simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] : ܠܐ ܬܟܣܐ ܡܢܢ ܕܠܐ ܢܩܛܠܟ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܡܒܥܐ ܒܥܝܬ ܡܢ ܡܠܟܐ ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܟ : ܚܘܢ ܡܢܐ ܡܠ‍ܠܬ ܥܡ ܡܠܟܐ : ܘܡܢܐ ܐܡܪ ܠܟ
P:Jer [AB] ܘܡܠܟܬܐ : ܘܡܗܝܡܢܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܘܕܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܒܒܠ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܦܩ ܝܘܟܢܝܐ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ : ܘܒܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ : ܘܒܐܝܕܐ ܕܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ ܚܪܒܐ : ܘܡܢ ܟܦܢܐ : ܘܡܢ ܡܘܬܢܐ : ܐܫܠܡ ܒܐܝܕܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܠܡܐܡܪ . ܙܠ ܠܒܝܬ ܒܢܝ̈ ܪܟܒܝܡ : ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ : ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܪܡܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ
P:Jer [AB] ܘܠܒܬܐ̈ ܕܥܡܐ : ܐܘܩܕܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܒܢܘܪܐ : ܘܠܫܘܪܐ ܡܠܟܐ ܕܨܕܩܝܐ ܥܘܪ : ܘܐܣܪܗ ܒܫܫܠܬܐ̈ ܠܡܘܒܠܘܬܗ ܠܒܒܠ . ܘܠܒܝܬ
P:Jer [AB] ܕܡܨܪܝܢ : ܕܠܘܚܐ ܘܡܥܒܪ ܙܒܢܐ̈ . ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܩܕܡ ܚܪܒܐ ܕܡܕܘܝܐ . ܘܩܪܘ ܬܡܢ ܫܡܗ ܕܦܪܥܘܢ ܚܓܝܪܐ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܚܬܡܐ ܥܠ ܐܝܕܝ ܕܝܡܝܢܐ : ܐܠܐ ܡܢ ܬܡܢ ܐܥܩܪܟ . ܡܠܟܐ . ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܐܢ ܢܗܘܐ ܝܘܟܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܩܝܡ
P:Jer [AB] : ܘܡܢܐ ܐܡܪ ܠܟ ܡܠܟܐ : ܠܐ ܬܟܣܐ ܡܢܢ ܕܠܐ ܢܩܛܠܟ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܥܡܟ : ܘܢܐܬܘܢ ܠܘܬܟ ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܟ : ܚܘܢ ܡܢܐ ܡܠ‍ܠܬ ܥܡ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ ܘܐܫܠܡܗ ܠܒܝܬ ܢܛܘܪܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܝܬ . ܡܠܟܐ . ܘܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܨܕܩܝܐ ܥܘܪ : ܘܐܣܪܗ ܒܫܫܠܬܐ̈ : ܘܐܘܒܠܗ
P:Jer [AB] : ܘܐܡܪ ܠܡܠܟܐ . ܡܪܝ ܒܝܫ ܥܒܕܘ ܓܒܪܐ̈ ܗܠܝܢ : ܡܕܡ ܕܥܒܕܘ ܡܠܟܐ : ܘܡܠܟܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܒܬܪܥܐ ܕܒܢܝܡܝܢ . ܘܢܦܩ ܥܒܕܡܠܟ ܡܢ ܒܝܬ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܩܪܒܬܢܐ̈ : ܥܪܩܘ ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܠ . ܘܟܕ ܚܙܐ ܐܢܘܢ ܨܕܩܝܐ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ : ܘܡܢ ܕܠܐ ܢܥܠ ܨܘܪܗ ܒܢܝܪܗ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܒܚܪܒܐ ܡܠܟܐ ܪܘܪܒܐ̈ . ܘܥܡܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܠܐ ܢܦܠܚܘܢܗ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Jer [AB] ܨܕܩܝܐ ܠܐܪܡܝܐ : ܕܚܠ ܐܢܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܦܘܩ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܠܗ̇ ܒܢܘܪܐ : ܘܐܢܬ ܠܐ ܬܬܦܠܛ ܡܢ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ . ܘܐܡܪ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܥܕܡܐ ܕܐܫܬܒܝܬ ܐܘܪܫܠܡ ܒܝܪܚܐ ܚܡܝܫܝܐ . ܘܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܥܕܡܐ ܕܫܠܡ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܨܕܩܝܐ ܒܪ ܝܘܫܝܐ
P:Jer [AB] ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܠܝܗܘܕܝ ܕܢܝܬܝܗ̇ ܡܠܟܐ : ܘܡܓܠܬܐ ܣܡܘܗ̇ ܒܚܢܘܬܗ ܕܐܠܝܫܡܥ ܣܦܪܐ : ܘܚܘܝܘ ܩܕܡ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܒܢܘܪܐ . ܥܠ ܕܥܒܕܘ ܥܘܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܓܪܘ ܢܫܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܢܐܡܪܘܢ ܥܒܕܟ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܨܕܩܝܐ ܘܐܝܟ ܐܚܒ : ܕܛـܓܢ ܐܢܘܢ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܕܟܠܝܗܝ ܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܟܠܐ ܗܘܐ ܒܕܪܬ ܡܛܪܬܐ ܕܒܝܬ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܘܩܕ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܐܬܐ ܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ : ܘܩܡ ܩܕܡ
P:Jer [AB] ܕܐܬܘܪ . ܘܐܗܦܟ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܠܕܝܪܗܘܢ : ܘܢܪܥܘܢ ܒܟܪܡܠܐ ܡܠܟܐ : ܗܐ ܦܩܕ ܐܢܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܘܥܠ ܐܪܥܗ : ܐܝܟ ܕܦܩܕܬ ܥܠ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ ܒܐܪܥܐ ܕܚܡܬ : ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܕܝܢܐ . ܘܢܟܣ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܚܝܠܗ ܐܬܒܕܪ ܡܢܗ : ܘܕܒܪܘܗܝ ܘܐܣܩܘܗܝ ܠܘܬ ܢܒܘܟܕܢܨܪ