simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܪܥܢܝܐ ܟ̣̇ܢܫ ܐܢܫܐ̈ : X ܕܢ̣̇ܟܬܒ ⁸⁹ܐܢܘܢ ܬܚܝܬ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܕܒܪ ܥܡܗ ܡܟܝܪܬ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ . ܦܘܩܕܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܘܬ ܟܪܘܙܐ : ܗܟܢ ܝܐܐ ܕܒܝ ܬܬܡܠܐ ܙܕܝܩܘܬܐ . ܫܒܘܩ ܠܐ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܪܒܘܬ ܫܘܒܚܟ ܒܡܝܐ̈ ܫܚܝܡܐ̈ . ܫܒܘܩ ܠܡ ܗܫܐ ܦܢܝ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܥ̇ܡܪ ܗܘܐ ܒܗ . ܡܢܘ ܕܢܦܠ ܬܚܬܝ ܡܘܬܐ ܪܚܡܝ̈ ܡܘܬܐ : ܡܠܟܐ ܗܝܟܠ ܒܣܪܐ ܕܒ̣̇ܢܐ ܪܘܚܐ ܝXX : ܘܚܕܬ ܘܒܢܝܗܝ ܨܒܝܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ : ܕܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܡܚܘܐܝܬ ⁹ܢ ܬܓܐ ܕܪܝܫܢܘܬܟ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܥܠ ܦܘܢܝܐ ܕܡܠܟܘܬ ܥܡܐ ܝܢ . ܒܢܝ̈ ܦܠܛܝܢ ܟܢܫܘ ܨܝܕ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܦܫܝܛܘܬܐXX⁷ܢ : X ܘܩܡ ܗܕܝܝܐ X⁸ܢ ܕܫܒܩ ܐܢܘܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܒܢܟܠܐ ܕܟ̇ܣܐ ܒܓܘ ܪܥܝܢܗXXܢ . ܚܙܩܘ ܬܡܝܡܐ̈ ܡ̣ܢ ܨܝܕ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen X⁴ܢ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܢ· ܟܢܝܗ ܒܐܡܪܐ ܘܩܪܝܗܝ ܕܒܚܐ ܕܡܚܣܐ ܟܠ : ܡܠܟܐ ܠܚܠܘܠ ܚܬܢܐX⁹ܢ ܪܘܚܢܝܐ : ܘܒܓܘܪܓܐX⁰ܢ ܩ̣̇ܒܠܘܢXܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܚܢܢܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܕܢܩܝܡܘܢܝܗܝ . ܬܪܝܢ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܫܝܢܐ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܟܣܝܘܬܗ . ܘܕܢܦܠ ܐܕܡ ܘܚ̣̇ܒܠ ܡܘܬܐ ܨܠܡ ܨܘܪܬܗ̈ : ܫܕܪ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܝܕ ܓܠܝܘܬܗ : ܘܒܨܘܪܬܗ̈ ܡܚܘܐ ܫܘܦܪܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡܗ . ܡܠܟܐ ܚܣ ܥܠ ܨܠܡܗ ܕܠܐ ܢܨܛܥܪ ܡ̣ܢ ܡܪܚܐ̈ . ܨܠܡܐ ܡ̣̇ܟܪܙ ܫܘܠܛܢ