simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܆ ܫܘܐ ܠܛܘܒܐ̈ ܡܛܠ ܚܘܒܐ X ³⁸ܕܗܝܡܢܘܬܐ . XX 4ܐܬܘ ܟܬܒܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܟܘܢ ܡܬܦܢܝܢ ³⁸⁸ܕܠܐ ܒܘܨܪܐ . ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܚܘܝ
ActsGregPirang ܆ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܙܒܪ ܓܢ ܠܡܠܟܐ ܇ ܡܛܠ ܩܝܡܐ ܡܠܟܐ ܡܫ . ܝܢܬܐ . ܘܐܬܐ ܥXܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܆ ܘܩܒܠܗ
P:5Macc [AB] ܟܕ ܡܬܢܒܐ ܚܓܝ ܥܕܡܐ ܠܚܘܪܒܐ ܕܡܢ ܘܝܣܦܣܝܢܘܣ ܟܢܫܢ̈ ܡܠܟܐ ܚܡܫܬܥܣܪ . ܡܢ ܒܢܝܢܐ ܕܝܢ ܐܚܪܝܐ ܕܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܟܘܪܫ
P:Gen [AB] ܠܢܚܘܪ ܐܚܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ . ܘܕܪܘܟܬܗ ܫܡܗ̇ ܪܘܡܐ : ܘܝܠܕܬ ܐܦ ܡܠܟܐ : ܘܠܒܬܘܐܝܠ . ܘܒܬܘܐܝܠ ܐܘܠܕ ܠܪܦܩܐ : ܬܡܢܝܐ ܗܠܝܢ ܝܠܕܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܬܩܪܝ̈ ܪܘܓܙܐ ܪܒܐ ܐܬܡܠܝ ܘܢܝܒܘܗܝ̈ ܚܪܩ ܘܐܝܕܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܠܒܝܬ ܗܘܙܝܐ̈ ܒܝܕ ܒܝܠܝܕܪܐ̈‏ ‏ 11 ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܩܕܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܟܬܒܘ ܐܘܪܚܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܠܫܠܝܛܢܐ̈ ܡܛܠ ܫܡܢܘܢ ܗܟܢܐ ܡܠܟܐ ܕܡܛܠ ܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘܢ ܐܬܟܬܒ ܐܬܩܪܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܬܘܒ ܦܩܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܦܩܕ ܒܚܡܬܐ ܪܒܬܐ ܕܩܪܩܦܬܗ ܡܢܗ ܢܣܒܘܢ . ܘܟܕ ܡܪܗܛܝܢ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܘܝܗܝܒܢ̈ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܒܪܢܫܐ‏ ‏ 56 ܗܝܕܝܢ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܕܡܘܐܒ ܘܕܒܚ ܠܗ ܒܪܗ ܒܚܘܒܐ ܪܒܐ 287 105 ܘܐܢܐ ܕܐܝܬܝ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܠܦܬܟܪܐ̈ ܠܗܘ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܠܡܕܡ ܪܒܐ ܪܚܡܗ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܪܚܐ ܕܥܣܪܐ : ܐܬܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܗܘ ܡܠܟܐ : ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܐܬܟܒܫܬ ܐܘܪܫܠܡ . </chapter><chapter> ܒܫܢܬܐ ܕܬܫܥ ܕܨܕܩܝܐ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܟܠܗܘܢ ܣܒܐ̈ ܕܐܪܥܐ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܕܥܘ ܘܚܙܘ ܡܠܟܐ ܕܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܢܣܒܘܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܘܢܐܬܘܢ . ܨܚ ܝܙ ܘܩܪܐ
P:Mark [AB] ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܅ ܘܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ ܪܝܫܗ ܒܩܢܝܐ . ܘܪܩܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܣܡܘ ܠܗ ܟܠܝܠܐ ܕܟܘܒܐ̈ ܆ ܘܫܪܝܘ ܠܡܫܐܠ ܒܫܠܡܗ ܇ ܫܠܡ
P:PsSol [AB] ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ ܘܐܢܬ ܝܡܝܬ ܠܗ ܥܠ ܙܪܥܗ . ܕܠܐ ܬܬܥܛܐ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܡܠܟܐ ܕܐܠܗܢ ܠܥܠܡ ܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܒܕܝܢܐ . ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܓܒܝܬ ܠܕܘܝܕ
ChronMin ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝXܢ ܘܚܕܐ ܘܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܘ[ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܘܫܩܠ ܟܠܡܐ [ܪ ]ܬ ܀ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ [ܡܝܬ ܝܝ ܂ ܐܒܘܓܥܦܪ
ChronEdes ܥܡ ܕܪܐ ܂ ܘܒܢ̣ܐ ܩܠܩܘܡܐ̈ ܂ ܘܥܒܕܘ ܚܠܠܐ̈ ܬܚܝܬ ܫܘܪܐ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܩܪܒܐ ܂ ܘܐܫܦܠܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܩܕܡ ܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܘܐܬܟܬܫ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܕܒܗ̇ ܡܦܝܣ ܠܗ ܡܠܟܐ ·ܝ· ܐ ܠܘܠ ܕܫܢܬ Xܪܓ· ܕܝܘܢܐ̈ ܂ ܝ ܬܐܒܬ ܒܪ ܣܐܢ ܂ ܒܗ̇ ܟܬ̣ܒ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܟܕ ܐ ܬܘܗܝ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܒܪܒܪܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܕܬܫܥܐ ܡܠܟܐ ܘܬܫܥ ܂ XܝXܢܝܝܣXܢܩܐ ܕܣܘܩܪXܢܝܝX ܂ ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܘܠܝܣ
Tim1:Epist ܕܥܒܕ ܡܫܬܘܬ ܐ ܠܒܪܗ ܂ ܘܫܕܪ · ܂ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܢܩܪܘܢ ܡܠܟܐ ܐ ܐܚܪܬ ܐ ܐܡܪ ܂ ܐܬܕܡܝܬ ܠܡ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ̣ ܂ ܝ ܠܓܒܪܐ
Chron1234 ܝܘܣܛܢܝܢܘܣ ܕܢܫܪܐ ܥܠ ܢܨܝܒܝܢ ܃ ܟܬ̣ܒ ܠܘܬܗ ܐܓܪܬܐ ܇ ܡܠܟܐ ܛܝܝܐ̈ ܀ ܒܗ̇ܘ ܝ ܙܒܢܐ ܆ ܟܕ ܐܫܬܕܪ ܡܪܩܝܢܐ ܪܒܚܝܠܐ ܡܢ
Chron1234 ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܆ ܕܢܗܘܐ ܡܥ̇ܩܒ ܥܠ ܚܢܦܐ̈ ܆ ܝܝ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܫܠܡܘ ܠܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܂ ܐܬܬܣܝܡ ܕܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܒܥ̇ܬܐ ܡܢ
Chron1234 ܀ ܡܛܠ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܝX ܬܚܒܘ ܓܢܣܐ ܡܠܟܐ ܘܒܩܘܪܐ̈ ܕܚܕܪܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܀ ܒܗܢ ܙܒܢܐ ܗܘ̣ܐ ܫܪܒܐ ܕܐܒܓܪ