simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:PsSol [AB] ܡܪܝܐ ܓܒܝܬ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ ܘܐܢܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܡܪܚ
EliaNis:Chron ܂ ܒܗ̇ ܟܬ̣ܒ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ
Chron1234 ܐܓܪܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܢܘܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܡܛܠ ܥܠܬܐ
Chron1234 ܗܕܐ ܒܥ̇ܬܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܆ ܕܢܗܘܐ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܘܠܝܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܟܕ ܐ
ChronMin ܝܝ ܂ ܐܒܘܓܥܦܪ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܛܝܪܐ̈ ܥܒܕ ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܟܬܒܐ̣ ܂ ܘܐܬܦܪܣ
Chron1234 ܗܘ̣ܐ ܫܪܒܐ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܀ ܡܛܠ ܐܒܓܪ
Chron1234 ܡܪܩܝܢܐ ܪܒܚܝܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܘܣ ܕܢܫܪܐ ܥܠ
Tim1:Epist ܂ ܝ ܠܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܕܥܒܕ ܡܫܬܘܬ ܐ
ChronEdes ܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܘܐܬܟܬܫ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܪܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܡܝܬ ܐܣܦܣܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܡܠܟ ܡܢ
P:5Macc [AB] ܕܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܟܘܪܫ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܬܢܒܐ ܚܓܝ
P:Gen [AB] ܬܡܢܝܐ ܗܠܝܢ ܝܠܕܬ ܡܠܟܐ ܠܢܚܘܪ ܐܚܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܠܗܐ ܃ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܝܠ ܝ ܐܦܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܠܟܐ ܬܘܒ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܟܬܒܘ ܐܘܪܚܐ ܕܬܪܬܝܢ̈
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܚܘܝ ܡܠܟܐ ܆ ܫܘܐ ܠܛܘܒܐ̈
Nars:memCreat ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܘܝܐ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ