simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Judg [AB] ܥܕܡܐ ܕܩܛܠܘܗܝ ܠܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܟܢܥܢ . </chapter><chapter> ܨܚ
P:Judg [AB] ܘܥܫܢܐ ܥܠ ܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܟܢܥܢ : ܥܕܡܐ
P:Judg [AB] ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܐ ܕܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܟܢܥܢ ܕܐܡܠܟ ܒܚܨܘܪ
P:Judg [AB] ܕܡܘܐܒ : ܘܥܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܕܒܪܝܪ
P:Judg [AB] ܐܝܠܢܐ̈ ܕܢܡܫܚܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܡܪܝܢ ܠܙܝܬܐ
P:Judg [AB] : ܠܝܬ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Judg [AB] : ܠܝܬ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ :