simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܒܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܡܠܟܘܬܗ . ܘܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠܘܗܝ : ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܫܝܐ ܒܪ ܐܡܘܢ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܥܕܡܐ ܕܫܠܡ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܨܕܩܝܐ ܒܪ ܝܘܫܝܐ ܡܠܟܐ ܫܢܝܢ̈ ܠܡܠܟܘܬܗ . ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܥܕܡܐ ܕܐܫܬܒܝܬ ܐܘܪܫܠܡ ܒܝܪܚܐ ܚܡܝܫܝܐ . ܘܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܥܕܡܐ ܕܫܠܡ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܨܕܩܝܐ ܒܪ ܝܘܫܝܐ
P:Jer [AB] : ܚܙܝܬ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܥܡܘܪܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܙܠܬ ܗܝ ܠܟܠ ܛܘܪ ܡܠܟܐ ܒܝܫܬܐ ܘܐܬܚܝܠܬܝ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܫܝܐ
P:Jer [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܥܠܡܐ̈ : ܕܠܟ ܗܘ ܝܐܝܐ ܡܠܟܘܬܐ : ܡܛܠ ܕܒܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ : ܕܪܒ ܐܢܬ ܘܪܒ ܫܡܟ ܒܓܢܒܪܘܬܐ . ܡܢ ܠܐ ܢܕܚܠ ܠܟ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܡܢܘ ܢܚܘܣ ܥܠܝܟܝ ܡܠܟܐ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ : ܡܛܠ ܚܘܒܘܗܝ̈ ܕܡܢܫܐ ܒܪ ܚܙܩܝܐ
P:Jer [AB] : ܠܦܫܚܘܪ ܒܪ ܡܠܟܝܐ : ܘܠܨܦܢܝܐ ܒܪ ܡܥܣܝܐ ܟܗܢܐ̈ : ܠܡܐܡܪ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܐ ܕܗܘܐ ܥܠ ܐܪܡܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܟܕ ܫܕܪ ܠܘܬܗ ܨܕܩܝܐ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܡܬܟܬܫ ܥܡܢ : ܛܟ ܢܥܒܕ ܥܡܢ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܐ : ܠܡܐܡܪ . ܒܥܝ ܥܠܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Jer [AB] . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܐ ܡܗܦܟ ܐܢܐ ܡܐܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܢܢ . ܨܚ ܝܓ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܪܡܝܐ : ܗܟܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܨܕܩܝܐ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ : ܘܥܡ ܟܠܕܝܐ̈ ܕܟܪܝܟܝܢ ܠܟܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܩܪܝܬܐ : ܡܠܟܐ ܡܐܢܝ̈ ܩܪܒܐ ܕܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗܘܢ ܥܡ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܘܠܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܠܥܡܐ ܕܐܫܬܚܪ ܒܩܪܝܬܐ ܗܕܐ : ܡܢ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܢܡܘܬܘܢ . ܘܒܬܪܟܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܐܫܠܡܝܘܗܝ ܠܨܕܩܝܐ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ : ܘܒܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ : ܘܒܐܝܕܐ ܕܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ ܚܪܒܐ : ܘܡܢ ܟܦܢܐ : ܘܡܢ ܡܘܬܢܐ : ܐܫܠܡ ܒܐܝܕܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܫܡܥܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܘܒܐܝܕܗ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܬܫܬܠܡ : ܘܢܘܩܕܝܗ̇ ܒܢܘܪܐ . ܘܠܒܝܬ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܡܠܠ ܬܡܢ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܘܐܡܪ . ܫܡܥ ܦܬܓܡܗ ܡܠܟܐ : ܘܬܐܟܘܠ ܟܠܗܘܢ ܚܕܪܝܗ̇̈ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܚܘܬ ܠܒܝܬ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܕܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ : ܐܢܬ ܘܥܒܕܝܟ̈ ܘܥܡܟ ܡܠܟܐ : ܘܡܠܠ ܬܡܢ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܘܐܡܪ . ܫܡܥ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܓܠܥܕ ܐܢܬ ܗܘ ܪܝܫ ܠܒܢܢ : ܐܠܐ ܐܥܒܕܟ ܡܕܒܪܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܕܠܚܘܪܒܐ ܢܗܘܐ ܒܝܬܐ ܗܢܐ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܥܠ ܒܝܬ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܠܐ ܢܪܩܕܘܢ ܥܠܘܗܝ : ܘܠܐ ܢܐܡܪܘܢ : ܘܝ ܐܚܝ : ܘܝ ܡܠܟܐ ܠܡܥܒܕ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܥܠ ܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܚܬܡܐ ܥܠ ܐܝܕܝ ܕܝܡܝܢܐ : ܐܠܐ ܡܢ ܬܡܢ ܐܥܩܪܟ . ܡܠܟܐ . ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܐܢ ܢܗܘܐ ܝܘܟܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܩܝܡ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ : ܘܒܐܝܕܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ . ܘܐܫܕܝܟ ܠܟ ܘܠܐܡܟ ܕܝܠܕܬܟ : ܡܠܟܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܚܠ ܐܢܬ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܒܐܝܕܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ : ܠܝܘܟܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܩܝܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܠܐܘܡܢܐ̈ ܡܠܟܐ : ܣܝܡܢ̈ ܩܕܡ ܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܒܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ