simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugTwoThieves ܩܪܝܗܝ . ܒܣܦܪܐ̈ ܕܩܥܘ ܐܝܟ ܣܗܕܐ̈ ܕܟܬܒܗ ܡܠܟܐ ܘܐܢܬ ܡܠܟܐ ܐܫܠܡܗ ܒܪܝܡܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܦܝܠܛܘܣ
sugTwoThieves ܘܐܢܬ ܡܬܚܪܝܬ ܒܪܣܡܠܐ ܦܓܪܗ ܡܦܪܣܝ ܘܓܘܫܡܗ ܫܠܝܚ ܡܠܟܐ ܦܝܠܛܘܣ ܡܠܟܐ ܩܪܝܗܝ . ܒܣܦܪܐ̈ ܕܩܥܘ ܐܝܟ ܣܗܕܐ̈ ܕܟܬܒܗ
sugTwoThieves ܕܗܝܡܢܬ ܒܗ ܡܢ ܡܥܠ ܠܟ ܠܓܘ ܓܢܬܐ . ܠܡܘܢ ܠܐ ܕܒܪܟ ܘܦܪܚ ܠܥܠ ܡܠܟܐ ܕܒܗ ܗܝܡܢܬ ܕܡܚܐ ܗܘ ܡܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܟܪܙܬ ܒܪܣܡܠܐ ܫܟܒ ܠܗ
sugWorld ܕܗܕܡܐ̈ . ܘܗܐ ܙܝܥܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܟܐܒܐ ܦܐ ܦܚܬܐ ܘܣܘܪܕܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܐ ܫܓܝܫܐ ܢܦܫܐ ܕܕܒܪ ܠܝ ܣܡܟܬ ܣܪܗܒ ܫܕܐ ܓܐܪܐ ܒܠܒܐ