܠܬܟ : ܕܠܟܐܒܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܡܠܟܐ ܛܥܝܐ̈ ܨܝܕ Xܐܠܗܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ²⁹ ܕܒܗ ܡܩܪܒ ܐܢܐ . ܥܢܐ
ActsMari ܘܣܓܕ ܩܕܡ ܛܘܒܢܐ . ܟܕ ܒܥܐ ܘܐܡܪ . ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܡܪܝ ܥܕܪܝܢܝ ܡܠܟܐ . ܐܢܗܘ ܕܬܗܝܡܢ ܒܗ ܡܬܦܢܝܢ̈ ܠܟ ܫܐܠܬܟ̈ . ܘܡܚܕܐ ܒܪܟ
ActsMari ܕܝܢ ܕܐܪܒܝܠ . ³¹ܟܘܪܗܢܐ ܕܐܪܝܐ ³²ܕܐܚܙܝܐ ³³ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܬܡܢ ܥܒܪ . . ܘܡܢ ܬܡܢ ܢܚܬ ܠܐܪܒܝܠ ܘܠܐܬܘܪ . X
ActsMari ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܘܬܘܒ ܐܘܕܥܘܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܛܘܒܢܐ ܡܠܟܐ . ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬܐ ܥܠܝܢ ܗܢܐ ܡܒܛܠܢܐ ܕܐܠܗܝܢ̈ . ܘܥܠܘ ܠܘܬ
ActsMari ܐܬܬܙܝܥ . ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ : ܘܪܗܛܘ ܐܥܠܘܗܝ ܩܕܡܘܗܝ ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܛܘܒܢܐ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ . ³⁵ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ