simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܐܪܡܝܘ ¹⁵¹ܐܝܕܐ ܒܫܘܠܛܢ ܡܠܟܐ . ܒܪ ܓܢܣܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܕܪܟܘܒ ܡܠܟܐ . ܝ̣̇ܩܪܘ ܘܣܓܕܘ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܠܒܘܫ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܡܠܟܐ . ܟܝܢܐ̈ ܦܪܫܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܒܬܪܥ ܡܠܟܐ . ܥܠܘ ܐܝܙܓܕܐ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܐܝܟܘ⁴ܝ ¹ܬܓܐ ܘܫܘܠܛܢ ܡܠܟܐ . ܦܓܘܕܐ̈ ܕܫܬܩܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܙܝܢܐ ܕܝܗܒ ܠܗ ܡܠܟܐ : XX ܘܠܒܫܗ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܢ̣̇ܓܕ ܐܢܘܢ ܠܣܓܕܬ ܡܠܟܐ : ܐܠܦ ܐܢܘܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܥܘܢܕܢܗ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡܠܟܐ : ܘܐܠܒܫ ܐܢܘܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܬܠܬ ܕܒܚܬܐ̈ ܒܗܝܟܠ ܡܠܟܐ : ܘܒ̣̇ܕܩܘ ¹X⁶ܘܐܟܪܙܘ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ⁶⁶ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ : ܘܠܐ ܡܥܨܢܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܝܘܚܢܢ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܕܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܢ̇ܓ̣ܕܗ ܪܡܙܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܚܙܩܬ ܕܐܦܘܩ ܒܠܘܝܬ ܡܠܟܐ : ܘܩܠ ܓܝܣܐ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡ̣ܢ Xܝܕ ܡܠܟܐ XXXX -- XX
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܒܓܘܪܓܐX⁰ܢ ܩ̣̇ܒܠܘܢXܢ ܡܠܟܐ X⁴ܢ ܟܕ ܠܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܟܕ ܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܒܥܝܢ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܒܝܬܝܐ̈· 29ܥܘܪܠܐ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܗ : ܕܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܦܘܩܕܢܐ . ܦܘܩܕܢ ܡܠܟܐ ܐܪܥܢܝܐ ܟ̣̇ܢܫ ܐܢܫܐ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕ ܗܐ ܚܙܩ ܡܠܟܐ ܒܐܘܪܚܐ ܚܕܬܐ ܕܡܠܟܘܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܩ̣̇ܒܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܒܚܘܒܗ X⁴ܐܝܟ ܪܝܫܝܬܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܨܠܡܐ ܡ̣̇ܟܪܙ ܫܘܠܛܢ ܡܠܟܐ ܒܝܕ ܓܠܝܘܬܗ :