simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܠܐܘܡܢܐ̈ ܘܠܕܚܫܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܕܫܒܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܠܝܘܟܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܩܝܡ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܘܠܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܘܠܫܪܟܐ ܕܥܡܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܡܠܟܐ ܒܝܫܘܬܗܝܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܗܟܢܐ ܐܫܠܡܝܘܗܝ ܠܨܕܩܝܐ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܗܝ ܗܝ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ . ܡܠܟܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܒܫܢܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ . ܕܐܡܪ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܝܘܫܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܗܝ ܗܝ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܗܢܐ : ܗܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܡܐܡܪ . ܡܢ ܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܝܘܫܝܐ ܒܪ ܐܡܘܢ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܥܒܕܝ : ܘܐܝܬܐ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܕܐ ܘܥܠ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ : ܡܠܟܐ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܓܪܒܝܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܠܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܘܥܠ ܥܡܗ ܚܘܒܝܗܘܢ̈ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܡܐ ܕܫܠܡ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܐܦܩܘܕ ܥܠ
P:Jer [AB] ܕܡܨܪܝܢ ܘܠܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܠܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܘܠܟܠܗ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܠܚܘܪܒܐ ܘܠܬܡܗܐ : ܘܠܡܫܪܘܩܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܠܦܪܥܘܢ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܥܠ ܐܪܡܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ . ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ . ܒܪܝܫ ܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ
P:Jer [AB] ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܝܬܒܘ ܒܡܥܠܢܐ ܕܬܪܥܐ ܚܕܬܐ ܕܒܝܬܗ ܡܠܟܐ . ܘܫܡܥܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܣܠܩܘ ܡܢ ܒܝܬ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܕܥܡܐ . ܡܝܟܐ ܡܐܪܫܝܐ ܐܬܢܒܝ ܗܘܐ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܚܙܩܝܐ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܟܠܗ ܝܗܘܕܐ : ܐܠܐ ܕܚܠܘ ܡܢ ܡܪܝܐ : ܘܨܠܝܘ ܡܠܟܐ : ܘܛܘܪ ܒܝܬܐ ܠܒܝܬ ܥܒܐ . ܕܠܡܐ ܡܩܛܠ ܩܛܠܗ ܗܘܐ ܚܙܩܝܐ
P:Jer [AB] ܝܘܝܩܝܡ ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܗܕܐ : ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܐܪܡܝܐ . ܘܫܡܥ
P:Jer [AB] ܠܡܩܛܠܗ : ܘܫܡܥ ܐܘܪܝܐ ܘܕܚܠ : ܘܥܪܩ ܘܐܙܠ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ : ܘܒܥܐ
P:Jer [AB] ܝܘܝܩܝܡ ܠܐܢܫܐ ܡܨܪܝܐ̈ : ܠܐܠܝܬܢ ܒܪܥܒܟܘܪ ܘܐܢܫܐ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܠܡܩܛܠܗ : ܘܫܡܥ ܐܘܪܝܐ ܘܕܚܠ : ܘܥܪܩ ܘܐܙܠ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܫܕܪ
P:Jer [AB] ܝܘܝܩܝܡ : ܘܩܛܠܗ ܒܚܪܒܐ : ܘܐܪܡܝ ܫܠܕܗ ܥܠ ܩܒܪܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܐܦܩܘܗܝ ܠܐܘܪܝܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ : ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܘܬ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܥܠ ܐܪܡܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ . ܡܠܟܐ ܒܐܝܕܐ ܕܥܡܐ ܠܡܩܛܠܗ . ܒܪܝܫ ܡܠܟܘܬܗ ܕܨܕܩܝܐ ܒܪ ܝܘܫܝܐ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܡܪܝܗܘܢ̈ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܨܝܕܢ : ܒܐܝܕܐ ܕܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܐܬܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܘܬ ܨܕܩܝܐ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܥܒܕܝ ܘܢܦܠܚܘܢܗ : ܘܐܦ ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܝܗܒܬ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܢܐ ܝܗܒܬ ܟܠܗܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܠܡܦܠܚ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ : ܘܡܢ ܕܠܐ ܢܥܠ ܨܘܪܗ ܒܢܝܪܗ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܒܚܪܒܐ ܡܠܟܐ ܪܘܪܒܐ̈ . ܘܥܡܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܠܐ ܢܦܠܚܘܢܗ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ