simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr : ܗܢܐ ܢܬܟܪܙ ܘܡܣܠܝܐ ܢܗܘܐ . ܘܢܫܬܕܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ : ⁵ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ : ܢܐܙܠ ܠܘܬ
SynWestSyr ܕܬܬܟܢܫܝ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܇ ܡܛܠ ܡܩܕܘܢܝܣ ܡܠܟܐ ܥܠܘܗܝ ¹¹ X 1ܒܢܝ̈ ܡܪܥܝܬܗ . ܒܗ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܆ ܦܩܕ
SynWestSyr ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ . ܡܛܠ ܦܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܫܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܢ ܡܠܟܐ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܦܩܝܕܝܢ ܠܡܠܟܐ̈ ܙܟܝܐ̈ ܠܐܘܢ ܕܣܡ
SynWestSyr ܡܢ ܛܝܡܝܘܢ ²0ܦܪܣܐ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܕܪܓܗ . ܦܪܣܗ ܐܦ ܐܟܣܝܘܡܐ ܡܠܟܐ ܠܟܠ ܩܠܝܪܘܣ ܕܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ XX ܟܠܗܝܢ . ܝܗ̣ܒ ܗ̣ܘ
SynWestSyr X ܕܝܢ ܐܘ̇ ܕܝ̇ܢܐ ܆ ܠܐ ܫܪܝܪܝܢ̈ ܟܬܒܐ̈ ܥܠ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐ ܀ ܨܚ ܡܠܟܐ . ܘܗܘ̇ܝܢ ܫܪܝܪܝܢ̈ ܟܬܒܐ̈ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ . ܡܢ ܒܠܥܕ
SynWestSyr ܕܛܝܝܐ̈ . ܓܒܪܐ X ¹ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܘܪܚܡ ܐܠܗܐ . ܘܕܣܓܝ ܟܐܒ ܡܠܟܐ ܘܐܢܫܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܆ ܠܚܪܬܐ ܥܠ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܘܢܕܪ ⁴⁴ܒܪ ܚܐܪܬ
SynWestSyr ܡܗܝܡܢܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܒܙܒܢܗ ܝܩܪ ܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܐܦ ܣܚܦ ܡܠܟܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܆ ܘܡܘܕܝܢ ܒܐܪܬܐܕܘܟܣܝܐ ܀ ܡܛ . ܠܐܘܢ
SynWestSyr ܬܪܝܨ XX ܫܘܒܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܫܝܢ ܘܚܝܕ ܠܥܕܬܐ ܒܙܒܢܗ . ܘܒܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܪܚܡܝ̈ ܫܝܢܐ ܡܬܕܡܐ ܐܢܬ . ܒܙܝܢܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ
SynWestSyr ܫܒܝܚܐ ܠܐܘܢ ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ ܆ ܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪܐ̈ ܆ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܆ X0 ܗܟܢܐ ܡܬܟܬܒ . ܢܦܩ ܕܝܢ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܦܩܕ
SynWestSyr . ܒܪܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܪܒܐ ²⁹ܗܘܐ ܣܕܩܐ ܒܐܬܪܐ ܕܢܐܙܝܢܙܘ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܠܟܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ²⁸ܒܙܒܢܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
SynWestSyr . ܗܘܐ ܣܕܩܐ ܒܡܨܪܝܢ ܘܒܣܘܪܝܐ . ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܐܩܠܣܝܣܛܝܩܐ⁴0 ܕܝܠܗ ܗܟܢܐ . ܕܒܙܒܢܗ ܠܡ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ
SynWestSyr X ܕܦܪܢܣܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܝܪܝܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ ܕܐܡ̇ܝܪܝܢ . ܐܝܟܢ ܡܠܟܐ ܝܕܝܥܐ . ܕܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܬܪܝܨܐ . ܠܐ ܢܥܒܕ ܡܕܡ ܣܟ ܒܠܥܕ
SynWestSyr ܆ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܣܡ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ . ܕܐܢ ܢܫܪܐ ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܗ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܦܠܓܐ ܡܩܪܒ . ܕܥܒ̇ܕܝܢ X0ܚܡܫܝܢ . ܩܨܘܨܐ̈ ܕܝܢ ܕܦܩ̇ܕ
SynWestSyr : ܕܕܠܐ ܫܘܠܛܢܐ ܘܒܠܥܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܣܡ̣ܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܘܬ ܡܠܟܐ ܡܪܓܙܝܢ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ : ܐܟܙܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܩܘܪܚ ܘܥܘܙܝܐ
SynWestSyr ܐܚܪܢܝ ܓܢܣܐ . ܪܝܫܢܐ ܕܨܢܝܥܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܠܐ ܣ̇ܟܐ ܩ̇ܛܠ ܡܠܟܐ . ܘܥܪܘܩܝܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܕܡܐ . X0ܢܩܘܡ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܡܥܪܒܐ
SynWestSyr ܐܪܥܢܝܐ ܘܡܠܐܟܐ ܕܒܣܪܐ . ܕܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܗܢܐ ܪܝܫ ܡܠܟܐ 10ܐܠܗܗ ܡܬܩܪܐ . ܐܦܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ . ܗ̇ܘ
SynWestSyr ܐܬܡܫܚ ܐܪܥܬܐ̈ ܘܗܘܐ ܩܨܘܨܐ . ܚܡܫ̈ ܐܘܓܪܐ̈ ܕܥܒ̇ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܡܬܬܪܓܡܐ ܦܕܝܘܢܐ . ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܕܘܩܠܝܛܝܢܘܣ
SynWestSyr ܠܐܘܢ ܛܘܒܢܐ ܕܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ : ܘܣܡ ܢܡܘܣܐ̈ ܡܠܟܐ ܝܬܝܪ ܡܕܡ ܆ ܢܬܬܒܥܘܢ ܥܦܐ ܟܠ ܡܐ ܕܫܩܠܘ ܀ ܢܢ . ܦܩ̣ܕ ܬܘܒ
SynWestSyr ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܢܫܠܡܘܢ ܐܦ ܗܢܘܢ . ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܡܠܟܐ ܒܪܝܫ ܥܡܐ ܘܩܪܒܘ ܪܐܙܐ̈ . X 1ܟܕ ܕܝܢ ܗܘܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ
SynWestSyr ܫܪܐ ܘܒܟܠܗ ܠܟܠܗ ܦܓܪܐ ܡܕܒܪ . ܘܗ̣ܘ ܥܝܢܐ ܚܠܦ ܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܡܠܟܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ : X ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܒܗ ܗܘܢܐ