simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܐ̇ܬܐ ܒܫܘܒܚܐ . ܐܪܝܡ ܪܡܙܐ ܠܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܢܚܬܐ ܕܡܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܫܝܦܘܪܐ ܒܐܕܢܝ̈ ܚܪܫܐ̈ : ܕܦܬܚ ܬܪܥܐX⁹ܝ ܕܢܥܘܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܠܐ ܡܥܨܢܐ ܠܐܦܛܪܘܦܐ̈ ܕܪܡܙܐ ܟܣܝܐ . 1ܫܪܝܪ ܘܒܚܝܪ ܡܠܟܐ X ⁶ܕܩܠ ܡܠܝܗܘܢ̈ . ܠܐ ܡܢܟܪܢܐ ⁶⁶ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܥܒܕܝ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܐܠܒܫ ܐܢܘܢ ܓܘܢܐ ܦܐܝܐ ܒܝܘܡ ܢܘܚܡܗ . 1ܒܝܕ ܚܘܪܐ̈ ܚܘܝ ܡܠܟܐ ܕܚ̣̇ܒܠ ܐܢܫܐ̈ . ܟܡܝܪܝܢ ܗܘܘ ܛܒ ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܐܝܟ ܕܥܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܢܩܝܡ ܨܠܡܗXX ܒܓܘ ܗܕܡܝܟܝ̈ . 115ܒܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܨܒܐ ܡܠܟܐ . ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܢܬܬܐ ܒܝܪܬ ܒܣܪܐ ܕܒܢܝܢ ܐܢܫܐ : ܕܨܒܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܝ ⁸ܒܪܝܫ ܙܟܘܬܗ : ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܫܕܝܬ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܓܐܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܩܪܘ ܗܦܟܐܝܬ ܘܠܐ ܒܣܡܬ ܠܝ . ܗܦ̣̇ܟܘܗܝ ⁸⁸ܠܢܝܫܐ ܕܩܒܥ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐXܢܝ : X1ܘܒܛܝܢ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ⁷⁹ܕܫܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܡܢܝܢ ܒܛܢܗ̇⁰ܝ . ܒܛܝܢ ܐܝܙܓܕܐ ܕܩܕܡ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܟܬܝܒ ܕܐ̇ܬܐ : ܘܫ̣̇ܠܚܢܝ ܕܐܟܪܙ ܘܗܐ ܡ̇ܛܝ ܠܗ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝ ܘܡܫܡܫܢܐ ܕܐܝܢܐ ܕܓܒܢܝ . 13ܐܝܙܓܕܐ ܐܢܐ ܕܩܕܡ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܢ̇ܓ̣ܕܗ ܪܡܙܐ ܠܘܬ ܕܘܪܫܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܝܢ ܡܠܟܐ ܪܚܡܐ̈ ܕܚܢܝܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ . ܢܦܩ ܝܘܚܢܢ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܕܩܕܡ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܝ̣̇ܩܪܘ ܘܣܓܕܘ ܠܟܣܝܐ ܒܓܠܝܐ ܕܫܝܛ ܒܚܙܬܐ : ܘܒܦܓܪܢܐ ܡܠܟܐ ܗܢܝܘܟܐ ܗܘܢܐ ܬܩܢܐ : ܘܙܝܚܘ ܦܓܪܐ ܕܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܕܪܟܘܒ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܥܒܝܕ ܗܘܐ ܩܒܪܗXܢ ¹ܠܫܡܝܢܐ̈ : 1ܘܡܗܠܠܝܢ ܗܘܘ ܩܠ ܙܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܠܡܘܬܐ ܝܥܢܐ : ܘܢܚܬܘ ܙܝܚܘ ܦܓܪܗ ܒܩܒܪܐ ܐܝܟ ܙܟܝܐ . ܗܝܟܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܡܪܐ : 4ܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܕܗܘܐ ܡܪܐ ܒܝܕ ܢܣܘܒܗ . ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܒܗ ܨܠܡ ܟܣܝܘܬܐ : ܠܝܠܕܗ̇ ܢܩܪܝܘܗܝ⁰ܝX ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܥܘܡܪܐ ܫܝܛܐ ܘܠܐ ܐܬܦܠܓ ܘ· -- Xܩ . XX . XX X -- XX⁰ܕܢܩܦ ܡܠܟܐ . ܥܠܘ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܫ̣̇ܕܪ ܟܣܝܐ ܠܘܬ ܢXܢ ܐܪܥܢܐ̈ : ܘܚܙܘ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܦܓܘܕܐ̈ ܕܫܬܩܐ ܐܪܡܝ ܪܡܙܐ ܒܙܘܥܝ̈ ܢܦܫܐ : ܘܛ̣̇ܟܣ ܡܠܟܐ : ܕܠܐ ܝܝܢ ܫܐܠܘ ܗܘܘ ܕܐܝܟܘ⁴ܝ ¹ܬܓܐ ܘܫܘܠܛܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܐܘܪܚܐ ܚܕܬܐ ܕܡܠܟܘܬ ܝ X⁰ܪܘܡܐ : ܢܪܕܐ ܥܡܗ ܕܠܐ ܢܫܬܠܚ ܡܠܟܐ -- X ܒܪܓܝܥܬܐ̈ XXܢ -- XXܩ ܢܐܣܪܘܢܢ X⁰ܢ -- X ܕ ܗܐ ܚܙܩ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : XX ܘܠܒܫܗ ܒܚܘܒܐ ܒܪܓܫܝ̈ ܦܓܪܐ ܘܙܘܥܝ̈ ܢܦܫܐ . ܩܪܒܐ ܡܠܟܐ ܩܐܣܟܝܡܐ X-- I ܒܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܛ̣̇ܥܢܗ ܠܙܝܢܐ ܕܝܗܒ ܠܗ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܡܛܠ ܡܠܟܐ . ܟܝܢܐ̈ ܦܪܫܬ ܡܛܠ ܚܫܐ X⁹ܢ ܘܫܒܝܚܬܐ̈ : ܚܕ ܡܠܟܐ ܬܘܕܝܬܐ ⁹⁶ܢ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܡܩܪܒ ܪܥܝܢܝ : ܘܡܢܫܩ ܐܢܐ ܠܠܒܘܫ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܐܠܦ ܐܢܘܢ ܐܦ ܨܢܥܬܐ̈ ܕܪܟ̣̇ܒ ܢܟܠܐ . 3ܚܙܩܘ ܝXܢ ܟܕ ܪܕܐ ܡܠܟܐ ܕܚܫܠ ܡܠܟܐ ܒܟܣܝܐ . ܪܡܙܐ ܟܣܝܐ ܕܢ̣̇ܓܕ ܐܢܘܢ ܠܣܓܕܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܙܟܐ ܘܙܟܝXX . ܦܪܣXX ܟܬܢܐ̈ ܥܢܢܐ̈ ܕܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܡܠܟܐ ܟܣܝܐ ܟܕܢ ܡܪܟܒܬܐ ܒܥܪܩܝ̈ ܪܘܚܐ : ܘܦ̣̇ܓܕ ܠܐܐܪ ܠܪܟܘܒ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܟܝܢܐ̈ ܦܪܫܬ ܡܛܠ ܚܫܐ X⁹ܢ ܘܫܒܝܚܬܐ̈ : ܚܕ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܡܩܪܒ ܪܥܝܢܝ : ܘܡܢܫܩ ܐܢܐ ܠܠܒܘܫ ܡܠܟܐ ܡܛܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܕܢܚ ܒܝܗܘܕ : ܘܫܪܝܘ ܐܢܫܐ̈ ܠܡܟܬܒ ܒܫܡܗ ܫܛܪ ܚܘܒܝܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܘܐܟܬܒ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܫܛܪ ܚܐܪܘܬܐ . ܒܥܠܬ ܡܠܟܐ ܫܡܥ ܥܠ