simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Judg [AB] ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܐ ܕܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܟܢܥܢ ܕܐܡܠܟ ܒܚܨܘܪ
P:Judg [AB] : ܠܝܬ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Judg [AB] : ܠܝܬ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Judg [AB] : ܠܝܬ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ :
P:Judg [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ ܠܐܝܙܓܕܘܗܝ̈
P:Judg [AB] ܘܠܟ : ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܥܒܪܘ ܡܢ ܬܡܢ
P:Judg [AB] ܕܡܘܐܒ : ܘܥܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܕܒܪܝܪ
P:Judg [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ : ܠܡܐܡܪ
P:Judg [AB] ܢܦܬܚ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ ܠܡܐܡܪ
P:Judg [AB] ܐܓܪܬܐ̈ ܘܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ .
P:Judg [AB] ܠܝ ܕܐܡܪ ܠܟ ܡܠܟܐ ܒܝܢܝ ܘܠܟ :
P:Judg [AB] ܥܕܡܐ ܕܩܛܠܘܗܝ ܠܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܟܢܥܢ . </chapter><chapter> ܨܚ
P:Judg [AB] ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܠܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܟܢܥܢ ܩܕܡ ܒܢܝ̈
P:Judg [AB] ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܬܡܢܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈
P:Judg [AB] ܩܘܪܒܢܐ ܒܐܝܕܗ ܠܥܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ .
P:Judg [AB] ܘܚܝܠ ܡܪܝܐ ܠܥܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:Judg [AB] ܘܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܠܥܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ : ܘܥܓܠܘܢ
P:Judg [AB] ܗܘܐ ܒܝܬ ܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܚܨܘܪ ܘܒܝܬ ܚܘܒܪ
P:Judg [AB] ܘܥܫܢܐ ܥܠ ܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܟܢܥܢ : ܥܕܡܐ
P:Judg [AB] ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܘܡܠܟܐ
P:Judg [AB] ܒܐܝܕܐ ܕܟܘܫܢ ܥܘܠܐ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ ܢܗܪܝܢ̈ :
P:Judg [AB] ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܟܘܫܢ ܥܘܠܐ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ ܢܗܪܝܢ̈ :
P:Judg [AB] ܠܐܒܝܡܠܟ ܕܢܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܥܠ ܓܢܒ
P:Judg [AB] ܐܝܠܢܐ̈ ܕܢܡܫܚܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܡܪܝܢ ܠܙܝܬܐ
P:Judg [AB] ܒܠܩ ܒܪ ܨܦܘܪ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ : ܕܠܡܐ
P:Judg [AB] ܘܠܐ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ ܠܡܠܘܗܝ̈
P:Judg [AB] . ܘܠܐ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ : ܘܐܦ