simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܦܓܘܕܐ̈ ܕܫܬܩܐ ܐܪܡܝ ܪܡܙܐ ܒܙܘܥܝ̈ ܢܦܫܐ : ܘܛ̣̇ܟܣ ܡܠܟܐ : ܕܠܐ ܝܝܢ ܫܐܠܘ ܗܘܘ ܕܐܝܟܘ⁴ܝ ¹ܬܓܐ ܘܫܘܠܛܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܟܬܝܒ ܕܐ̇ܬܐ : ܘܫ̣̇ܠܚܢܝ ܕܐܟܪܙ ܘܗܐ ܡ̇ܛܝ ܠܗ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝ ܘܡܫܡܫܢܐ ܕܐܝܢܐ ܕܓܒܢܝ . 13ܐܝܙܓܕܐ ܐܢܐ ܕܩܕܡ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܩܠ ܓܝܣܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܩܘܫܬܐ ܟܠܢܝ ܡ̣ܢ ܡܪܕܝܬܝ . ܠܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܪܕܝܢ ܝ⁸ܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ . ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܠܟܐ ܚܙܩܬ ܕܐܦܘܩ ܒܠܘܝܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪܘ : ܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܘܟܢܘܬܟ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܦܢܝ ܡܠܟܐ ܠܗ . X⁰ X ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗ : ܦܝܠܛܘܣ ܟܕ ܕܐܢ ܠܗ : ܕܐܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܕܢܚ ܒܝܗܘܕ : ܘܫܪܝܘ ܐܢܫܐ̈ ܠܡܟܬܒ ܒܫܡܗ ܫܛܪ ܚܘܒܝܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܘܐܟܬܒ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܫܛܪ ܚܐܪܘܬܐ . ܒܥܠܬ ܡܠܟܐ ܫܡܥ ܥܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܡܪܐ : 4ܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܕܗܘܐ ܡܪܐ ܒܝܕ ܢܣܘܒܗ . ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܒܗ ܨܠܡ ܟܣܝܘܬܐ : ܠܝܠܕܗ̇ ܢܩܪܝܘܗܝ⁰ܝX ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܐܘܪܚܐ ܚܕܬܐ ܕܡܠܟܘܬ ܝ X⁰ܪܘܡܐ : ܢܪܕܐ ܥܡܗ ܕܠܐ ܢܫܬܠܚ ܡܠܟܐ -- X ܒܪܓܝܥܬܐ̈ XXܢ -- XXܩ ܢܐܣܪܘܢܢ X⁰ܢ -- X ܕ ܗܐ ܚܙܩ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܣܡ Xܗ ܪܡܙܐ ܬܓܐ ܒܪܝܫܗXXX . ܟܕܢܘ ܩܠܝܗܘܢ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܡܠܟܐ . ܦܪܣXX ܟܬܢܐ̈ ܥܢܢܐ̈ ܕܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ : X0ܘܝܬܒ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܚܙܐdd- ܕܐܗܠܘ ܒܝܫܐX⁹ܢ̈ ܒܨܠܡ ܨܠܡܗ : ܚܣ ܥܠ ܨܠܡܗ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܣܩܘܪܗ ܥܠ ܡܘܟܟܗ : ܘܦܣܩ ܣܒܪܐ ܕܠܐ ܡܬܚܕܬ ܡ̣ܢ ܚܘܒܠܗ . X
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܥܒܝܕ ܗܘܐ ܩܒܪܗXܢ ¹ܠܫܡܝܢܐ̈ : 1ܘܡܗܠܠܝܢ ܗܘܘ ܩܠ ܙܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܠܡܘܬܐ ܝܥܢܐ : ܘܢܚܬܘ ܙܝܚܘ ܦܓܪܗ ܒܩܒܪܐ ܐܝܟ ܙܟܝܐ . ܗܝܟܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐXܢܝ : X1ܘܒܛܝܢ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ⁷⁹ܕܫܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܡܢܝܢ ܒܛܢܗ̇⁰ܝ . ܒܛܝܢ ܐܝܙܓܕܐ ܕܩܕܡ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܝ ⁸ܒܪܝܫ ܙܟܘܬܗ : ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܫܕܝܬ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܓܐܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܩܪܘ ܗܦܟܐܝܬ ܘܠܐ ܒܣܡܬ ܠܝ . ܗܦ̣̇ܟܘܗܝ ⁸⁸ܠܢܝܫܐ ܕܩܒܥ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܝܕ ܓܠܝܘܬܗ : ܘܒܨܘܪܬܗ̈ ܡܚܘܐ ܫܘܦܪܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡܗ . ܡܠܟܐ ܚܣ ܥܠ ܨܠܡܗ ܕܠܐ ܢܨܛܥܪ ܡ̣ܢ ܡܪܚܐ̈ . ܨܠܡܐ ܡ̣̇ܟܪܙ ܫܘܠܛܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܟܝܢܐ̈ ܦܪܫܬ ܡܛܠ ܚܫܐ X⁹ܢ ܘܫܒܝܚܬܐ̈ : ܚܕ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܡܩܪܒ ܪܥܝܢܝ : ܘܡܢܫܩ ܐܢܐ ܠܠܒܘܫ ܡܠܟܐ ܡܛܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܫܡܥ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܕܢܚ ܒܝܗܘܕ : ܘܫܪܝܘ ܐܢܫܐ̈ ܠܡܟܬܒ ܒܫܡܗ ܡܠܟܐ ܠܥܠܬ ܚܝܐ̈ : ܘܐܟܬܒ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܫܛܪ ܚܐܪܘܬܐ . ܒܥܠܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܐܡܗ ܕܥܒܕܐ : ܘܫܪܝ ܕܐܨ ܥܘܠܐ ܒܟܪܣܐ ܠܘܩܒܠ ܡܪܗ . ܐܘ ܡܠܟܐ ⁸²ܥܘܒܐ ܥܩܪܐ ܒܩܠX ⁸ܦܬܓܡܝܗ̇̈ . X1ܫܠܡܐ ܝܗܒܬ ܒܝܪܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܙܟܐ ܘܙܟܝXX . ܦܪܣXX ܟܬܢܐ̈ ܥܢܢܐ̈ ܕܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܡܠܟܐ ܟܣܝܐ ܟܕܢ ܡܪܟܒܬܐ ܒܥܪܩܝ̈ ܪܘܚܐ : ܘܦ̣̇ܓܕ ܠܐܐܪ ܠܪܟܘܒ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܚܘܒܗ X⁴ܐܝܟ ܪܝܫܝܬܐ . ܡܘܬܐ ܕܙܒܢܐ ܦܣܩ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܕܫܝܢܐ ܗܘܘ ܝܠܘܕܐ̈ ܒܝܕ ܩܛܠܝܗܘܢ̈ : ܘܩ̣̇ܒܠ ܐܢܘܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܥܡܡܐ̈ : ܕܟܠܢܫ ܢ̣̇ܟܬܒ ܢܦܫܗ ܒܐܬܪܗ ܒܟܣܦ ܪܝܫܐ . ܚܙܩ ܡܠܟܐ ܒܓܘ ܒܝܬ ܠܚܡ ܐܝܟ ܣܘܟܝܐ . X ܢܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܡ̣ܢ ܐܓܘܣܛܘܣ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܝXܢ . X ܠܒܫ ܐܣܟܡܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܕܢܣܓܘܕ ܫܐܠ : ܘܠܛܫ ܣܝܦܐ ܡܠܟܐ ܒܐܣܟܝܡ ܚܘܒܐ : ܕܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܚܙܘXXܢ ܒܘܕܩܐ ܕܟܘܟܒ