simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Judg [AB] ܕܡܘܐܒ . ܘܥܒܕ ܠܗ ܐܗܘܪ ܣܝܦܐ ܕܬܪܝܢ ܦܘܡܘܗܝ̈ : ܩܦܣ ܡܠܟܐ ܕܝܡܝܢܐ : ܘܫܕܪܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܩܘܪܒܢܐ ܒܐܝܕܗ ܠܥܓܠܘܢ
P:Judg [AB] ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܘܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܢܥܒܪ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܕܡܘܐܒ . ܘܫܕܪ ܗܘܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܣܝܚܘܢ
P:Judg [AB] ܕܡܘܐܒ : ܕܠܡܐ ܡܬܚܪܝܘ ܐܬܚܪܝ ܗܘܐ ܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܘ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܢ : ܠܗ ܗܘ ܝܪܬܝܢܢ . ܗܫܐ ܡܛܒ ܛܒ ܐܢܬ ܡܢ ܒܠܩ ܒܪ ܨܦܘܪ
P:Judg [AB] ܕܟܢܥܢ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܝܕܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܪܡܐ ܘܡܝܬ : ܘܣܟܬܐ ܒܨܕܥܗ . ܘܬܒܪ ܡܪܝܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܠܢܒܝܢ
P:Judg [AB] : ܐܡܪܝܢ ܠܙܝܬܐ ܐܡܠܟ ܥܠܝܢ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܝܬܐ : ܠܐ ܫܒܩ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܕܢܫܡܥܟܘܢ ܐܠܗܐ . ܡܐܙܠ ܐܙܠܘ ܐܝܠܢܐ̈ ܕܢܡܫܚܘܢ ܥܠܝܗܘܢ
P:Judg [AB] ܕܐܪܡ ܢܗܪܝܢ̈ : ܘܥܫܢܬ ܐܝܕܗ ܥܠ ܟܘܫܢ ܥܘܠܐ . ܘܐܬܬܢܝܚܬ ܡܠܟܐ : ܘܢܦܩ ܠܩܪܒܐ : ܘܐܫܠܡ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܟܘܫܢ ܥܘܠܐ
P:Judg [AB] ܕܐܪܡ ܢܗܪܝܢ̈ : ܘܦܠܚܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܟܘܫܢ ܥܘܠܐ ܬܡܢܐ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܒܐܝܕܐ ܕܟܘܫܢ ܥܘܠܐ
P:Judg [AB] ܕܡܘܐܒ ܬܡܢܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܘܩܪܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܪܝܐ : ܡܠܟܐ : ܘܝܪܬܘ ܩܪܝܬܐ ܕܕܩܠܐ̈ . ܘܦܠܚܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܓܠܘܢ
P:Judg [AB] ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ : ܗܘ ܗܘ ܡܠܟܐ ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܬܡܢ ܐܢܫ ܠܝܪܬܘܬܗ . ܘܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ : ܠܝܬ ܗܘܐ
P:Judg [AB] ܕܐܕܘܡ : ܠܡܐܡܪ ܠܗ : ܢܥܒܪ ܒܐܪܥܟ . ܘܠܐ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ : ܡܠܟܐ ܕܣܘܦ : ܘܡܛܝܘ ܠܪܩܡ . ܘܫܕܪ ܗܘܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ
P:Judg [AB] ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ ܠܡܠܘܗܝ̈ ܕܢܦܬܚ ܕܫܠܚ ܠܗ : ܘܗܘܬ ܥܠ ܢܦܬܚ ܡܠܟܐ ܕܝܢܐ ܒܝܢܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܠܒܝܬ ܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ . ܘܠܐ ܫܡܥ
P:Judg [AB] ܕܟܢܥܢ ܕܐܡܠܟ ܒܚܨܘܪ : ܘܪܒ ܚܝܠܗ ܣܝܣܪܐ : ܘܗܘ ܝܬܒ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܗܘܪ ܡܝܬ . ܘܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܐ ܕܢܒܝܢ
P:Judg [AB] ܕܟܢܥܢ : ܥܕܡܐ ܕܩܛܠܘܗܝ ܠܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܟܢܥܢ . </chapter><chapter> ܨܚ ܕ ܘܫܒܚܬ ܡܠܟܐ . ܘܐܝܕܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܙܠܐ ܗܘܬ ܘܥܫܢܐ ܥܠ ܢܒܝܢ
P:Judg [AB] ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ ܠܡܐܡܪ ܠܗ : ܡܐ ܠܝ ܘܠܟ ܕܐܬܝܬ ܠܡܬܟܬܫܘ ܡܠܟܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܒܡܨܦܝܐ . ܘܫܕܪ ܢܦܬܚ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ
P:Judg [AB] ܕܡܘܐܒ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܥܠ ܕܥܒܕܘ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܟܢܫ ܡܠܟܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܥܒܕ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܚܝܠ ܡܪܝܐ ܠܥܓܠܘܢ
P:Judg [AB] ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܕܒܪܝܪ ܛܒ . ܘܟܕ ܓܡܪ ܠܡܩܪܒܘ ܩܘܪܒܢܐ : ܫܪܐ ܡܠܟܐ ܕܝܡܝܢܐ . ܘܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܠܥܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ : ܘܥܓܠܘܢ
P:Judg [AB] ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ : ܫܒܛܐ ܕܕܢ ܒܥܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ : ܕܗܘܐ ܠܝ ܠܘܝܐ ܟܘܡܪܐ . </chapter><chapter> ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ : ܠܝܬ ܗܘܐ
P:Judg [AB] ܕܡܘܐܒ : ܘܥܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܕܒܪܝܪ ܛܒ . ܘܟܕ ܓܡܪ ܡܠܟܐ ܠܓܘ ܡܢ ܠܒܘܫܗ ܥܠ ܥܛܡܗ ܕܝܡܝܢܐ . ܘܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܠܥܓܠܘܢ
P:Judg [AB] ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܟܠ ܐܢܫ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܥܒܕ ܗܘܐ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܢܘܗܝ̈ : ܘܗܘܐ ܠܗ ܟܘܡܪܐ . ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ : ܠܝܬ ܗܘܐ
P:Judg [AB] ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܢܦܬܚ : ܠܐ ܢܣܒ ܡܠܟܐ ܒܫܠܡܐ . ܘܗܦܟ ܬܘܒ ܢܦܬܚ : ܘܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܘܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ