simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Judg [AB] ܕܟܢܥܢ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܝܕܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܪܡܐ ܘܡܝܬ : ܘܣܟܬܐ ܒܨܕܥܗ . ܘܬܒܪ ܡܪܝܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܠܢܒܝܢ
P:Judg [AB] ܕܡܘܐܒ . ܘܥܒܕ ܠܗ ܐܗܘܪ ܣܝܦܐ ܕܬܪܝܢ ܦܘܡܘܗܝ̈ : ܩܦܣ ܡܠܟܐ ܕܝܡܝܢܐ : ܘܫܕܪܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܩܘܪܒܢܐ ܒܐܝܕܗ ܠܥܓܠܘܢ
P:Judg [AB] ܕܡܘܐܒ : ܕܠܡܐ ܡܬܚܪܝܘ ܐܬܚܪܝ ܗܘܐ ܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܘ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܢ : ܠܗ ܗܘ ܝܪܬܝܢܢ . ܗܫܐ ܡܛܒ ܛܒ ܐܢܬ ܡܢ ܒܠܩ ܒܪ ܨܦܘܪ
P:Judg [AB] ܕܡܘܐܒ : ܘܥܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܕܒܪܝܪ ܛܒ . ܘܟܕ ܓܡܪ ܡܠܟܐ ܠܓܘ ܡܢ ܠܒܘܫܗ ܥܠ ܥܛܡܗ ܕܝܡܝܢܐ . ܘܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܠܥܓܠܘܢ
P:Judg [AB] ܕܡܘܐܒ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܥܠ ܕܥܒܕܘ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܟܢܫ ܡܠܟܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܥܒܕ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܚܝܠ ܡܪܝܐ ܠܥܓܠܘܢ
P:Judg [AB] ܕܡܘܐܒ ܬܡܢܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܘܩܪܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܪܝܐ : ܡܠܟܐ : ܘܝܪܬܘ ܩܪܝܬܐ ܕܕܩܠܐ̈ . ܘܦܠܚܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܓܠܘܢ
P:Judg [AB] ܥܒܪܘ ܡܢ ܬܡܢ : ܘܦܪܩܘ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܠܗ : ܡܠܬܐ ܕܣܬܪܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܡܪ ܠܟ ܡܠܟܐ ܒܝܢܝ ܘܠܟ : ܘܐܡܪ